Hur genomförs FIMAGE-undersökningen?

För det praktiska genomförandet av FIMAGE-studien ansvarar erfarna och yrkeskunniga forskningsskötare från forskningsgruppen FICEBO.

FIMAGE-undersökningen omfattar ett besök på undersökningsläkarens mottagning och med ett besök för bilddiagnostiska undersökningar samt ifyllande av frågeformulär i samband med mottagningsbesöket hos undersökningsläkaren. 

Alla som undersöks ombeds också ge sitt samtycke till en långvarig uppföljning (FIMAGE-Longitudinal), där forskningsgruppen kan kontakta deltagarna 5 år efter det första FIMAGE-undersökningsbesöket.

Dessutom kallas en del av deltagarna i FIMAGE-undersökningen till FIMAGE-Trauma-fortsättningsundersökningen, där axeltillståndet följs upp noggrannare när nya axelbesvär eller skador uppkommer. 

Det är frivilligt att delta i FIMAGE-undersökningarna.

Under undersökningsläkarens mottagningsbesök undersöks och mäts kroppens (bland annat axelledernas) funktionsförmåga, rörlighet och styrka. Besöket förutsätter inga särskilda förberedelser. I samband med besöket fyller man i en hälsoenkät, där svaren lämnas in elektroniskt på en dator. Forskningsskötaren hjälper vid behov till med att fylla i enkäten.

Vanliga frågor om FIMAGE-undersökningen