Livstestamente

Vad är ett livstestamente?

I ett livstestamente uttrycker du hurdan vård du önskar få i livets slutskede. I händelse av att du inte själv kan delta i vårdbeslut är det bra att ha upprättat ett livstestamente i. Det kan till exempel bero på

  • medvetslöshet
  • allvarlig sjukdom
  • olycka
  • minnessjukdom.

Patientens livstestamente, behov och önskemål styr planeringen och genomförandet av den palliativa vården. Vårdpersonalen måste respektera dina önskemål gällande vård, ett gott liv och en värdig död. 

I livstestamentet kan du fastställa när man ska avstå från vårdåtgärder som upprätthåller dina livsfunktioner på konstgjord väg eller förlänger ditt liv kortvarigt.

Hur upprättas ett livstestamente?

Du kan göra ett livstestamente

  • i Mina Kanta -systemet
  • skriftligt
  • muntligt.

Det finns inget specifikt formulär för ett livstestamente, men det rekommenderas att man gör det skriftligt och använder vittnen.

Om du har en sjukdom som behandlas lönar det sig att diskutera livstestamentet med den vårdande personalen. De kan förutse vilken sorts situationer som kan vara förknippade med sjukdomen. På det sättet blir det lättare att upprätta livstestamentet i enlighet med dina önskemål.

Nedan finns ett exempel på en blankett med vilken ett livstestamente kan upprättas. 

Intressebevakningsfullmakt

Med en intressebevakningsfullmakt kan du utse en person som sköter dina ärenden om du inte själv kan göra det. Du kan fastställa vilka ärenden den befullmäktigade personen sköter och på vilket sätt, samt hur hens handlingar övervakas.

Det finns vissa formkrav på hur fullmakten ska se ut. Därför är det bra att göra den med hjälp av en expert, till exempel en jurist. 

Fullmaktstagaren ansöker om fastställelse av fullmakten när du inte längre själv kan sköta dina ärenden. Förmyndarmyndigheten Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställer intressebevakningsfullmakten.

Läs mer om intressebevakningsfulmakten: