Nationella kvalitetsregister för hälso- och sjukvården

Social- och hälsovårdens kvalitetsregister innehåller information om kvaliteten på, resultaten och effekterna av den vård som klienterna eller patienterna får.

Med hjälp av den information som de nationella kvalitetsregistren tillhandahåller kan man utveckla kvaliteten på vården och tjänsterna överallt i Finland.

THL ansvarar för nio nationella kvalitetsregister från och med 2023:

 • diabetesregistret
 • HIV-registret
 • njursjukdomsregistret 
 • kvalitetsregistret för behandling av psykoser
 • ryggregistret
 • kvalitetsregistret för behandling av mun- och tandsjukdomar
 • hjärtregistret 
 • intensivvårdsregistret 
 • kvalitetsregistret för inflammatoriska ledsjukdomar 

De nationella kvalitetsregistren följer enhetliga principer

Kvalitetsregistren är datasamlingar som bildats av behandlingar som patienter fått och av uppnådda vårdresultat. De nationella kvalitetsregistrens struktur, förvaltning och användningsändamål följer enhetliga principer.

I registret lagras nödvändiga personuppgifter i anknytning till sjukdomen, vården eller tillhandahållandet av socialservice. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen dokumenterar information om patienten i samband med vården. I registret får man också föra in uppgifter om den enhet som svarat för servicen och om de personer som genomfört den.

I framtiden kan en del av uppgifterna, såsom resultaten av laboratorieprover, lagras direkt i registret och information om behandlingens effekter kan också samlas in av patienterna själva. 

Ju bättre registren täcker uppgifterna om patientgruppens vård, desto mer tillförlitliga är slutsatserna om vårdens kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet. 
Det är inte möjligt att identifiera enskilda patienters uppgifter i de statistiska resultaten. 

På rapporteringssidan finns uppgifter från kvalitetsregistren för sex specifika patientgrupper

THL publicerar information om kvalitetsregistrens resultat öppet på webben. 

På kvalitetsregistrens rapporteringssidor finns för närvarande information om resultaten från kvalitetsregistren för sex specifika patientgrupper: behandling av psykoser, diabetes, HIV-registret, ledsjukdomar, njursjukdomar och ryggregistret. 

Rapporter från de nationella kvalitetsregistren inom social- och hälsovården

Varje register innehåller 1–5 indikatorrapporter som beskriver den vård patienterna fått och dess effekter. 

Sjukdomsspecifika uppgifter om patienternas vård publiceras regelbundet på webben.

För yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården ordnas dessutom evenemang för kollegial utveckling, där man tillsammans går igenom vårdresultaten och funderar på hur kvaliteten på vården kan förbättras.

Måendemätaren stärker klient- och patientorienteringen

Måendemätarna är en viktig del av den helhet av information om kvalitet och effektivitet som finns i kvalitetsregistren. Den kvalitetsinformation som klienterna själva rapporterar stärker klientorienteringen i social- och hälsovårdssystemet.

Målet med kvalitetsregisterverksamheten är att få tillgång till en allmän måendemätare. Det skulle göra det möjligt att följa upp kvaliteten på vården, bedöma kostnadseffektiviteten och styra vården nationellt. För att uppgifterna i mätaren ska kunna användas för kollegial utveckling och vetenskaplig forskning ska uppgifterna i den allmänna måendemätaren vara enhetliga och tillförlitliga.

Allmän måendemätare för kvalitetsregistren

Utvecklingen av de nationella kvalitetsregistren fortsätter

I Finland har de nationella kvalitetsregistren först främjats genom projekt och arbetet fortsätter nu som lagstadgad verksamhet tillsammans med ett omfattande nätverk av experter och aktörer. 

 • År 2018 inleddes det nationella kvalitetsregisterarbetet som ett projekt vid THL
 • År 2019 fick THL i lagstadgad uppgift att föra kvalitetsregister för social- och hälsovården 
 • År 2022 utfärdade social- och hälsovårdsministeriet en förordning om kvalitetsregister
 • Från och med 2023 är utvecklingen av de nationella kvalitetsregistren en del av THL:s permanenta verksamhet och uppgifterna kan användas av välfärdsområdena, hälso- och sjukvårdspersonalen och patienterna.

Mer information

Rapporter från de nationella kvalitetsregistren inom social- och hälsovården

Lagen om Institutet för hälsa och välfärd (Finlex)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetsregister vid Institutet för hälsa och välfärd

Jonna Salonen
överläkare
tfn 029 524 7171
[email protected]

Anniina Pylsy
specialplanerare
tfn 029 524 7316
[email protected]