Publikationer

Prata om spel om pengar: så här diskuterar du spel om pengar, identifierar spelproblem och för korta motiverande samtal

Prata om spel om pengar stödmaterial

Prata om spel om pengar
THL, 2022.

Att spela om pengar är vanligt i Finland och för en del kan det vålla problem med ekonomin, relationerna och hälsan. För att identifiera riskspelande och spelproblem i ett tidigt skede är det viktigt att diskutera spel om pengar under möten med klienter inom social- och hälsovården. Om spelproblemen upptäcks i ett tidigt skede kan de negativa följderna minimeras eftersom klienten kan få hjälp med att hantera problemet. I detta stödmaterial presenteras en verksamhetsmodell för dig som är yrkesperson inom social- och hälsovården om hur du tar upp spel om pengar till diskussion, hur du identifierar spelproblem och hur du för korta motiverande samtal för att hjälpa klienten kontrollera sitt spelande.

Arbetslivet på spel: Spel om pengar på arbetsplatsen - information om att förebygga och identifiera spelrelaterade problem

Arbetslivet på spel stödmaterial

Arbetslivet på spel
THL, 2. förnyade upplagan 2021

Stödmaterialet Arbetslivet på spel är ett redskap för att planera och genomföra åtgärder som förebygger spelrelaterade skador på arbetsplatsen. Materialet är avsett att användas av till exempel arbetarskyddet, förtroendepersoner, personaladministrationen, cheferna samt av annan arbetsledning på arbetsplatsen. I stödmaterialet klarläggs också olika roller vid förebyggande av spelrelaterade skadeverkningar i arbetsgemenskapen och roller vid främjande av en ansvarsfull arbetsplatskultur. 

Spelets märken - Information om problem som förorsakas av penningspel för personer som möter spelproblem i sitt arbete

Spelets märken

Spelets märken
THL, 2019

Behovet av tjänster i anknytning till spelmissbruk ökar hela tiden. De som stöter på spelproblem i sitt arbete har inte alltid tillräckliga kunskaper om penningspel och de relaterade olägenheterna. Redan problemspelande kan vara svårt att identifiera. Syftet med detta stödmaterial är att utöka vetskapen om och förståelsen för penningspelsproblem hos anställda inom olika yrkesgrupper och att underlätta identifieringen av problemspelande. Den sjätte upplagan av stödmaterialet har uppdaterats så det svarar mot det nyaste forskningsrönet.

Ungdomarna på spel - Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland ungdomar

Undomarna på spel stödmaterial

Ungdomarna på spel
THL, 2017

Digitalt spelande utgör en stor del av barn och ungas liv och vardag. Denna företeelse har gjort att spelfostran har blivit en del av dagens föräldraskap och uppfostran. Spel om pengar är dock förbjudet i Finland för personer under 18 år, och bör inte alls vara en del av barn- eller ungdomen. Detta stödmaterial behandlar barn och ungas digitala spelande och penningspelande, spelrelaterade problem samt frågor om uppfostran i samband med det. Det är tänkt som ett stöd för personer som arbetar med barn och unga samt till föräldrar och andra närstående som funderar över dessa frågor. Materialet har producerats av Institutet för hälsa och välfärd i samarbete med föreningen för förebyggande rusmedelsarbete, EHYT rf.

Relationer på spel - Stöd och information om penningspel för oroliga anhöriga

Relationer på spel stödmaterial

Relationer på spel 
THL, 2014

Det är mycket vanligt i Finland att spela om pengar, och spelandet får dessvärre ofta också negativa konsekvenser. Förutom spelaren lider också familjen och andra närstående av konsekvenserna. Stödmaterialet Relationer på spel riktar sig till anhöriga som är oroliga över spelaren eller lider av de problem som spelandet orsakar i deras eget liv. Det redogör för penningspel, orsakerna bakom spelproblem och hur problemspelande påverkar de närståendes liv. Materialet erbjuder stöd för problemspelarens anhöriga samt information om hur de kan minska de negativa konsekvenserna av spelandet. I slutet av materialet finns en förteckning med kontaktuppgifter till stöd- och behandlingstjänster för spelare och deras anhöriga.

Penningspel och spelproblem stödmaterial
Penningspel och spelproblem, en lättläst broschyr

Första upplagan, THL 2013

Handboken berättar om penningspel och spelproblem. Penningspel är vanliga i Finland och finländare spelar mycket. De flesta människor får inga problem av att de spelar penningspel. För några människor kan penningspelen orsaka olika problem i livet. Om man spelar penningspel är det bra att fundera på sitt eget spelande.Den här handboken hjälper att bedöma egna spelvanor. Man får också veta hur man kan lära sig att spela mindre eller sluta spela helt och hållet. I slutet av handboken finns information om platser där man kan få stöd och hjälp för spelproblem.  LL-Center och Selkokeskus har granskat broschyren och beviljat den symbolen för lättläst.

Länk

På engelska/ in English Gambling and problem gambling briefly and clearly

Finskspråkiga publikationer om spelproblem