Miten tuetaan sateenkaarilapsen ja -nuoren perhesuhteita

Äiti halaa teiniään.

Ammattilainen kohtaa työssään myös lasten ja nuorten vanhempia tai huoltajia ja monesti keskustelee lapsen ja nuoren kanssa tämän perheestä.

Vanhemmat voivat suhtautua hyvin eri tavoin siihen, että oma lapsi kuuluu seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön. Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin kannalta on keskeistä, että ammattilaiset ja vanhemmat toimivat yhteistyössä lapsen parhaaksi.

Toisaalta myös yksi tai useampi lapsen vanhemmista voi itse kuulua seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin. Sateenkaarivanhemmista ja -perheistä kirjoitetaan tarkemmin omalla sivullaan. 
Sateenkaariperhe sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaana

Tällä sivulla kerrotaan sateenkaarilasten ja -nuorten perhesuhteista ja siitä, miten ammattilainen voi tukea niitä.
Pieni sateenkaarisanasto

Tällä sivulla

Voit tukea vanhempia esimerkiksi näin:

1. Anna vanhemmalle tilaa tunteidensa käsittelyyn

Vanhemmat saattavat tarvita aikaa, tietoa ja tukea, kun he käsittelevät tietoja lapsensa seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta, joka ehkä ei olekaan sama kuin lapselle syntymässä määritetty. Ammattilainen voi tarjota tilaa ja rakentavia purkamiskeinoja vanhempien kaikenlaisille, myös kielteisille tunteille.

Tärkeää on tukea vanhemmuutta siten, että lapsi tai nuori ei joudu kannattelemaan vanhempiaan tai ottamaan vastaan näiden kielteisiä tunteita. Asiallinen tieto sateenkaariaiheista ja vanhempien huolien ja pelkojen käsittely ammattilaisen kanssa voivat tasapainottaa tilannetta.

2. Ohjaa vanhemmat tuen piiriin

Hyvinvointialueet tarjoavat kasvatus- ja perheneuvontaa lasten, ja kasvavassa määrin myös nuorten perheille. Kuormittuneessa tilanteessa myös esimerkiksi lastensuojelun avohuollon palveluilla voidaan tukea lapsen tai nuoren kehitystä sekä edistää vanhempien vanhemmuustaitoja ja mahdollisuuksia toimia rakentavasti. 

Järjestöillä on laaja kirjo palveluita. Seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen ja näihin liittyviin kysymyksiin tukea antaa Sinuiksi – tuki- ja neuvontapalvelu. Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskus tarjoaa tietoa ja tukipalveluita sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville sekä heidän läheisilleen perhe-, rakkaus- ja läheissuhteiden tueksi. Sukupuoltaan pohtiville ja sukupuolivähemmistöön kuuluville henkilöille sekä heidän läheisilleen on tarjolla tukipalveluita Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksessa. Setan jäsenjärjestöt eri puolilla Suomea tarjoavat mm. vertaistukea.

3. Osoita vanhemmalle arvostavasi lapsen yksilöllisyyttä

Sateenkaarilapselle ja -nuorelle on tärkeää, että ammattilaiset sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa osoittavat arvostavansa lasta sellaisena, kuin hän on. Jos lapsen tai nuoren sateenkaari-identiteetti on vanhempien tiedossa, ammattilainen voi puhua siitä luontevasti osana lapsen arkea ja ainutlaatuisuutta. 

Jos vanhemmat lähestyvät aihetta huoli- tai ongelmakeskeisesti, voi ammattilainen paitsi tarjota tukea huoliin, myös kääntää keskustelun myönteiseen suuntaan. Ammattilainen voi ottaa puheeksi esimerkiksi monien sateenkaarilasten ja -nuorten taidot kokemustensa ja identiteettinsä pohdinnasta. Näistä taidoista ja itsetuntemuksesta on hyötyä läpi elämän.

