Regional välfärdsledning

Aktörer inom främjandet av hälsa och välfärd är de kommande välfärdsområdena, nuvarande kommuner och samkommuner som producerar social- och hälsovårdstjänster samt landskapsförbunden.

Lagen om ordnande av social- och hälsovård ger välfärdsområdet 7 § (Finlex) i uppgift att främja invånarnas hälsa och välfärd. Välfärdsområdet bär det primära ansvaret för främjandet av hälsa och välfärd till den del denna uppgift är knuten till andra uppgifter som enligt lag ska skötas av välfärdsområdet.
Lag om ornande av social- och hälsovård 7 § (Finlex)

Dessutom finns det flera andra aktörer i landskapen och regionerna vars arbete anknyter till främjandet av hälsa och välfärd. Dessa är till exempel kompetenscentrum inom det sociala området, regionförvaltningsmyndigheter, närings-, trafik- och miljöcentraler, arbets- och näringsbyråer, organisationer och företag.

Välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut om den strategiska linjen

Välfärdsområdesfullmäktige ansvarar för de strategiska beslut som främjar hälsa och välfärd i landskapet. När fullmäktige väljer strategiska tyngdpunkter för främjandet av hälsa och välfärd och godkänner målen i den årliga verksamhets- och ekonomiplanen, ålägger fullmäktige de olika uppgiftsområdena att beakta välfärds- och hälsoaspekterna i sina planer.

Verktyg för främjandet av hälsa och välfärd i välfärdsområdena och landskapet 

Välfärdsberättelsen och -planen är en beskrivning av befolkningens välfärd och hälsa samt faktorer som påverkar dessa och av de åtgärder som vidtagits. I plandelen presenteras målen och sektorsövergripande åtgärder för främjandet av välfärd. Den regionala berättelsen utarbetas i samarbete med kommunerna i området.

Med hjälp av landskapsöversikten och landskapsprogrammen kan landskapen främja beaktandet av välfärds- och hälsoaspekter. Att inkludera befolkningens hälsa och välfärd i planerings- och programarbetet på strategisk nivå är ett sätt att trygga regionens livskraft.

Landskapens planering omfattar landskapsöversikter, landskapsprogram och landskapsplaner. Landskapsöversikten är ett långsiktigt strategiskt basdokument för landskapets utveckling. Där fastställs den utvecklingsriktning som eftersträvas och som regelbundet ses över. Översikterna och programmen har lagstadgade rättsverkningar. Kommunerna och de statliga myndigheterna ska i sina egna åtgärder beakta landskapets översikter och program.

Landskapet bereder översikter och program i samarbete med statliga och kommunala myndigheter samt företag och organisationer som är verksamma i området. När programmen utarbetas beaktas de utvecklingsmål och utvecklingsstrategier som presenteras i landskapsöversikten, de regional- och näringspolitiska målen samt programmens miljökonsekvenser.

Den programbaserade regionalpolitiken kan också genomföras tillsammans med näringslivet, företagen, medborgarorganisationerna och den s.k. tredje sektorn. Landskapets grundläggande utgångspunkt är en tät växelverkan med landskapets invånare, kommuner och ekonomiska regioner.