Pakka-verksamhetsmodellen

Pakka är en verksamhetsmodell för det lokala förebyggandet av rusmedelsskador. Verksamhetens fokus är på att påverka tillgängligheten av alkohol, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar. I många kommuner och regioner görs redan förebyggande rusmedelsarbete som syftar till att minska efterfrågan; när dessutom åtgärder för att minska tillgänglighet tas i bruk, kan det förebyggande rusmedelsarbetet få ny fart och större effekt!

Pakka-verksamhetens mål 

Målsättningen med verksamheten är att minska försäljningen av alkohol, tobak och spel om pengar till minderåriga, samt att minska utskänkningen av alkohol till tydligt berusade personer. Verksamheten bygger på ett brett samarbete mellan bland annat kommunens olika tjänstepersoner, representanter för utskänkningsställen och detaljhandel, övervakningsmyndigheter, föreningar och utbildningsanstalter. Det är även viktigt att lokalbefolkningen (t.ex. ungdomar och föräldrar) och media engageras i verksamheten.

Med hjälp av broschyren nedan kan du utvärdera huruvida det förebyggande arbete som görs i din kommun/din region stämmer överens med Pakka-verksamhetsmodellen. Broschyren ger också tips om hur du sätter igång eller utvecklar Pakka-verksamheten vidare.

Se videon nedan och få tips för att starta Pakka-verksamheten i din egen kommun. I videon behandlas de viktigaste stegen för att skapa en fast bas för Pakka-verksamheten att stå på.
(Videon läggs till senare) 

Pakka-koordinatorn är en nyckelperson i verksamheten

Kommunens eller regionens Pakka-koordinator har en mycket central roll i Pakka-verksamheten. Koordinatorn samlar, utvecklar och upprätthåller de lokala nätverk där de olika aktörerna tillsammans jobbar för att minska rusmedelsskador. Koordinatorn bör ha ett tydligt mandat och tillräckliga resurser för sitt arbete. God kännedom av lokalsamfundet och av lokala aktörer, samt goda sociala färdigheter är en nödvändighet i arbetet.

Utbudsarbetsgruppen planerar verksamheten

I Utbudsarbetsgruppen planeras och utvärderas Pakka-verksamheten. I arbetet ingår bland annat planerandet av gemensamma övervakningsinterventioner, utbildningar, belöningar och informationsspridning. Kommunens Pakka-koordinator fungerar som arbetsgruppens sekreterare och koordinerar dess verksamhet. 

Exempel på vem som kan ingå i Utbudsarbetsgruppen:

  • Kommunens/regionens Pakka-koordinator
  • Representanter för detaljhandel och utskänkningsställen
  • Personalreprentanter och representanter för ordningsvakter
  • Alkos representant
  • Lokala väktarföretag
  • Alkoholgranskaren och kommunens hälsogranskare
  • Polisen
  • Lokala taxiföreningar
  • Representanter för utbildningsanstalter

Metoder för att följa med kommunens/regionens rusmedelsutveckling och näringens ansvarsfullhet

Pakka-verksamheten baserar sig på information om kommunens/regionens rusmedelssituation och näringens ansvarsfullhet. Speciell vikt läggs vid utmaningar kopplade till utskänkning och försäljning; information om dessa fås bland annat via Hälsa i skolan-undersökningen, näringens egenkontroll och myndighetsövervakning, samt via provköp riktade till detaljhandel och kundutvärderingar riktade till utskänkningsnäringen. Nedan får du mera information om olika metoder som används inom Pakka för att följa upp näringens ansvarsfullhet.

Provköp

Med hjälp av provköp kan man kartlägga åldergränsövervakningen av alkohol, tobaksprodukter och spel om pengar i detaljhandeln (livsmedelsbutiker, bensinstationer, kiosker och Alkos affärer). Provköpen ger information om åldersgränsövervakningens nivå på orten och gör det lättare för Utbudsarbetsgruppen och detaljhandeln att rikta in utvecklingsåtgärder där behovet är som störst. I guiden nedan får du mera information om utförandet av provköpen. Du hittar även uppföljningsblanketten för provköpen nedan.

Kundutvärderingar av utskänkningsställen

Kundutvärderingarna ger Utbudsarbetsgruppen och kommunens eller regionens utskänkningsställen information om kundernas upplevelser. Med kundutvärderingar kartläggs bland annat utskänkningsställenas trivsamhet och trygghet, utskänknings- och ordningspersonalens servicekänsla, kundkretsens berusningsgrad och tillgängligheten på alkoholfria drycker. Information om utförandet av kundutvärderingarna hittar du i guiden nedan.

Videon ger tips för utförandet av provköp och kundutvärderingar
 

Pakka på en liten ort

Videon ger tips för organiserandet och utförandet av Pakka-verksamhet på en liten ort