Tukipalvelut vanhemmille

Voit tukea lasta ja nuorta perhesuhteissa esimerkiksi näin:

1. Ole turvallinen aikuinen

Vanhempien ja perheen tuki on tärkeää kaikille lapsille ja nuorille. Jos sateenkaarilapsi tai -nuori ei saa kotoaan tukea, nousee sensitiivinen kohtaaminen ammattilaisen kanssa erityisen tärkeään asemaan. Lapsi ja nuori tarvitsee elämäänsä vähintään yhden aikuisen, joka osoittaa ymmärtävänsä, hyväksyvänsä ja olevansa tämän puolella. Joskus se voi olla vaikkapa opettaja tai kouluterveydenhoitaja. 
Kohtaa lapsi ja nuori näin

2. Luo uskoa tulevaan 

Lapsen ja hänen perheensä välinen suhde on yksityistä ja herkkää aluetta. Jos vanhemmat eivät hyväksy lapsensa sateenkaarevuutta, vaatii tilanne herkkävaistoista tasapainottelua. Yhteistyötä vanhempien kanssa voi tukea esimerkiksi tiedon lisäämisellä tai vertaistuella.

Lapselle ei tule uskotella, että tilanteeseen aina löytyisi täydellinen ratkaisu, vaan joskus on valittava vähiten huono. Tärkeää on kuitenkin luoda lapselle toivoa siitä, että tulevaisuudessa elämällä on paljon hyvää tarjottavanaan.

3. Kerro nuorelle vertaistuesta

Ammattilainen voi kertoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville nuorille suunnatusta vertaistuesta, jota on saatavilla turvallisesti esimerkiksi Setan verkkopalveluista ja jäsenjärjestöistä. Erilaiset nuorten ryhmät paitsi tukevat omaa identiteettipohdintaa, myös tarjoavat antoisaa yhdessäoloa ja mm. yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia.
Tietoa ja tukea tarjoavia järjestöjä

"Tietyllä tavalla se antaa hirveesti tukee kun saat ystäviä, antaa tukee ja turvaa ja se on se me-henki kans, et kun mä menin nuorten ryhmään ekan kerran, tuntu et ketään ei katota et “toi on sellanen ja sellanen”, vaan kaikki saa olla mitä ne ikinä haluukaan." 

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke

4. Avarra nuoren käsitystä vaihtoehdoista

Merkityksellisiä ihmissuhteita voi luoda monella tavalla, eivätkä ne aina perustu sukulaisuuteen tai parisuhteeseen. Isomman nuoren kanssa voi jutella esimerkiksi niin sanotusta valitusta perheestä. Ystävyyteen perustuva valittu perhe koostuu toisistaan huolehtivista ja välittävistä ihmisistä. Joskus valittu perhe voi tukea oman identiteetin rakentamista vahvemmin kuin lapsuudenperhe.

Nuorelle on myös hyvä saattaa tietoon, että samaan aikaan voi olla esimerkiksi uskovainen ja kuulua seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Monissa uskonnoissa on suuntauksia, joissa yhdyskunnan jäsenten seksuaalisella suuntautumisella tai sukupuoli-identiteetillä ei ole merkitystä. Nuoren voi ohjata etsimään itselleen turvallisia ja sopivia tapoja pohtia ja toteuttaa omaa hengellisyyttään. Sateenkaarevat uskonnolliset ryhmät voivat olla avuksi tässä. Alaikäinen ei kuitenkaan voi erota uskonnollisesta yhdyskunnasta ilman huoltajien suostumusta.

5. Harkitse tarkkaan tietojen luovuttamista huoltajalle

Kun lapsi tai nuori kertoo ammattilaiselle seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuoli-identiteetistään, on häneltä hyvä kysyä, tiedetäänkö siitä kotona. Jos asiasta ei tiedetä kotona tai jos sitä ei hyväksytä, tieto keskustelun luottamuksellisuudesta on lapselle ja nuorelle tärkeä.

