RAI-verktyget

RAI-verktyget består av RAI-bedömningsinstrument avsedda för olika användningsmiljöer. 

RAI-bedömningsinstrumentet är social- och hälsovårdspersonalens verktyg för

 • bedömning av funktionsförmågan och servicebehovet
 • planering, genomförande och uppföljning av vård och rehabilitering.

RAI-bedömningsinstrumentets innehåll

RAI-bedömningsinstrumentet utgörs av

 • en bedömningshandbok som innehåller RAI-bedömningens principer och instruktioner för RAI-bedömningen.
 • en bedömningsblankett med frågor och svarsalternativ.
 • handbok över triggers och olika triggers som hjälper till att identifiera klientens styrkor och problem som kräver åtgärder.
 • RAI-mätare som är ett verktyg för planering och uppföljning av klientens vård.

InterRAI-instrumenten är enhetliga till sin grundläggande struktur och sina kärnfrågor. Enhetlighet gör det möjligt att utnyttja RAI-bedömningsinformation även när klienten flyttar från en servicemiljö till en annan eller när en ny bedömning görs med ett annat RAI-instrument.

RAI-instrumentens väsentliga innehåll är detsamma i alla länder som använder RAI-verktyg. Det kan dock förekomma landsspecifika variationer till exempel i bedömningsfrågor som gäller servicesystemet eller ämnen som anses nationellt viktiga.

RAI-bedömning och användning av RAI-information i klientarbetet
RAI-systemets mätare

RAI-verktyget i Finland som upprätthålls av THL

THL följer de principer och överenskommelser som interRAI-organisationen fastställt för upprätthållandet av RAI-instrumenten, vilket garanterar forskningsbaserade och klientorienterade bedömningsinstrument.

RAI-verktyget som upprätthålls av THL finns uppräknade efter bilden.

Val och användning av RAI-instrument

RAI-bedömningar och RAI-information gynnar klienten, social- och hälsovårdspersonalen och organisationen bäst när man använder uppdaterade interRAI-instrument som lämpar sig för användningsmiljön.

För att tillförlitligt kunna bedöma klientens vård-, service- och rehabiliteringsbehov ska man välja rätt RAI-instrument.

För att välja det lämpligaste RAI-instrumentet ska man ta reda på

 1. hurdana klienterna som ska bedömas är. Hurdan bedömningsinformation och vilka triggers betjänar klienterna och de tjänster som planeras för dem?
 2. hurdan är verksamhetsmiljön. Kartlägger frågorna klientens funktionsförmåga och resurser i miljön i fråga?
 3. hurdan information behövs för att följa upp och utveckla organisationens verksamhet?

THL:s RAI-specialister rekommenderar att en organisation alltid använder de nyaste RAI-instrumenten som är tillgängliga.

Det är viktigt att RAI-bedömningarna görs som helhetsbedömningar

I helhetsbedömningen svarar man på alla frågor i RAI-instrumentet och säkerställer klienternas rätt till enhetlig bedömning av resurserna och servicebehovet.

Nationellt enhetlig användning av RAI-verktyget producerar mångsidig bedömningsinformation för klientarbetet och nationell jämförelseinformation för ledning och beslutsfattande.

Välfärdsområdet och serviceproducenterna ska säkerställa att

 • äldreomsorgslagens syfte och principerna för användning av RAI-verktyget uppfylls i valet och användningen av RAI-instrument
 • RAI-instrumentet används för det ändamål och i den miljö som det är planerat för
 • den bedömnings- och jämförelseinformation som RAI-instrumentet producerar är enhetlig och användbar

THL upprätthåller RAI-instrument som stöder genomförandet av äldreomsorgslagen och är avsedda för helhetsbedömning samt producerar jämförelseinformation om bedömningsresultaten som verktyg för serviceproducenter och -anordnare.

En partiell bedömning kan inte ersätta helhetsbedömningar avsedda för bedömning av servicebehovet eller regelbunden service. Det går inte heller att skapa nationell eller heltäckande jämförelseinformation av uppgifterna i partiella bedömningar i THL:s RAI-datalager.

Mer information

RAI-neuvonta
rai(at)thl.fi

Rekommendation om användning av bedömningsverktyget RAI vid klienthandledning av äldre

Information om RAI-systemet
Så här tar du i bruk RAI-systemet

Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (Finlex)

THL:S RAI-WEBBUTBILDNING

Studera användningen av RAI-verktyg och utnyttjandet av RAI-information i THL:s RAI-webbutbildningen. RAI-utbildningen är öppen och gratis för alla.

THL:s webbutbildning

THL:S RAI-EXTRANÄT

THL:s RAI-extranät (organisationssidor, lösenord till jämförelsedatabaser)

THL:s RAI-extranät för RAI-programleverantörer

För att logga in på THL:s RAI-extranät krävs ett personligt användarnamn. Kontakta vid behov din egen organisations RAI-kontaktperson eller fråga rai[at]thl.fi