Specifikationer för elektronisk tidsbokning

De nationella specifikationerna för tidsbokning kan införas i alla system och e-tjänster som behandlar social- och hälsovårdstjänsternas tidsbokningsuppgifter. Specifikationerna innehåller en allmän beskrivning och riktlinjer, arkitekturbeskrivningar samt de krav- och gränssnittsspecifikationer som behövs för att använda hälso- och sjukvårdens tidsbokningsuppgifter.

Användning av tidsbokningsspecifikationer 

Införandet av elektronisk tidsbokning i informationssystemen gör det lättare för klienten att uträtta ärenden inom social- och hälsovårdstjänsterna och minskar beroendet av servicetider. Dessutom underlättar det ärendehanteringen på andras vägnar och hjälper klienten att förbinda sig till tjänsterna.

Elektronisk tidsbokning stöder också vårdpersonalens informationsbehov: överlappande arbete och användningen av separata system minskar. Det är lättare för vårdpersonalen att få en helhetsbild av klientens situation.

De som producerar och ordnar tjänsterna har möjlighet att genomföra de elektroniska ärende- och serviceprocesserna för tidsbokningen på ett sätt som är nationellt interoperabelt.

De nationella specifikationerna för elektronisk tidsbokning innehåller nedanstående delhelheter och finns endast på finska.

Begrepps- och kravspecifikationer 

Begrepps- och kravspecifikationerna ger en allmän bild av lösningarnas måltillstånd och arkitektur. Dessutom definieras de begrepp som ska användas, de viktigaste kraven på olika informationssystemtjänster med tanke på interoperabiliteten och kraven på hälso- och sjukvårdens tidsbokningsuppgifter när Kanta-tjänsterna används. 

Tidsbokning inom social- och hälsovården: allmän beskrivning och nationella krav på lösningar för tidsbokning inom hälso- och sjukvården version 1.0 (elektronisk publikation och pdf, 2019)

Begrepp för tidsbokningstjänster och servicehandledning inom social- och hälsovården (pdf, 2015) (på finska)

Kodsystem och datastrukturer

I genomförandet av lösningar för tidsbokning används nationellt fastställda datastrukturer och klassificeringar.

I tidsbokningshelheten utnyttjas dessutom andra kodsystem och klassificeringar enligt specifikationerna som inte är ärende- eller tidsbokningsspecifika.

Specifikationer för gränssnitt

I arkitekturen för lösningarna för tidsbokning stöder man sig på gränssnitt mellan olika datasystem. Man använder nationellt fastställda gränssnitt bland annat för att utnyttja tidsbokningsuppgifter via Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv och tjänsten Mina Kanta-sidor, för att skicka tidsbokningsuppgifter till applikationer som medborgarna använder och för integrationer mellan olika e-tjänster och serviceproducenternas system.

HL7 CDA R2-tillämpningsguide för tidsbokningsdokumentet, version 1.00 (2020): HL7 CDA-tillämpningsguide för tidsbokningsdokumentet för system som ansluts till Patientdataarkivet i Kanta.

Klientens kalendergränssnitt för tidsbokningstjänster inom social- och hälsovården: iCalendar-tillämpningsanvisning (pdf, 2015) (på finska): gränssnittsanvisning för överföring av tidsbokningsuppgifter till klienternas personliga kalenderprogram 

Kallelser till tidsbokning i e-tjänsterna för social- och hälsovården: tillämpningsanvisning (pdf, 2015) (på finska): tillämpningsanvisning som stöder övergången till elektroniska tidsbokningstjänster till exempel från serviceregister, risktester eller ett tidsbokningsdokument som klienten tittar på 

Resurshanteringsintegrationer för tidsbokning inom social- och hälsovården: Tillämpningsanvisning för HL7 version 3 SAV (pdf, 2015) (på finska): Preciserad tillämpningsanvisning för standarden HL7 version 3 tidsbokning (SAV) för anslutning av tidsbokningstjänster till informationssystem för producenter av social- och hälsovårdstjänster som administrerar resurser. (En HL7 FHIR-gränssnittsspecifikation för anslutning av tidsbokningstjänster till dessa system är också under beredning.)