Ammattilaisten ja vanhempien on tärkeää pyrkiä rakentavaan yhteistyöhön lapsen parhaaksi. Joskus lapsi tai nuori voi kuitenkin sanoa, että tietoa ei saa kertoa huoltajalle. Alaikäinen voi tietyin ehdoin kieltää tietojensa luovuttamisen huoltajalle. Tästä kerrotaan tarkemmin alempana sivulla.

6. Tarvittaessa ohjaa muun ammattituen piiriin 

Ammattilaisen on keskeistä arvioida, miten hän voi tukea lasta tai nuorta, ja tarvittaessa ohjata hänet eteenpäin esimerkiksi oppilashuoltoon tai erikoissairaanhoitoon. Joskus ammattilaisella voi herätä huoli lapsen hyvinvoinnista tai tilanteesta kotona. Lastensuojelulaki velvoittaa näissä tilanteissa ilmoittamaan huolesta lastensuojeluun. 

Väkivallan uhkaa kokevan lapsen tai nuoren voi ohjata turvataloon ja tehdä yhdessä suunnitelman sen varalle, että tilanne kotona kriisiytyy.
Turvakotipalvelut (Väkivalta-aihesivusto)  

Vanhempien tuki lapselle ja nuorelle tärkeää

Joissakin perheissä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus ovat luontevia asioita. Vanhemmat kunnioittavat lapsensa itsemäärittelyoikeutta sukupuoleensa ja ovat voineet esimerkiksi tukea transsukupuolisen lapsensa sukupuolen ilmaisua pienestä pitäen. Vanhemmat ovat myös voineet kasvattaa nuorensa siihen, että kaikki seksuaaliset suuntautumiset ovat yhtä arvokkaita eivätkä ole tehneet oletuksia oman lapsensa heteroudesta. 

Kun sateenkaarilapsi ja -nuori tulee nähdyksi omana itsenään ja saa tukea muilta perheenjäseniltä, hänen on helpompi antaa sateenkaari-identiteetilleen myönteisiä merkityksiä ja nähdä se yhtä arvokkaana kuin muutkin identiteetit. Perheen tuki suojaa mielenterveyttä ja tarjoaa voimavaroja myös hämmentävien tai vaikeidenkin kokemusten käsittelyyn, aivan kuten muillakin lapsilla ja nuorilla.

Vanhemmat voivat olla hämmentyneitä

Toisaalta vanhemmilla voi olla tiedostamattomia tai tiedostettuja oletuksia siitä, että heidän oma lapsensa on hetero ja cissukupuolinen (cissukupuolinen henkilö identifioituu syntymässään määritettyyn sukupuoleen).
Pieni sateenkaarisanasto

Esimerkiksi kun sateenkaarinuori kertoo ensimmäistä kertaa seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuolestaan, joka ei olekaan se syntymässä määritetty, asia voi herättää vanhemmissa hämmennystä. Joillekin vanhemmille asia tulee täytenä yllätyksenä, toiset taas ovat uumoilleet sitä, mutta eivät ole halunneet tai uskaltaneet kysyä nuorelta.

"Oli ikävää tietää olevansa jonkinlainen pettymys, kun kerroin seksuaalisuudestani kotona. Paine kertoa kuitenkin kasvoi ylitsepääsemättömäksi, ja tuntui, että muuten olisin levinnyt siihen paikkaan. Aluksi erityisesti vanhemmilla oli pureskeltavaa asian suhteen."

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke

Kun perheeseen syntyy lapsi, jolla on intersukupuolista kehollisuutta, voi tilanne olla vanhemmille hämmentävä tai pelottavakin esimerkiksi asian harvinaisuuden tai vierauden vuoksi.
Miten kohdata intersukupuolinen lapsi ja nuori terveys­palveluissa

Joskus perhe ei hyväksy

Jotkut vanhemmat eivät koskaan pysty hyväksymään sateenkaarilapsensa seksuaalista suuntautumista tai sukupuolta. On myös paljon nuoria, jotka eivät ole uskaltaneet kertoa seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuolestaan perheelleen, koska pelkäävät välien katkeamista tai jopa tulevansa ajetuiksi pois kotoaan. 

