Användning av RAI i klientarbetet

Sidans innehåll

Servicen och vården utgår från klientens behov. RAI-bedömningen är en systematisk och mångsidig process för bedömning av servicebehovet som genomförs tillsammans med klienten. En noggrann RAI-bedömning ger en aktuell beskrivning av klienten, klientens tillstånd och livssituation.

En enhetlig bedömning av klienterna med RAI-verktyget skapar en grund för målinriktad och systematisk vård och tjänster som svarar mot klienternas behov.

RAI-bedömningen kartlägger tjänsternas behov på ett övergripande sätt

Vid bedömningen av servicebehovet kartläggs funktionella, medicinska och sociala förhållanden som påverkar livskvaliteten hos en klient inom äldre- eller funktionshinderservicen samt eventuella individuella servicebehov.

Genom en heltäckande bedömning av servicebehovet utreds klientens resurser och hjälpbehov samt faktorer som påverkar dessa. Utifrån bedömningen utarbetar klient- eller servicehandledaren vid behov en plan för tjänster, vård, rehabilitering eller andra åtgärder som upprätthåller eller förbättrar klientens situation. 

Vid bedömningen av servicebehovet görs en heltäckande utredning av klientens

 • fysiska funktionsförmåga
 • psykiska funktionsförmåga
 • sociala funktionsförmåga
 • tillstånd
 • resurser
 • livssituation.

RAI-bedömningen ska göras mångprofessionellt. Det behövs till exempel specialkompetens för att kunna identifiera rehabiliteringsmöjligheter eller svårighetsgraden på en minnesstörning. En omfattande kartläggning och genom att flera olika yrkesgrupper deltar i bedömningen får man en heltäckande syn på klientens situation.

Klientens egna synpunkter, önskemål och mål ska beaktas. Därför är det väsentligt att klienten och dennes närstående deltar både i bedömningen av servicebehovet och i RAI-bedömningen av en klient som redan får service. Klientens deltagande i planeringen och genomförandet av vården skapar tillfredsställelse, trygghet och förtroende. 

RAI-bedömning görs när tillståndet förändras

För en klient som får regelbunden service görs en omfattande helhetsbedömning när vården inleds, halvårsvis medan vården ges samt alltid när det sker en väsentlig förändring i klientens hälsotillstånd eller funktionsförmåga. Utgångspunkten för bedömningen är alltid klienten och hans eller hennes förändrande behov.

Utöver helhetsbedömningen kan man också göra partiella bedömningar om klienten har särskilda problem som man vill följa upp, till exempel effekterna i vården eller rehabiliteringen.

Regelbunden och aktuell bedömningsinformation gör det möjligt att följa upp förändringar i klientens situation och funktionsförmåga. Man kan reagera snabbt och förebyggande på de problem som upptäcks.

Service- och vårdplanen grundar sig på RAI-bedömningen

En individuell service-, vård- eller rehabiliteringsplan utarbetas utifrån informationerna från bedömningen. Med hjälp av informationerna kan man också följa upp hur planen genomförs. I planen införs 

 • RAI-bedömningens resultat
 • mål som ställts upp i samarbete med klienten 
 • en plan för uppföljning.

Uppfyllelsen av målen utvärderas i ett multiprofessionellt samarbete och tillsammans med klienten och de närstående. RAI-mätarna hjälper till att följa upp hur vården genomförs.

Information från RAI-bedömningen

I RAI-bedömningen bildas utöver svaren på bedömningsfrågorna även följande information:

 • Triggers som beskriver klientens resurser och riskfaktorer
 • RAI-mätare som beskriver klientens funktionsförmåga och hälsotillstånd
 • Informationer om de tjänster som klienten använder och om klientens sociala nätverk.

Triggers hjälper till att upptäcka klientens behov och resurser. De hjälper till att svara på frågor som:

 • Vad borde man ingripa i?
 • Varför borde man ingripa?
 • Hur borde man följa upp saken?

