Information om RAI-systemet

Sidans innehåll

Genom att använda RAI-systemet utreds klienternas servicebehov på ett enhetligt och mångsidigt sätt. Med hjälp av den information som RAI-systemet producerar kan tjänsterna planeras individuellt och riktas till dem som behöver dem.

Vad är RAI-systemet?

RAI-systemet är ett standardiserat verktyg för datainsamling och observationer som är avsett för

 • bedömning av servicebehovet hos klienter inom äldre- eller funktionshinderservicen och
 • för att upprätta vård-, rehabiliterings- och serviceplaner.

RAI-systemet består av flera bedömningsinstrument för olika ändamål och målgrupper.

Varje RAI-instrument är en helhet som omfattar:

 • Utvärderingsfrågor med svarsalternativ.
 • Handboken innehåller principer för RAI-bedömning, anvisningar för bedömningen och instruktioner för användningen av bedömningsinformationen. 
 • Hela utvärderingen ger upphov till flera triggers som hjälper till att identifiera klientens styrkor och problem som kräver åtgärder.
 • Flera RAI-mätare som bildas av bedömningen används i planeringen och uppföljningen av klientens vård. 

Det centrala innehållet i RAI-instrumenten är enhetligt i alla länder där RAI används. En del utvärderingsfrågor, till exempel om servicesystemet, kan variera i de nationella versionerna av instrumenten. I bedömningsverktyget har man också kunnat lägga till frågor om ämnen som anses vara viktiga nationellt.

Bedömningsblanketterna och handböckerna finns tillgängliga i THL:s RAI-extranätet för organisationerna som deltar i RAI-verksamheten.
THL:s RAI-extranätet

RAI-instrumenten
Så här tar du i bruk RAI-systemet

RAI-systemet gagnar både klienten och personalen

En korrekt och omsorgsfull användning av RAI-systemet gagnar både klienterna och personalen inom äldre- och funktionshinderservicen.

 • Klienten deltar själv i bedömningen. Personen bemöts som en individ och hans eller hennes behov kartläggs på ett övergripande sätt. 
 • Klienten deltar själv i planeringen, genomförandet och utvärderingen av vården. Det skapar en känsla av tillfredsställelse, trygghet och förtroende.
 • RAI-bedömningen hjälper vårdaren att beakta väsentliga saker och förändringar i klientens mående och funktionsförmåga.
 • Med hjälp av informationen från RAI-bedömningen kan man göra upp en vård-, service- eller rehabiliteringsplan som motsvarar klientens individuella behov.

RAI-systemet ger information om klientens hälsotillstånd

I RAI-bedömningen samlas information om till exempel förmågan att klara sig i vardagen, kognitiv funktionsförmåga, psykiska symtom, social delaktighet och rehabiliteringsresurser samt stöd som klienten får av sin närmaste krets.

Utvärderingsfrågorna i RAI-bedömningen omfattar de viktigaste delområdena i anslutning till klientens hälsotillstånd och vård, till exempel:

 • Hälsotillstånd
 • Funktionsförmåga
 • Medicinering
 • Nutrition
 • Minnesfunktioner och sinnesstämning
 • Rehabilitering och specialbehandlingar
 • Användning av tjänster
 • Miljö
 • Delaktighet och aktivitet
 • Stöd från anhöriga. 

RAI-bedömningen av en enskild klient klassificeras som klient- eller patientuppgifter. Den får endast användas av yrkespersoner som deltar i vården av klienten eller i genomförandet av servicen.

Användning av RAI i klientarbetet
THL:s webbutbildning

Användning av RAI-systemet i Finland

RAI-verktygets innehåll upprätthålls och utvecklas av det internationella forskarnätverket interRAI som äger rättigheterna till det.

I Finland infördes RAI-bedömningssystemet år 2000. Institutet för hälsa och välfärd upprätthåller de finländska versionerna av RAI-instrumenten och ser till att de används i enlighet med villkoren i interRAI:s licensavtal.

I Finland används RAI-instrumenten mest i bedömningen av klienter inom hemvården och klienter som får omsorg dygnet runt. Under de senaste åren har RAI även införts inom funktionshinderservicen.

THL producerar jämförelseinformation och forskning om RAI-bedömningarna som hjälper till att utveckla tjänsterna så att de motsvarar klienternas behov och ger resultat. För denna lagstadgade uppgift samlas uppgifterna från alla RAI-bedömningar som gjorts i Finland in på THL, där uppgifterna förvaras och används i enlighet med THL:s datasäkerhetspolicy.

År 2022


Antalet RAI-bedömda klienter som fyllt 75 år var

 • 41 410 inom den regelbundna hemvården.
 • 39 980 inom serviceboende med heldygnsomsorg.

RAI-bedömningar gjordes för

 • 49 % av klienterna som fyllt 75 år inom den regelbundna hemvården.
 • 66 % av klienterna som fyllt 75 år inom serviceboende med heldygnsomsorg.

RAI-bedömningarnas täckning i välfärdsområdena var som mest

 • 66 % inom den regelbundna hemvården.
 • 87 % inom serviceboende med heldygnsomsorg.

 

RAI-bedömningar gjordes 2018 för 35 %, 2020 för 41 % och 2022 för 49 % av klienterna inom hemvården. I enskilda kommuner gjordes RAI-bedömningar i bästa fall för 94 % av klienterna inom hemvård 2022.

RAI-bedömningar gjordes 2018 för 39 %, 2020 för 50 % och 2022 för 66 % av klienterna inom serviceboende med heldygnsomsorg. I enskilda kommuner gjordes RAI-bedömningar i bästa fall för 100 % av klienterna inom serviceboende med heldygnsomsorg 2022.

THL:s RAI-databas för anordnare av tjänster och andra RAI-jämförelsedatabaser

Läs mer

Aktuellt om RAI
RAI-verktyget
Användning av RAI i klientarbetet
Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (Finlex)

THL:S RAI-WEBBUTBILDNING

Studera användningen av RAI-verktyg och utnyttjandet av RAI-information i THL:s RAI-webbutbildningen. RAI-utbildningen är öppen och gratis för alla.

THL:s webbutbildning

THL:S RAI-EXTRANÄT

THL:s RAI-extranät (organisationssidor, lösenord till jämförelsedatabaser)

THL:s RAI-extranät för RAI-programleverantörer

För att logga in på THL:s RAI-extranät krävs ett personligt användarnamn. Kontakta vid behov din egen organisations RAI-kontaktperson eller fråga rai[at]thl.fi