Anvisningar och tillämpning

Harmonisering av information och krav gör verksamheten smidigare och förbättrar kvaliteten på de lösningar som används vid informationshanteringen. Harmoniseringen kräver väl genomtänkta och motiverade specifikationer, anvisningar eller modeller samt omläggning och förnyelse av det praktiska arbetet, datastrukturerna och informationssystemlösningarna. 

Strukturerade dokument eller handlingar används för att hantera information om verksamheten, vilket stöder ett kunskapsintensivt beslutsfattande. Utnyttjande av strukturerad information gör myndighetsaktörernas informationsproduktion enhetligare och effektivare. Omfattande samarbete exempelvis i nationella expertgrupper skapar förutsättningar för framgångsrik informationshantering.

Dokumentation inom social- och hälsovården

Experter på medborgarnas och informationssystemets vardag bearbetar de uppgifter som samlas in så att analysen och vidareförädlingen av dem tjänar medborgarnas, vårdpersonalens och organisationernas kunskapsbehov så bra som möjligt.

Experter på medborgarnas och informationssystemets vardag bearbetar de uppgifter som samlas in så att analysen och vidareförädlingen av dem tjänar medborgarnas, vårdpersonalens och organisationernas kunskapsbehov så bra som möjligt.

Information i den form som behövs

Ett dokument är en logisk och meningsfullt lagrad datahelhet som avsikten är att människan ska förstå. En handling är en organisations officiella dokument som organisationen innehar och ansvarar för.

För den datahelhet som ett strukturerat dokument eller en strukturerad handling utgör har identifierade strukturella element specificerats på förhand. Strukturering lämpar sig särskilt väl för dokument eller handlingar som senare ska behandlas automatiskt. Det är inte ändamålsenligt att upprätta alla dokument eller handlingar i strukturerad form. 

Kraven styrs mot harmonisering 

Utvecklingen av verksamheten och harmoniseringen av kraven på informationssystemen förutsätter anvisningar och utbildning samt utvärdering av verksamheten.

De väsentliga kraven på informationssystemen och informationshanteringslösningarna harmoniseras på nationell nivå. Harmoniseringen och föreskrifterna i anslutning till den gäller lösningarnas funktion, interoperabilitet och informationssäkerhet. Med hjälp av certifiering och planer för egenkontroll styrs aktörerna inom social- och hälsovården att iaktta tillräckliga och enhetliga informationssäkerhets- och dataskyddsrutiner.