Spel om pengar

Finland är ett av de länder där det spelas mest i Europa. Penningspelen syns på många sätt i vardagsmiljön. Majoriteten av spelarna spelar kontrollerat, men för en del har överdrivet spelande lett till olika grader av ekonomiska, sociala och hälsomässiga problem. Nackdelarna med penningspel berör direkt eller indirekt hundratusentals finländare. Det går att påverka nackdelarna med hjälp av en ansvarsfull penningspelspolitik, andra förebyggande åtgärder och med tillräckliga stöd- och vårdtjänster.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) undersöker och följer aktivt med nackdelarna med penningspelen. Till uppgifterna hör också att förebygga nackdelarna och att utveckla behandlingen. Enligt 52 § i lotterilagen ska social- och hälsovårdsministeriets svara för dessa uppgifter, och ministeriet har gett THL i uppgift att sköta dem. 

Enligt lotterilagen ska det nationella penningspelbolaget Veikkaus Ab ersätta staten för kostnaderna för bevakning, forskning och utveckling. Social- och hälsovårdsministeriet tar hos bolaget ut en avgift som motsvarar de totalkostnader som verksamheten orsakar ministeriet.
Lotterilagen 52 §

Penningspel i Finland

Enligt befolkningsenkäten Finländarnas penningspel 2019 hade cirka 78 procent av befolkningen i Fastlandsfinland i åldern 15–74 år spelat något penningspel under det senaste året. Av dem som besvarade enkäten hade 29 procent spelat en gång i veckan eller oftare. De populäraste spelen är lotto, skraplotter och spelautomater. 

Penningspelande på nätet har ökat. År 2019 hade 36 procent av respondenterna spelat på nätet under de senaste 12 månaderna. En betydande andel av spelandet sker dock fortfarande på andra ställen än nätet. 

Män spelar oftare penningspel än kvinnor. Av kvinnorna hade 75 procent och av männen 82 procent spelat penningspel under det föregående året. Spelandet är vanligast bland personer i åldrarna 25–44 år.

Penningspel bland minderåriga har minskat i och med att åldersgränsen för spel höjdes, vilket skedde under 2010 och 2011, men andelen penningspel bland minderåriga ändrades inte längre från 2015 till 2019. Medan 16 procent av minderåriga hade spelat lottspel 2015, var den motsvarande andelen 31 procent 2019. Detta förklaras till stor del av spel med skraplotter.

Stor del av vinsterna från penningspelen kommer från en liten skara spelare

Även sett till de summor som satsas på spel spelas det mycket i Finland. Finländarna förlorade enligt Veikkaus 1,69 miljarder euro på penningspelen inom monopolsystemet 2019. 

Enligt Finländarnas penningspel 2019-undersökningen kommer cirka hälften av intäkterna från penningspel från drygt 2,5 procent av spelarna. Enligt undersökningen spelade totalt 2 917 000 personer som bor i Fastlandsfinland penningspel. Av dessa konsumerade 72 000 hälften av potten 2019.

Enligt undersökningen Finländarnas penningspelande 2015 kommer merparten av intäkterna från penningspelen från dem som spelar varje vecka och från problemspelare samt från spelare med svag socioekonomisk ställning. I förhållande till sina nettoinkomster sätter de med lägre inkomst mer pengar på spelande än de med hög inkomst. Man har också observerat att lågutbildade, arbetslösa, personer med dålig hälsa och personer med rusmedelsmissbruk spenderar mer på penningspel.   

Penningspelen skadar individer, närstående och samhället

För de flesta innebär inte spelandet några nackdelar, men en del spelare har svårt att kontrollera sitt eget spelande. Problemen varierar från att sporadiskt betala räkningar för sent till allvarliga problem med hälsa, ekonomi och relationer samt kriminalitet. Problemspelande hos en individ återspeglas på närmiljön och samhället.

Enligt befolkningsundersökningen Finländarnas penningspel 2019 spelade cirka 11 procent av befolkningen, dvs. 397 000 personer, på risknivå, dvs. spelandet orsakade dem enstaka, lindriga skadeverkningar. Dessutom hade cirka tre procent av befolkningen, dvs. cirka 112 000 personer, ett penningspelsproblem. Av dessa hade 1,4 procent, dvs. cirka 52 000 personer, problemets allvarligaste form – ett sannolikt spelberoende. 

Personer som hade spelat både på nätet och på fysiska spelplatser hade oftare än andra spelare penningspelsproblem eller spelande på risknivå. Vid en separat granskning av dem som spelat på Veikkaus skraplotter och nätlotter framgick det att penningspelsproblem och spelande på risknivå var vanligare bland dem som spelat på nätlotter än bland dem som spelat på skraplotter. Personer som hade spelat penningautomatspel i Veikkaus spelsalar (Pelaamo, Feel Vegas, osv.) och på webbplatsen hade oftare penningspelsproblem än personer som spelat på andra spelplatser (såsom matbutiker, kiosker, servicestationer, kaféer, osv.). 

En dryg femtedel, dvs. cirka 21 procent, av personerna som besvarat enkäten Finländarnas penningspel 2019 berättade att penningspelandet av åtminstone en närstående person hade varit problematiskt. Spelproblem hos närstående berör alltså omkring 790 000 personer, och denna andel har ökat.

På risknivå spelades mest i Birkaland 

År 2019 var penningspelande under de senaste 12 månaderna vanligast i Kymmenedalen/Södra Karelen. Över 85 procent hade spelat inom denna region. Minst spelare fanns det i Mellersta Finland (75,0 %). 

På risknivå spelades mest i Birkaland, dvs. cirka 18 procent 2019. Andelen av dem som spelade åtminstone på risknivå var minst i Nyland. Flest personer, vars närstående uppvisade problematiskt penningspelande, fanns i Birkaland.