Kodtjänsten

 Dekorativt foto

Kodtjänstverksamheten som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd (THL) har till uppgift att säkerställa kvaliteten på de datastrukturer som används inom social- och hälsovården samt sköta utvecklingen och underhållet av dem. Exempel på datastrukturer är klassifikationer, blankettstrukturer, teststrukturer, registeruppgifter och tekniska kodverk samt nomenklaturer och terminologier av olika slag.

Underhålls- och utvecklingsarbetet stöds av ett nätverk av experter på olika områden inom social- och hälsovården.

Datastrukturerna publiceras på kodservern, Termeta och Sosmeta

De enhetliga datastrukturer som behövs för elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården samt de centrala klassifikationerna för insamling av statistik och registeruppgifter publiceras på kodservern. Handlingsstrukturerna och metadata för hälso- och sjukvården publiceras på Termeta. Handlingsstrukturerna och metadata för socialvården publiceras på Sosmeta. Datastrukturerna för hälso- och sjukvården och klassifikationerna för socialvården kan hämtas kostnadsfritt från kodservern.

THL har som lagstadgad uppgift att ansvara för innehållet i datastrukturerna på kodservern. Folkpensionsanstalten ansvarar för det tekniska underhållet av kodservern medan THL ansvarar för underhållet av Termeta och Sosmeta.

Kodtjänsten är en del av de riksomfattande informationssystemtjänsterna för social- och hälsovården (Kanta-tjänsterna). Kodtjänsten hanterar och utvecklar nationellt enhetliga datastrukturer för patientjournaler inom hälso- och sjukvården samt klienthandlingar inom socialvården. De mål som satts upp för social- och hälsovårdens helhetsarkitektur beaktas i kodtjänstverksamheten.

Vid den riksomfattande utvecklingen av datastrukturer har THL ett nära samarbete med Folkpensionsanstalten, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Kommunförbund och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).