Styrning av informationshanteringen

Målet med styrningen av den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården är att säkerställa att social- och hälsovårdsuppgifterna är tillgängliga, sökbara och användbara för olika syften under uppgifternas hela livscykel.

Uppgiften att styra informationshanteringen förutsätter att man lyssnar på och beaktar behoven hos dem som ansvarar för styrningen och övervakningen av yrkespersonerna, serviceanordnarna och servicesystemet.  Styrningen baseras på strategier, lagstiftning och helhetsarkitekturen.

En lyckad styrning av informationshanteringen genererar heltäckande, högklassig information i rätt tid för politiska beslut och beredningen av författningar samt som stöd för organisations- och klientspecifikt planeringsarbete.

Styrmedel

Institutet för hälsa och välfärd styr informationshanteringen inom social- och hälsovården med hjälp av dataarkitekturen, verksamhetsplanering, föreskrifter, anvisningar och specifikationer. THL:s roll i styrningen av informationshanteringen inom social- och hälsovården inkluderar också internationellt samarbete bland annat för att utveckla gränsöverskridande informationsutbyte och standarder.

I styrprocessen tillämpar THL funktionella specifikationer och informationsinnehåll samt krav på de informationssystem som social- och hälsovårdsorganisationerna använder. Informationssystemen som används i social- och hälsovårdstjänsterna ska uppfylla nationellt fastställda väsentliga krav. THL ansvarar också för att styra certifieringen av system som ska anslutas till Kanta-tjänsterna.

THL instruerar social- och hälsovårdspersonal att dokumentera, behandla och använda informationsinnehållen på ett enhetligt sätt. Även styrningen av datasekretessplanerna gällande dataskydd, informationssäkerhet och användningen av informationssystem sker genom THL:s föreskrifter.

THL är dessutom register- och statistikmyndighet. Styrningen och insamlingen av registeruppgifter grundar sig på THL:s lagstadgade uppgifter eller bestämmanderätt.  

Avsnittets innehåll