Nationell kvalitetsrekommendation för palliativ vård och vård i livets slutskede

Den nationella kvalitetsrekommendationen för palliativ vård och vård i livets slutskede är avsedd som grund för kvalitetsuppföljning för alla anordnare och enheter inom social- och hälsovården där man vårdar personer i livets slutskede.

Kvalitetsrekommendationen informerar de aktörer som ansvarar för att ordna tjänsterna om

 • hurdana resurser och strukturer en högklassig vård förutsätter
 • hurdan kvalitet som ska eftersträvas och krävas
 • hur man bedömer verksamhetens kvalitet.

Kvalitetsrekommendationen hjälper yrkesutbildade personer och chefer

 • utvärdera kvaliteten på den egna verksamheten
 • fastställa vilken vårdnivå som bör eftersträvas
 • se vilka omständigheter det finns skäl att fästa särskild uppmärksamhet vid i verksamheten
 • uppfatta i vilken riktning verksamheten ska utvecklas.

Heltäckande palliativ vård

Kvalitetsrekommendationen innehåller tio delområden för att ordna och producera heltäckande palliativ vård av hög kvalitet.

De olika faserna i patientens vårdprocess från identifiering av vårdbehovet till stöd efter döden

 • Tillgång till vård i rätt tid och smidig kontinuitet i vården
 • Föregripande planering av vården
 • Individinriktad vård som upprätthåller livskvaliteten
 • Effektiv behandling av symtomen samt psykosocialt, psykiskt och andligt stöd
 • Ge stöd till närstående och möjlighet till delaktighet
 • Human vård i livets slutskede och respektfullt stöd efter döden

Centrala element vid anordnande och produktion av vård samt element som är viktiga för informationsutbytet

 • Tillräckligt med personal och ändamålsenliga övriga resurser
 • Högklassig kompetens
 • Smidigt informationsutbyte och effektiv kommunikation
 • Bra koordinering och ledning av servicekedjan

För varje kvalitetsområde har kvalitetskriterier med motiveringar fastställts. Kvalitetskriterierna är faktorer som beskriver vårdens eller tjänstens kvalitet, dvs. kännetecken för kvalitet, som ska uppfyllas för att vården ska vara av hög kvalitet. 

Kvalitetskriterierna beskriver vårdens eller tjänstens kvalitet.

Rättidig palliativ vård

Målet med kvalitetsrekommendationen är att styra social- och hälsovårdspersonalens verksamhet i en riktning där den palliativa vården inleds vid sidan av behandlingen av en underliggande sjukdom i ett tidigare skede av sjukdomen för att lindra symtomen och stödja patienten och hans eller hennes närstående.

I det skede då det inte längre är möjligt att i betydande grad påverka sjukdomsförloppet och sjukdomen orsakar svåra symtom samt nedsatt funktionsförmåga övergår man till en palliativ vårdlinje och symtomatisk vård.

Rättidig palliativ vård
Läs mer: Nationell kvalitetsrekommendation för palliativ vård och vård i livets slutskede