Diskussion och miniintervention

Diskussionens och miniinterventionens grundstenar 

Diskussionens och miniinterventionens grundstenar, 1 Fråga klienten, 2 Identifiera riskema eller problemen, 3 Motivera till förändring, 4 Följ upp framstegen.

Tidig identifiering av riskkonsumtion av alkohol och droger är ett av de viktigaste sätten att minska skadorna av rusmedel. Ju tidigare man tar upp riskkonsumtion av alkohol, användning av tobaksprodukter eller narkotika eller skadligt penningspelande till diskussion, desto mindre är riskerna för allvarliga problem och skador. I undersökningar har man till exempel bedömt att åtminstone var tionde person som använder alkohol på ett riskabelt eller skadligt sätt övergår till måttlig konsumtion efter en kort intervention eller slutar helt och hållet. Effekten av en miniintervention i samband med riskkonsumtion av alkohol beräknas vara i 1–2 år.

Uppmuntrande växelverkan och forskningsrön

Att verksamheten är etisk och respekterar människovärdet är av största vikt när man tar upp något till diskussion och genomför miniinterventioner. Då måste man förutom lagkraven också beakta till exempel målgruppens kultur och värderingar. Information om alkohol, droger och beroenden ska alltid erbjudas med respekt för mottagaren. Informationen som erbjuds ska vara sanningsenlig och forskningsbaserad, öppet motiverad samt nyttig och tydlig för målgruppen. 

Verktyg för kort intervention

Diskussionen och den korta interventionen är viktiga verktyg för alla yrkesutbildade inom socialservicen och hälso- och sjukvården. Frågor om alkoholkonsumtion, rökning, penningspelande och användning av narkotika rekommenderas alltid när klienten kommer till mottagningen på grund av ett problem som kan bero på beroende eller missbruksproblem, till exempel sömnlöshet, psykiska problem och ekonomiska svårigheter. Man bör också reservera tid för diskussion och miniintervention när det är fråga om olycksfall eller upprepade begäran om sjukledighet. God medicinsk praxis-rekommendationerna innehåller anvisningar om miniintervention när klienten behöver stöd för att minska eller sluta med riskkonsumtion eller skadlig konsumtion av alkohol, rökning eller användning av narkotika.  

Kom ihåg:

  • Alkoholkonsumtion identifieras ofta som ett problem först när det redan har lett till synliga följder och skador.
  • Rökning bör tas upp till diskussion i allt klientarbete inom hälso- och sjukvården minst en gång om året, eftersom all användning av tobaksprodukter betraktas som riskkonsumtion. 
  • Utmaningen med att lyfta fram användning av narkotika kan vara att användningen är straffbar och klienten söker ofta hjälp på grund av andra symtom eller problem. 
  • De som spelar penningspel söker ofta hjälp för spelandet först när problemet känns oöverstigligt.
  • Problemen kan döljas bakom någon annan orsak till att klienten söker vård eller vara kopplade till andra problem, såsom psykisk ohälsa. 

Påverkade personer på akuten

En alkohol- eller drogpåverkad person som råkat ut för ett olycksfall ska alltid erbjudas möjlighet att diskutera användningen av rusmedel. Miniinterventionen ställs i relation till patientens orsak till besöket, situation och sjukdomar. Dessutom erbjuds patienten och dennes närstående information om hur man minskar användningen av alkohol och droger och om de elektroniska stödtjänsterna. Jouren möter också sådana riskkonsumenter som inte nås av andra hälso- och sjukvårdstjänster. För en del av dessa klienter räcker det inte längre med en miniintervention, utan beroendeproblemet och den onda cirkeln av alkoholskador förutsätter hänvisning till missbrukarvården. Det är viktigt att reservera den första mottagningstiden så snart som möjligt efter jourvården. 

Socialt arbete bland vuxna – användningen av alkohol och droger är inte en ensak

Största delen av dem som missbrukar alkohol och droger eller spelar penningspel på ett skadligt sätt är inte nödvändigtvis klienter inom missbrukartjänsterna ännu, men största delen av dem använder vissa social- och hälsovårdstjänster. Alla klienter inom det sociala arbetet bland vuxna bör tillfrågas om sin användning av alkohol och droger. Missbruk av alkohol och droger och penningspelsproblem är sociala problem som ofta har samband med andra problem som är centrala för det sociala arbetet.  

För att det sociala arbetet bland vuxna ska lyckas krävs det att man lyfter fram de skador som användningen av alkohol och droger orsakar och att man diskuterar dem öppet och konfidentiellt, genom att lyssna på och uppmuntra klienten. Yrkespersonen behöver inte – och ska inte heller – ha färdiga lösningar. Det är bäst att söka dem tillsammans med klienten.

Missbruksproblem och psykiska problem går ofta hand i hand

En särskild riskgrupp för skadlig användning av alkohol och droger utgörs av personer som har både missbruksproblem och psykiska problem. Förutom att bedöma riskerna med alkoholkonsumtion kan det också vara nödvändigt att bedöma psykisk belastning eller depression. Spelproblem kan vara förknippade med psykisk ohälsa eller alkoholproblem. Rökning är vanligare bland personer med psykiska problem än bland befolkningen i genomsnitt, så rökare bör erbjudas aktivt stöd för att sluta röka. 

Registrering av användningen av alkohol och droger och miniinterventionen

Med hjälp av strukturerad dokumentation av diskussionen och miniinterventionen får man information om hur och i vilken omfattning alkohol och droger används och hur man i olika tjänster har förebyggt rusmedels- och spelproblem samt gett stöd för att sluta röka. Informationen utnyttjas bland annat i 
-    bedömningen av klientens servicebehov 
-    vårdplaneringen 
-    utvärderingen av en önskad förändring samt i resursledningen
-    utvecklingen av servicekedjorna.  

Den operativa ledningen kan med hjälp av den insamlade informationen följa upp hur beslut och planer genomförs och inrikta resurserna på olika nivåer i servicekedjan. Information om registreringen på teamnivå ger möjlighet att stödja och vid behov styra de anställdas grundläggande arbete.