Taloustiedon kirjaaminen

Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat taloustietojaan automatisoidusti Valtiokonttoriin. THL jalostaa näitä taloustietoja ja tuottaa niistä erilaisia tilastoaineistoja eli tilastoraportteja, tilastokuutioita ja indikaattoreita.

THL käyttää taloustietoa monissa merkittävissä raporteissa ja laskelmissa.

Ohjeet taloustiedon raportointiin ja kirjaamiseen käsikirjassa

Valtionvarainministeriö on tuottanut valtiokonttorin sivuille AURA-käsikirjan tukemaan yhdenmukaista taloustietojen raportointia. Sivuilla on myös muita ohjeita ja koulutusvideoita.

Kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun talousraportoinnin käsikirja Kunta-AURA (Valtiokonttori)

Hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien talousraportoinnilla on oma HVA-AURA-käsikirja. 

Hyvinvointialueiden ja -yhtymien automatisoidun talousraportoinnin käsikirja HVA-AURA (Valtiokonttori)

THL tuottaa näiden ohjeiden lisäksi hyvinvointialueiden sosiaali- terveydenhuollon toimialaa koskevan AURA-palveluluokituksen tulkintakäsikirjan ja kustannuslaskentaoppaan vuoden 2024 aikana.

Kirjanpitolautakunnalla on lisäksi yleisiä ohjeita ja lausuntoja.

Ketä ohjeistus koskee?

Raportointi- ja kirjaamisohjeet ovat koskeneet kuntia ja kuntayhtymiä tilivuosina 2021 ja 2022, mutta vuodesta 2023 eteenpäin ohjeet kattavat myös hyvinvointialueet ja -yhtymät.

Kuntien ja kuntayhtymien raportoinnista on säädetty kuntalaissa (410/2015, 112§ ja 120a§) ja kirjanpitolaissa (1336/1997) sekä annettu tarkentavia asetuksia VN/524/2020, VN/525/2020, VM/694/2020 ja VM/815/2022.

Hyvinvointialueiden ja -yhtymien raportoinnista on säädetty laissa hyvinvointialueesta (611/2021, 120§) ja kirjanpitolaissa (1336/1997) sekä annettu tarkentavia asetuksia VN/729/2021, VN/462/2022 ja VM/2022/106. 

Palveluluokat mahdollistavat tarkemman analyysin kustannuksista

Kunnat ja kuntayhtymä raportoivat taloustiedot AURA-palveluluokittain. Ensimmäiset palveluluokkakohtaiset taloustiedot saatiin kesällä 2022 ja ne koskivat vuoden 2021 tilinpäätöstietoja.

Palveluluokitus mahdollistaa taloustietojen tehokkaamman käytön ja tarkemmat analyysit palvelujärjestelmästä.

Tukea palveluluokkakohtaisen tiedon tuottamiseen

Neuvomme ja tuemme tiedontoimittajia palveluluokkien käytössä ja tietosisältöjen tuottamisessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluluokkiin. Palveluluokkiin liittyvät kysymykset ohjautuvat THL:lle Valtiokonttorin ylläpitämän palvelukanavan kautta.

Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu ja palvelukanava (Valtiokonttori) 

Palveluluokkien ryhmittelijä rekisteriaineistoille

THL on kehittänyt AURA-palveluluokkaryhmittelijän, jolla rekisteriaineistoja voi ryhmitellä palveluluokkiin. AURA-ryhmittelijää on testattu rekisteriaineistoilla käyttäen vuoden 2021 AURA-palveluluokitusta.

AURA-ryhmittelijän säännöt on määritelty tällä hetkellä vain niiltä osin, kun THL:lla on käytettävissä kansallista rekisteriaineistoa. AURA-ryhmittelijä toimii myös vuoden 2019 Hilmo-kirjausohjeistuksen mukaisesti. Kattavuutta pyritään myös parantamaan puuttuvan rekisteriaineiston (sosiaalihuollon avohuolto) yhteistyössä alueiden kanssa.

Yhteystiedot

Talousraportointiin liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen kuntadata(at)valtiokonttori.fi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon AURA-palveluluokitukseen ja AURA-palveluluokkaryhmittelijään liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen sote-taloustiedot(at)thl.fi.

Seija Tuukkanen
erityisasiantuntija
puh. 029 524 7413
sähköposti: [email protected]

Merja Kemppainen
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7230
sähköposti: [email protected]

Koulutus

Koulutustilaisuus sote-taloustietojen kirjaamisesta AURA-palveluluokittain 30.08.2022

Koulutuksen materiaalit

Kysymyksiä ja vastauksia