Vad är palliativ vård

Sidans innehåll

Palliativ vård och vård i livets slutskede

Palliativ vård är aktiv helhetsinriktad vård av en patient som lider av en obotlig, progressiv sjukdom. Målet är att minska lidandet och värna om livskvaliteten. Att beakta och stödja de närstående hör till den palliativa vården. Palliativ vård kan pågå i flera år.

Vård i livets slutskede är det sista skedet i palliativ vård. Den äger rum under de sista levnadsveckorna eller -dagarna. Beslutet om vård i livets slutskede fattas av en läkare.

Det centrala i den palliativa vården och vården i livets slutskede är att lindra smärta och andra symtom samt att svara på fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Vården är multiprofessionell och betonar växelverkan.

Palliativ vård hör till alla, oberoende av ålder och diagnos.

Föregripande vårdplan för livets slutskede

Behandlingsriktlinjer och vårdplaner som gjorts i tid säkerställer god vård även i livets slutskede. Vårdplanen möjliggör vård enligt patientens önskemål och ger läkarna och skötarna anvisningar för åtgärder i föränderliga situationer.  

Läkaren gör upp vårdplanen tillsammans med patienten och vid behov med patientens närstående. I planen anges 

 • patientens önskemål och livstestamente
 • den medicinska situationen och prognosen
 • behandlingsriktlinjer (målen med vården)
 • begränsning av vården (skadliga åtgärder)
 • de närståendes synpunkter
 • vårdplats
 • den instans som ska konsulteras, med kontaktuppgifter
 • anvisningar för hur man ska agera om situationen plötsligt försämras. I dessa antecknas också 
  • läkemedelsfria och medicinska behandlingar, med recept
  • hjälpmedel som kan användas för att lindra symtomen.

Planen uppdateras vid behov och alltid när situationen förändras väsentligt. 

Vårdplanen för livets slutskede ska vara tillgänglig för alla yrkespersoner som vårdar patienten. 

Begränsning av vården

Genom ett vårdbeslut kan man utesluta behandlingar som inte är till medicinsk nytta för patienten eller medför mer skada än nytta på denne. Begränsning av vården innebär inte att vård inte ges. Patienten får god vård enligt symptomen. Den naturliga döden tillåts.

Läkaren fattar vårdbesluten och de ska diskuteras med patienten och hans eller hennes närstående med patientens samtycke.

Var får man palliativ vård? 

Målet är att ordna vården med beaktande av patientens önskemål och i första hand där patienten bor eller även annars vårdas.

Vård i livets slutskede erbjuds av både offentliga och privata tjänsteleverantörer:

 • enheter för serviceboende med heldygnsomsorg
 • hemvårdsenheter
 • avdelningar på vårdcentraler och sjukhus.

Palliativ vård på specialnivå kan fås till exempel på sjukhus, hospice eller hemma med hemsjukhusets hjälp eller inom boendeservice.

Vård i livets slutskede i hemmet

Syftet med vård i livets slutskede i hemmet är att ge en person möjlighet att dö på önskad plats, såsom hemma eller i en hemlik miljö, till exempel inom boendeservicen.

Hemsjukhuset eller hemsjukvården ansvarar för vård i livets slutskede i hemmet. 

Vid vård i livets slutskede i hemmet har patienten oftast möjlighet att

 • nå en sjukskötare dygnet runt
 • få hembesök av en läkare
 • förflyttas till vårdavdelning utan separat remiss
 • få intervallvård på bäddavdelning.

Mer information om palliativa vårdtjänster (THL)

Värdig behandling av den avlidne

Den palliativa vården slutar inte med döden. Den inbegriper ett värdigt och respektfullt omhändertagande av den avlidne samt stöd till de närstående också efter också döden. De anhöriga måste ges möjlighet att se den avlidne och ta avsked utan brådska i en lugn och värdig miljö.

Kompetenspass för vård i livets slutskede

Kompetenspass för vård i livets slutskede är en fortbildningskurs på nätet. Den lämpar sig särskilt för yrkesutbildade personer som arbetar inom äldreomsorgen.

Målet med kursen är att stärka kompetensen hos personer som arbetar med palliativ vård på basnivå.