Barnskydd

Statistik som anknyter till ämnet

Barnskydd

Statistikuppgifter per kommun om barn och unga som placerats inom ramen för en stödåtgärd inom öppenvården, en brådskande placering, ett omhändertagande eller eftervård. Statistiken innehåller också uppgifter om var barnet eller den unga placerats och hur länge placeringen varat. 

Barnskyddsstatistiken publiceras två gånger per år: i april utges förhandsuppgifter om föregående år och i juni slutliga uppgifter om föregående år.  

Behandlingstiderna inom barnskyddet

Statistiken innehåller uppgifter om hur barnskyddets lagstadgade tidsfrister förverkligas enligt regionförvaltningsverk, landskap och kommun.

Uppgifter samlas in två gånger per år för uppföljningsperioderna 1.10–31.3 och 1.4–30.9.

Längden på placeringar av barn utom hemmet

Engångsrapport vars innehåll grundar sig på material som samlats in till barnskyddsregistret 2016.

Personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete

Statistik över förverkligandet av personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete på uppföljningsdagen. I statistiken följs både antalet socialarbetare hos vilka maximiantalet klienter överskrids och klientmedeltalet i de olika välfärdsområdena. Statistiken publiceras halvårsvis i juni och december.