Asiakkaan asema ja oikeudet

Tämän sivun sisältö

Laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (jäljempänä sosiaalihuollon asiakaslaki) on säädetty asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan liittyvistä keskeisistä oikeudellisista periaatteista. Lain tavoitteena on turvata asiakkaan asema ja oikeudet sosiaalihuollon palvelujen käyttäjänä sekä selkiyttää ja yhtenäistää asiakkaan ja sosiaalihuollon toteuttajan yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Sosiaalihuollon asiakaslaissa ei kuitenkaan säädetä asiakkaan oikeuksista saada erilaisia palveluja ja etuuksia.

Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakkuussuhteen luottamuksellisuutta, sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. 

Sosiaalihuollon asiakaslaki edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sosiaalihuollossa. Sosiaalihuollon asiakaslain 4 §:llä on yhteys perustuslaissa turvatuista perusoikeuksista esimerkiksi yhdenvertaisuuteen, yksityiselämän suojaan, uskonnon ja omatunnon vapauteen sekä kielellisiin oikeuksiin. Hyvään kohteluun sosiaalihuollossa kuuluu myös ihmisarvon loukkaamattomuus.
Sosiaalihuollon asiakaslaki 4 § (Finlex)

Sosiaalihuollon asiakaslaki vahvistaa sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osallistumisoikeutta

Sosiaalihuollon asiakaslain 8 §:ssä on säädetty asiakkaan itsemääräämisoikeudesta ja osallistumisoikeudesta. Lain säännökset vahvistavat asiakkaan osallistumista palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen tai muihin hänen sosiaalihuoltoonsa liittyviin toimenpiteisiin. Ne painottavat perustuslain säännöstä osallistumisoikeudesta, jonka mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.
Sosiaalihuollon asiakaslaki 8 § (Finlex)

Säännöksen tavoitteena on sosiaalihuollon asiakkaan kohtelussa toteuttaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ottamalla huomioon asiakkaan tarpeet, toivomukset ja mielipiteet sellaisina, kuin asiakas ne itse ilmaisee. Säännöksellä pyritään lisäämään asiakkaan omaa aktiivisuutta ja edistämään sosiaalihuoltoon liittyvää asiakkaan myönteistä kohtelua.

Asiakasta koskeva asia on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu. Erityistä huomiota on kiinnitettävä paljon hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevien iäkkäiden, kehitysvammaisten henkilöiden ja alaikäisten lasten asemaan.

Asiakkaalla on oltava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen erityisesti laadittaessa sosiaalihuollon asiakaslain 7 §:n tarkoittamaa palvelu- ja hoitosuunnitelmaa. Asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteuttaminen edellyttää yhteistyötä ja vuorovaikutusta asiakkaan ja sosiaalihuoltoa järjestävän tahon kanssa.

Hyvä hallinto

Sosiaalihuollon asiakaslaki korostaa sosiaalihuollossa hallintolakiin perustuvia hyvän hallinnon vaatimuksia. Hyvään hallintoon kuuluu muun muassa oikeus saada asiansa käsitellyksi viivytyksettä sekä oikeussuojakeinojen tehokkuus. Hyvään hallintoon kuuluu myös asiakkaan kuuleminen, päätöksentekovelvollisuus ja viranomaiselle kuuluva velvollisuus perustella päätöksensä. 
Hallintolaki (Finlex)

Sosiaalihuollon asiakaslaki koskee sekä viranomaisen että yksityisen järjestämää sosiaalihuoltoa. Sosiaalihuollon järjestäjillä, erityisesti viranomaisilla, on sosiaalihuollon asiakaslain 5 §:n mukaan oma-aloitteinen velvollisuus selvittää asiakkaalle palvelujärjestelmään sisältyvät erilaiset vaihtoehdot, sekä se, millä edellytyksillä asiakas on oikeutettu saamaan palveluja ja tukitoimia. Asiakkaalle tulee myös kertoa vaihtoehtoiset palvelut ja tukitoimet, joihin asiakkaalla mahdollisesti on oikeus.
Sosiaalihuollon asiakaslaki 5 § (Finlex)

Sosiaalihuollon asiakaslain 6 §:n mukaan sosiaalihuollon järjestämisen tulee perustua viranomaisen tekemään päätökseen tai yksityistä sosiaalihuoltoa järjestettäessä sosiaalihuollon toteuttajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen. Säännöksellä on korostettu viranomaiselle kuuluvaa velvollisuutta tehdä hallintolaissa tarkoitettu hallintopäätös, kun asiakas hakee sosiaalihuollon palveluja tai muita etuuksia. Säännöksen merkitys on erityisen suuri tilanteessa, jossa asiakas ei saa joko lainkaan tai kokonaan sellaista palvelua tai tukitoimea, jota hän on hakenut.
Sosiaalihuollon asiakaslaki 6 § (Finlex)

Sosiaalihuollon asiakaslaki sisältää myös säännöksiä asiakirjan salassapidosta, asiakkaan oikeudesta itseään koskevaan tietoon, salassa pidettävien tietojen antamisesta ja saamisesta sekä muistutusmenettelystä ja sosiaaliasiamiehestä.

Lähde

Räty, Tapio (2010) Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. Kynnys ry.

Hallintolaki (Finlex)

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) (Finlex)