Vad är FIMAGE-undersökningen?

FIMAGE är en undersökning där en slumpmässigt utvald del av de som deltagit i undersökningarna Hälsa 2000 och 2011 kallas till en undersökningsdel som kartlägger sjukdomar i stöd- och rörelseorganen noggrannare än tidigare.

Till FIMAGE-undersökningen kallas sammanlagt cirka 600 deltagare till fem olika undersökningscentraler i Finland mellan 2023 och 2024. Undersökningen inleds i Helsingfors. I de följande faserna kommer även undersökningscentraler i Tammerfors, Åbo, Kuopio och Uleåborg med.

Det är frivilligt att delta i FIMAGE-undersökningen. Alla uppgifter om de personer som undersöks behandlas konfidentiellt och under undersökningens gång behandlas de endast av de personer som är med och genomför undersökningen. Den regionala kommittén för medicinsk forskningsetik inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har behandlat undersökningen innan den inleds och gett ett positivt utlåtande om den.

Undersökningens betydelse

De uppgifter som kartläggs i FIMAGE-undersökningen är viktiga bland annat med tanke på utvecklingen av hälso- och sjukvården samt för främjandet av hälsan. Tidigare deltagande i Institutet för hälsa och välfärds undersökningar Hälsa 2000 och 2011 hjälper till att kartlägga eventuella förändringar på individ- och befolkningsnivå.

Många av de uppgifter som samlas in i FIMAGE-undersökningen är också nyttiga för deltagaren själv och alla deltagare får personlig respons om sig själva från forskningsgruppen.