Dataskyddsmeddelande: FIMAGE-undersökningen

Information till deltagare i FIMAGE-undersökningen:

Denna beskrivning innehåller information om hur dina personuppgifter behandlas i FIMAGE-undersökningen. Det är frivilligt att delta i undersökningen. Det uppstår inga negativa följder för dig om du väljer att inte delta i studien eller om du avbryter ditt deltagande i den. Om du väljer att avbryta ditt deltagande i studien, kan de uppgifter som samlats in innan du avbryter deltagandet ändå användas i studien. I punkt 17 i denna beskrivning ger vi utförligare information om dina rättigheter och om hur du kan påverka behandlingen av dina uppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig för studien

Institutet för hälsa och välfärd, THL
PB 30, 00271 Helsingfors
tfn 029 524 6000

Helsingfors universitet, HU
PB 4 (Universitetsgatan 3)
00014 Helsingfors universitet
Växel: 02941 911 

Kontaktperson i ärenden gällande undersökningen:

Ansvarig ledare för undersökningen, docent Simo Taimela
Telefonnummer: +358 40 3633236
E-postadress: [email protected]

2. Beskrivning av forskningsprojektet och syftet med behandlingen av personuppgifter

FIMAGE-undersökningen producerar aktuell information om axelbesvär hos vuxna som är bosatta i Finland, faktorer som påverkar dessa samt hur livskvaliteten och funktionsförmågan påverkas av axelbesvär. En erfaren specialistläkare och forskningsskötare utför en noggrann undersökning av axlarna och båda axlarna undersöks med magnetundersökning och röntgenundersökning. 

Syftet med uppgifterna från undersökningen är att:

 • utveckla förebyggandet och behandlingen av axelbesvär
 • främja funktionsförmågan och välfärden hos personer med axelbesvär
 • förbättra hälso- och sjukvårdstjänsterna för personer med besvär i stöd- och rörelseorganen i Finland.

Mer information om undersökningen: thl.fi/fimage

3. Parter och ansvarsfördelning i forskning som genomförs som samarbetsprojekt

Undersökningen genomförs av forskningsgruppen FIMAGE vid Helsingfors universitet och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Den består av internationellt uppskattade forskare som forskar i sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. FIMAGE-undersökningen grundar sig på undersökningen Hälsa 2000, för vilken Institutet för hälsa och välfärd THL är registeransvarig.

Uppgifter om personer som medvetet gett sitt samtycke till deltagande i FIMAGE-undersökningen samlas under undersökningens gång i forskningsregistret FIMAGE. Helsingfors universitet är registeransvarig för registret i insamlingsskedet av forskningsmaterialet.

Efter att uppgifterna har samlats in kombineras uppgifterna också med uppgifterna från undersökningen Hälsa 2000 och 2011 och registeransvariga för denna helhet är Institutet för hälsa och välfärd THL och Helsingfors universitet. Båda registeransvariga har också självständig rätt att använda det senast nämnda informationsmaterialet.   

Deltagarna bjuds in till undersökningen av Statistikcentralen på uppdrag av THL.

Som producent av de bilddiagnostiska tjänsterna för undersökningarna fungerar Pihlajalinna Omasairaala, som också är registeransvarig för sin egen verksamhet enligt lagen.

4. Ansvarig ledare eller ansvarig grupp för forskningen 

FIMAGE-forskningsgruppen
Ansvarig ledare för undersökningen, docent Simo Taimela
Telefonnummer: +358 40 3633236
E-postadress: [email protected]

5. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

E-postadress till THL:s dataskyddsombud: [email protected]

E-postadress till HU:s dataskyddsombud: [email protected]

6. Undersökningens genomförare

FIMAGE-forskningsgruppens forskare och övriga forskningspersonal

7. Undersökningens namn, art och varaktighet

Undersökningens namn: Finnish Imaging of Shoulder Study, Finländsk axelundersökning 

Det är fråga om en uppföljningsundersökning. Personer inbjuds att delta i undersökningen 2023–2024, eventuell uppföljning 5 år senare.

Behandlingstiden/ förvaringstiden efter att undersökningen avslutats är minst 15 år. Institutet för hälsa och välfärd förvarar de insamlade uppgifterna tills vidare.

8. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

I FIMAGE-undersökningen grundar sig behandlingen av personuppgifter på det allmänna intresset och det allmänna hälsointresset som avses i 21 a § i lagen om medicinsk forskning (488/1999) (artiklarna 6.1.e och 9.2.i i EU:s allmänna dataskyddsförordning).

9. Känsliga personuppgifter

I undersökningen behandlas följande känsliga personuppgifter:

 • Hälsouppgifter

10. Personuppgifter som ingår i forskningsmaterialet

Personuppgifter i forskningsregistret:

 • Identifieringsuppgifter: Namn, kontaktuppgifter, alltså adress, e-postadress och telefonnummer, födelsedatum, personbeteckning, undersökningens pseudonymiseringskod.
 • Uppgifter som samlas in för undersökningen: Bakgrundsuppgifter och symtomuppgifter som samlas in i samband med FIMAGE-undersökningen, sjukdomshistoria, medicineringsuppgifter, arbetshistorikuppgifter, deltagarens upplevelse av den aktuella symtom-, erfarenhets- och funktionsförmågesituationen med hjälp av valda mätare.
 • Undersökningsläkarens/forskningsskötarens/ forskningsfysioterapeutens bedömning av mätnings- och funktionsförmågan med hjälp av valda mätningar och test.
 • Uppgifter om MRI och röntgenundersökning av båda axellederna inklusive bilder som tagits enligt undersökningsprotokollet.