Individuella mätare beskriver till exempel klientens hälsotillstånd, funktionsförmåga och resurser samt behovet av vård, tjänster och rehabilitering. Mätarna hjälper också till att följa upp resultaten av vården, servicen eller rehabiliteringen.
RAI-systemets mätare
THL:s RAI-webbutbildning

RAI-mätarnas resultat som grund för tjänsternas kriterier

I servicehandledningen och planeringen av vården behövs gemensam, rättvis och transparent praxis för hurdana tjänster som tillgodoser klientens behov.

Ett sätt är att komma överens om de kriterier som ligger till grund för tjänsten. Kriterierna ska alltid basera sig på tillförlitlig information om klientens situation.

RAI-systemets mätare kan användas när kriterierna skapas, med beaktande av att inget enskilt indikatorvärde beskriver klientens helhetssituation. Resultatet från en enskild mätare får inte heller utgöra grunden för tjänsten.

RAI-systemets mätare

Fem faser i RAI-bedömningsprocessen

Fem faser finns uppräknade efter bilden.

För att genomföra en tillförlitlig RAI-bedömning behövs yrkeskompetens samt förmåga att genomföra RAI-bedömningen och dokumentera den i programmet. En bra bedömning uppstår när man reserverar tillräckligt med tid för att göra bedömningen och när klienten själv deltar i den.

1. Insamling av information genom intervju och observation 

Den primära informationskällan är klienten själv. Viktig information fås också av klientens anhöriga och närstående. Information inhämtas också genom iakttagelser av klienten och handlingar som gäller honom eller henne. I utvärderingen samlas information om alla yrkesutbildade personer som deltar i vården av klienten eller i genomförandet av tjänsten.

2. Genomförande och dokumentation av RAI-bedömning i programmet 

Med hjälp av de informationer som samlats in i bedömningsprocessens första skede besvaras RAI-bedömningsfrågorna och svaren registreras omsorgsfullt i programmet.

3. Resultat från RAI-informationerna: mätare och resurser 

Svaren på bedömningen av olika ämnesområden ger mätare och triggers som beskriver klientens resurser. Programmet skapar automatiskt triggers och mätare när bedömningsinformationerna har registrerats. 

4. Utnyttjande av bedömninginformationer i klientens service-, vård- eller rehabiliteringsplan 

Informationen från RAI-bedömningen tas i bruk. Med hjälp av den utarbetas en plan för service, vård och vid behov rehabilitering enligt klientens behov. Även om RAI-bedömningen inte skulle leda till ett beslut om att inleda regelbunden service, hjälper informationen till att hänvisa klienten till annan verksamhet som stöder hans eller hennes situation, till exempel kommunens eller organisationernas motionstjänster. 

5. Genomförande och uppföljning av vård eller service 

Klienten får vård och omsorg enligt service- och vårdplanen. RAI-bedömningen görs på nytt om minst ett halvt år eller om klientens situation förändras väsentligt. Genom regelbundna RAI-bedömningar följer man upp klientens situation och förverkligandet av planerna. 

Material för att stödja arbetet

Använd webbmaterialet när du gör RAI-bedömningen och när du diskuterar med klienter. På webbsidan hittar du frågor och svar till stöd för RAI-bedömningen samt broschyrer att skriva ut och dela ut i din arbetsgemenskap och till exempel till klienter och dennes familj.

THL:S RAI-WEBBUTBILDNING

Studera användningen av RAI-verktyg och utnyttjandet av RAI-information i THL:s RAI-webbutbildningen. RAI-utbildningen är öppen och gratis för alla.

THL:s webbutbildning

THL:S RAI-EXTRANÄT

THL:s RAI-extranät (organisationssidor, lösenord till jämförelsedatabaser)

THL:s RAI-extranät för RAI-programleverantörer

För att logga in på THL:s RAI-extranät krävs ett personligt användarnamn. Kontakta vid behov din egen organisations RAI-kontaktperson eller fråga rai[at]thl.fi