Ordnande av palliativ vård

Sidans innehåll

Trestegsmodell för palliativ vård

Vid ordnandet av palliativ vård håller man på att övergå till en trestegsmodell enligt SHM:s rekommendation. I den indelas den palliativa vården i bas- och specialnivåer enligt hur krävande vården är. Patienten hänvisas till vård i tjänster enligt patientens behov. 

Syftet med modellen är att förenhetliga praxisen så att alla kan få jämlik vård oberoende av bostadsort. 

Största delen av den palliativa vården ges på basnivå. Ungefär en tredjedel av patienterna behöver högspecialiserad vård.

Basnivå

Palliativ vård på basnivå erbjuds vid alla social- och hälsovårdsenheter där patienter i livets slutskede vårdas, såsom

 • enheter för serviceboende med heldygnsomsorg
 • hemvårdsenheter
 • hälsovårdscentralernas och sjukhusens bäddavdelningar.

På basnivå ombesörjer man palliativ vård och vård i livets slutskede när behovet av vård och stöd kan förutses och förverkligas med en föregripande vårdplan för livets slutskede. Vid behov förs vården på specialnivå till patienten.

A – enheter för vård i livets slutskede på basnivå

Enheter för vård i livets slutskede på basnivå A är hälso- och sjukvårdsenheter, såsom hälsovårdscentralernas och sjukhusens vårdavdelningar, där vården i livets slutskede har beaktats genom tillräckligt många anställda och tillräcklig personalstruktur, i utbildningen och verksamhetsmiljön.

B – specialnivå

Enheterna på specialnivå B har specialiserat sig på palliativ vård och vård i livets slutskede. Palliativ vård är deras huvuduppgift och personalen är specialutbildad.

Enheterna på B-nivå bildar ett nätverk för palliativ vård på specialnivå inom välfärdsområdet. Välfärdsområdets palliativa centraler koordinerar vården på specialnivå inom sitt område och ansvarar för servicekedjorna. Enheterna på specialnivå sörjer för konsultationsstödet på basnivå.

Enheter på specialnivå kan utöver palliativa centraler vara

 • de regionala hemsjukhusen och deras stödavdelningar
 • palliativa avdelningar, avdelningar och hem för vård i livets slutskede 
 • palliativa polikliniker
 • sjukhusens palliativa konsultationsteam
 • dagsjukhusen.

C – krävande specialnivå

Universitetssjukhusens palliativa centraler ansvarar för krävande palliativ vård på specialnivå inom sitt område. 

De ansvarar för forskning och undervisning tillsammans med universitet och andra läroanstalter.

Universitetssjukhusets palliativa centrum består av

 • polikliniken för palliativ vård
 • konsultationsteamet för palliativ vård
 • enheten för psykosocialt stöd
 • palliativ avdelning eller palliativa bäddplatser
 • hemsjukhus
 • dagsjukhus
 • ett hem för vård i livets slutskede eller motsvarande avdelning för vård i livets slutskede.

Palliativa centralerna ansvarar för servicekedjorna

För att genomföra den riksomfattande servicekedjemodellen behövs regionala organisationsplaner för palliativ vård och servicekedjor. 

De säkerställer att 

 • patienten hänvisas till tjänster som motsvarar patientens behov
 • för enheter på basnivå har man kommit överens om en enhet på specialnivå där de får konsultationsstöd för palliativ vård.

Välfärdsområdets servicekedjor koordineras av välfärdsområdets palliativa centraler i anslutning till centralsjukhusen. 

Universitetssjukhusens palliativa centraler koordinerar vården på krävande specialnivå inom samarbetsområdena.

Palliativa hemsjukhuset för vård på specialnivå till patienten

Några av hemsjukhusen är specialiserade på palliativ vård. De kallas palliativa hemsjukhus.

Med hjälp av ett palliativt hemsjukhus kan patienter få palliativ vård på specialnivå och vård i livets slutskede

 • hemma
 • inom boendeservice, såsom tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning 
 • på hälso- och sjukvårdsenheter. 

De palliativa hemsjukhusen ansvarar för vården i livets slutskede i hemmet och stöder social- och hälsovårdsenheterna på basnivå med kompetens på specialnivå. 

Det palliativa hemsjukhuset är en del av områdets sjukhustjänster. Personalen består av en multiprofessionell arbetsgrupp som också har kunskaper i psykosocialt, psykiskt och andligt stöd. Det palliativa hemsjukhuset samarbetar intensivt med den palliativa basavdelningen.

Det täta nätverket av hemsjukhus tryggar en kompetent palliativ vård nära hemmet. 

Kvalitetskriterier för palliativ vård styr organiseringen

I social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer för palliativ vård och vård i livets slutskede fastställs kvalitetskriterier för olika tjänster inom palliativ vård.

Kompetenspass för vård i livets slutskede

Kompetenspass för vård i livets slutskede är en fortbildningskurs på nätet. Den lämpar sig särskilt för yrkesutbildade personer som arbetar inom äldreomsorgen.

Målet med kursen är att stärka kompetensen hos personer som arbetar med palliativ vård på basnivå.