Uppgifterna kombineras med uppgifterna i THL:s register Hälsa 2000 (2011).

11. Från vilka källor samlas personuppgifterna

Uppgifterna samlas in från följande källor:

 • Forskningsregistret för undersökningen Hälsa 2000 och Hälsa 2011 i tillämpliga delar
 • Befolkningsregistercentralen (kontaktuppgifter)
 • deltagarens egna svar på frågorna i frågeformulären
 • undersökningsbesök och kontakter i anslutning till undersökningen inklusive dokumentation.

12. Överförande eller överlåtande av uppgifter utanför forskargruppen

Personuppgifter som innehåller direkta identifikationsuppgifter om deltagaren behandlas i samband med genomförandet av undersökningen av representanter för undersökningens registeransvariga, medlemmarna i forskningsgruppen samt representanter för undersökningens serviceproducenter. 

Uppgifter från vilka de direkta identifikationsuppgifterna har avlägsnats och från vilka deltagaren inte kan identifieras behandlas i FIMAGE-undersökningen och den hälsovetenskapliga undersökningen i enlighet med relevanta lagar och förordningar.

Uppgifter i kodad form kan lämnas ut till en annan forskare eller forskningsgrupp för det ursprungliga syftet, eller till en utomstående serviceproducent som ingår i forskningsgruppen och som på uppdrag av forskningsgruppen behandlar uppgifterna från undersökningen. Frågor som gäller dataskydd avtalas då genom avtal som de registeransvariga ansvarar för. 

13. Överförande eller överlåtande av uppgifter utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Direkta identifieringsuppgifter om deltagarna överförs eller lämnas inte ut utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Kodad information kan lämnas ut för bedömning av vetenskapligheten som vetenskapstidningar förutsätter och forskningsdata kan överföras i kodad form till länder utanför EU och EES (England, USA, Australien), där nivån på informationssäkerheten kan variera. Då säkerställer undersökningens registeransvariga att personuppgifterna överförs med lämpliga skyddsåtgärder, som i denna undersökning är det beslut om adekvat skyddsnivå som kommissionen har meddelat om i artikel 45 i dataskyddsförordningen eller de standardiserade dataskyddsbestämmelserna som avses i 46 artikeln 2 punkten. 

14. Automatiserat beslutsfattande

Det förekommer inga automatiserade beslut.

15. Principer för skydd av personuppgifter

Uppgifterna är sekretessbelagda.

Manuellt material behandlas och förvaras under undersökningens gång i informationssäkra utrymmen som kan låsas och som administreras av forskningsgruppens medlemmar, registeransvariga eller serviceproducenter. Alla personer som behandlar identifierande uppgifter har tystnadsplikt. Vid behandlingen iakttas de lagar och förordningar som styr insamlingen och behandlingen av uppgifter inom vetenskaplig forskning och uppgifterna lämnas inte ut till utomstående parter. Det manuella material som samlas in under undersökningens gång arkiveras av den personuppgiftsansvarige (THL) i enlighet med lagstiftningen och anvisningarna om vetenskaplig forskning efter att insamlingen av materialet upphört.

Uppgifter som behandlas i IT-system:

 • användarnamn
 • lösenord
 • registrering av användning
 • passerkontroll.

Behandling av direkta identifikationsuppgifter:

Direkta identifieringsuppgifter raderas i analysskedet/materialet samlas in pseudonymiserat, varvid de direkta identifikationsuppgifterna har ersatts med en kod.

16. Behandling av personuppgifter efter avslutad undersökning

Efter avslutad undersökning arkiveras forskningsregistret med identifikationsuppgifter till Institutet för hälsa och välfärd. THL förvarar tills vidare det material som samlas in från FIMAGE-undersökningen. Materialet kombineras med materialet från undersökningarna Hälsa 2000 och 2011.

17. Den registrerades rättigheter och eventuella begränsningar i dessa

Dataskyddslagstiftningen garanterar den registrerade vissa rättigheter, genom vilka den registrerade kan säkerställa att den grundläggande rättigheten till integritetsskydd uppfylls. Om du som registrerad som deltar i undersökningen vill använda dessa rättigheter, kontakta THL:s registratorskontor ([email protected]). THL:s registratorskontor förmedlar vid behov begäran även till Helsingfors universitet.

Den registrerade har följande rättigheter i fråga om det datamaterial som samlats in i undersökningen:

 • Rätt att få information om behandlingen av personuppgifter
 • Rätt till tillgång till egna uppgifter
 • Rätt att begära rättelse eller komplettering av egna uppgifter
 • Rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter
 • Rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter

I samband med en vetenskaplig undersökning kan rättigheterna dock begränsas. Lagen kan ålägga registeransvariga att förvara dina uppgifter under en viss tid oberoende av den registrerades rättigheter. Lagen tillåter avvikelser från den registrerades rättigheter när det är nödvändigt för att säkerställa de vetenskapliga forskningsresultaten och deltagarnas säkerhet.

Den registrerade har rätt att få uppgifterna avgiftsfritt och inom skälig tid.

Om du har frågor om rättigheter kan du kontakta kontaktpersonen för undersökningen som nämns i punkt 1 eller THL:s registratorskontor ([email protected]). THL:s registratorskontor förmedlar vid behov begäran även till Helsingfors universitet.

Du har rätt att överföra ärendet för behandling av dataombudsmannens byrå om du anser att brott mot gällande dataskyddslagstiftning har skett vid behandlingen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter:

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, vån. 6, 00520 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Växel: 029 56 66700
Fax: 029 56 66735
E-post: [email protected]