Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto on Kanta-palveluihin kuuluva valtakunnallinen tietojärjestelmäpalvelu, jonka avulla potilastiedot arkistoidaan sähköistä säilytystä varten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden ja OmaKannan kautta kansalaisten hyödynnettäviksi. Sen avulla tietoja voidaan myös hallitusti luovuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille.

Tallentamalla potilasasiakirjat Potilastiedon arkistoon sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation lakisääteinen arkistointivelvoite täyttyy. Siirtämällä ennen arkiston käyttöönottoa syntyneet tiedot (ns. vanhat tiedot) Potilastiedon arkistoon myös pitkäaikaissäilytyksen velvoite täyttyy.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat voivat hyödyntää tallennettuja potilastietoja Kanta-palvelujen kautta organisaatiosta riippumattomasti potilaan antamalla luovutusluvalla ja jos ammattilaisella on oikeudet tietojen käyttöön. Potilastiedot ovat aina käytettävissä siellä, missä potilasta palvellaan.

Liittymisen jälkeen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjät ja tuottajat voivat hyödyntää Kanta-palveluja kokonaisuudessaan, kun ottavat potilastietojärjestelmässä käyttöön kaikki kansallisesti yhtenäiset toiminnallisuudet mahdollisimman pian.

Kansalainen saa käyttöönsä Potilastiedon arkistoon tallennetut terveys- ja hyvinvointitiedot OmaKanta-palvelun kautta. Palvelussa kansalainen voi muun muassa 

  • tarkastella omia potilas- ja asiakastietoja (mm. potilaskertomukset, laboratoriotulokset ja lääkemääräykset) ja 
  • antaa tahdonilmaisuja

Yhteydenotot terveydenhuoltoon vähenevät, kun asiakas saa rauhassa perehtyä potilastietoihinsa milloin tahansa.

Aiheesta lisää:

Potilastiedon arkisto (kanta.fi)
Omakanta (kanta.fi)

Potilastiedon arkiston laajenemisesta on määrätty lainsäädännöllä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan on liityttävä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi, jos sillä on käytössään asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä.

Potilastiedon arkiston käyttöönoton jälkeisten tietosisältöjen laajenemisesta on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista (1257/2015 "vaiheistusasetus"). Asiakastietolaki määrää uusien tietosisältöjen siirtymäajat, joten erillistä vaiheistusasetusta ei ole. 

Palvelutuottajan tulee ottaa käyttöön oman toiminnan käyttötarkoituksen mukaiset uudet Potilastiedon arkiston tietosisällöt lainsäädännön aikataulujen mukaisesti. Kanta-palvelujen julkaisuaikataulu sisältää toiminnallisuuksien kehittämisaikataulut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille asetetut käyttöönottojen takarajat.

THL tuottaa asiakas- ja potilastiedon kirjaamisen ja toimintamallien ohjeistusta ammattilaisten työn tueksi. Kelan Kanta-palvelut tukee terveydenhuollon toimijoita Potilastiedon arkiston käyttöönotoissa järjestämällä koulutuksia ja julkaisemalla käyttöönoton ja käytön tukimateriaaleja. 

Kanta-palvelujen julkaisuaikataulu (kanta.fi)  

Lisätietoja:

sotetiedonhallinta(at)thl.fi