Behandlingstiderna inom barnskyddet 1.4.–30.9.2023

De lagstadgade behandlingstiderna missas allt oftare

Behandlingstiderna för bedömningen av barnskyddsbehovet eller servicebehovet hos barn i behov av särskilt stöd har förlängts under fem på varandra följande uppföljningsperioder. Granskat per område ökade överskridningarna av behandlingstiden för slutförandet av bedömningen av servicebehovet i 16 områden och minskade i 6 områden. En del av försämringen förklaras av att sätten att beräkna statistiksiffrorna har förändrats i och med att välfärdsområdena inleddes och att det medför utmaningar att hämta uppgifter från olika informationssystem.

Under granskningstidpunkten 1.4.–30.9.2023 inleddes behandlingen av bedömningen av barnskyddsbehovet eller servicebehovet hos barn i behov av särskilt stöd i 92 procent av fallen inom den lagstadgade tidsfristen på sju vardagar. Motsvarande andel under föregående uppföljningsperiod var 94 procent. Den lagstadgade tidsfristen på sju vardagar överskreds i cirka 8 procent (2 391) av de anhängiggjorda fallen, medan andelen som överskred behandlingstiden under föregående uppföljningsperiod var 6 procent (1 975).

Bedömningarna av barnskyddsbehovet eller servicebehovet hos barn i behov av särskilt stöd färdigställdes i 86 procent av fallen inom den lagstadgade tidsfristen på tre månader, för 14 procent tog behandlingen av bedömningen över tre månader under granskningstidpunkten 1.4.–30.9.2023. Under föregående uppföljningsperiod var andelen färdigställda behandlingar 88 procent.

Statistiken över behandlingstiderna inom barnskyddet innehåller uppgifter om hur de lagstadgade tidsfristerna för bedömning av barnskyddsbehovet och av servicebehovet för barn i behov av särskilt stöd förverkligas enligt välfärdsområde. Uppgifterna om uppföljningsperioderna kan granskas enligt välfärdsområde i de statistikkuber som publicerats på THL:s webbplats.
Uppgifterna om uppföljningsperioderna enligt välfärdsområde i statistikkuber

Ladda ner hela statistikrapporten (på finska)

Uppföljning av behandlingstiderna för barnskyddet och bedömningen av servicebehovet hos barn i behov av särskilt stöd, %

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken över behandlingstider inom barnskyddet inbegriper uppgifter om hur de lagstadgade tidsfristerna inom barnskyddet förverkligas. Uppgifter samlas in av kommunerna två gånger per år. Uppgifter samlas in för tidsperioderna 1.4.–30.9 och 1.10.–31.3. Informationsinsamlingen gäller kommunerna i Fastlandsfinland. Kommuner som lyder under Statens ämbetsverk på Åland (16 kommuner) omfattas inte av enkäten.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) samlade första gången in uppgifter 2014.

Statistiken publiceras 1–2 månader efter att informationsinsamlingen avslutats.

Källa

Lastensuojelun käsittelyajat 1.4.–30.9.2023
Behandlingstiderna inom barnskyddet 1.4.–30.9.2023
Processing times in child welfare 1.4.–30.9.2023

Statistikrapport 68/2023, 12.12.2023.
Finlands officiella statistik, Behandlingstiderna inom barnskyddet. THL. FOS-logo

Ytterligare information

Martta Forsell
tel. 029 524 7974

Tuula Kuoppala
tel. 029 524 7234

e-post: [email protected]