Tilanne on erityisen mutkikas silloin, kun perhe ei hyväksy seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuulumista kulttuuriin tai uskontoon liittyvistä syistä. Monista uskonnoista löytyy suuntauksia, joissa normina tai jopa edellytyksenä on jäsentensä heteroseksuaalisuus ja cissukupuolisuus.

Tällöin nuori voi kokea syviä identiteettiristiriitoja, syyllisyyttä ja kokemusta mahdottomasta valinnasta yhtäältä oman seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin mukaisen elämän ja toisaalta perhe- ja uskonnolliseen yhteisöön kuulumisen välillä. Riskinä voi olla myös nuoreen kohdistuva kunniaan liittyvä väkivalta.

Tutkimusten mukaan sateenkaarinuoret kokevat muita nuoria enemmän sekä henkistä että fyysistä väkivaltaa vanhempien ja muiden huolta pitävien aikuisten taholta. Ammattilaisen on tärkeää tunnistaa kohonnut väkivallan riski ja ottaa aihe puheeksi sateenkaarilapsen tai -nuoren kanssa matalalla kynnyksellä. Sateenkaarinuoriin kohdistuvan väkivallan muodoista voit lukea toiselta sivulta. 
Yhdenvertaisuus ja syrjintä sateenkaarilasten ja -nuorten elämässä

Tietojen luovuttaminen huoltajalle voi vaarantaa lapsen turvallisuuden

Ammattilaisen on tärkeää tiedostaa, että jos lapsen tai nuoren seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiä ei hyväksytä kotona, voi siihen liittyvän tiedon välittäminen huoltajalle vaarantaa lapsen tai nuoren turvallisuuden. Lapsella on oikeus painavasta syystä kieltää tietojensa luovuttaminen huoltajalle.

Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että ammattilaiset ja huoltajat toimivat yhteistyössä lapsen parhaaksi. Joskus lapsen etu voi kuitenkin vaatia, että lapsi saa puhua asioistaan ammattilaisen kanssa ilman, että tietoja luovutetaan huoltajalle.

Laissa säädetään alaikäisen oikeudesta käyttää itsemääräämisoikeuttaan terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa. Koulun osalta tulee kyseeseen esimerkiksi oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskeva lainsäädäntö.

Lapsen tai nuoren huoleen vanhempien suhtautumisesta tulee aina suhtautua vakavasti, ja tietojen luovuttamisessa huoltajalle on syytä käyttää huolellista tapauskohtaista harkintaa.    

Plus-merkistä avattavat sisältöhaitarit eivät valitettavasti toimi Internet Explorer -selaimella. Suositeltavaa on käyttää muuta selainta, esim. Chrome, Edge, Safari.

Moninaisuuden käsitteitä

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus pitävät sisällään sekä vähemmistöt että enemmistöt.

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen itsemäärittely voi muuttua elämän aikana. Kenenkään ei tarvitse osata määritellä seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoltaan tarkasti tai pysyvästi. Henkilö voi myös pohtia sukupuoltaan.

Seksuaalivähemmistöt
Esim. lesbot, homot, bi- ja panseksuaalit, aseksuaalit ja aromanttiset ihmiset.

Sukupuolivähemmistöt 
Esim. trans-, inter- ja muunsukupuoliset henkilöt. Sukupuolivähemmistöön kuuluvat kaikki henkilöt, jotka itse määrittelevät kuuluvansa johonkin sukupuolivähemmistöön.

Sateenkaariperheet
Viittaa yleisimmin lapsiperheisiin, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.

Pieni sateenkaarisanasto