Psykiatriska specialiserade sjukvården 2022

Perioderna med avdelningsvård förkortas ytterligare inom den psykiatriska specialiserade sjukvården

Andelen vårdperioder som varade mindre än en vecka ökade något jämfört med 2021. Andelen vårdperioder som varade över två veckor förblev oförändrad.

År 2022 vårdades sammanlagt cirka 207 000 patienter inom den psykiatriska specia-liserade sjukvården. Cirka 21 000 patienter vårdades på vårdavdelning, 182 000 pati-enter inom den offentliga öppenvården och cirka 25 000 patienter inom den privata öppenvården. En stor del av alla patienter som vårdades på vårdavdelning hade också kontakt med öppenvården under samma år.

År 2022 gjordes cirka 1,5 miljoner besök inom den öppna psykiatriska specialiserade sjukvården och cirka 520 000 andra kontakter inom öppenvården. Antalet patienter och vårdperioder på vårdavdelningarna inom den psykiatriska specialiserade sjuk-vården minskade med 8,6 procent jämfört med år 2021. Antalet avslutade vårdperi-oder var cirka 34 000 år 2022.

Antalet patienter inom den offentliga öppenvården minskade med cirka 7,8 procent och antalet fall inom öppenvården med cirka 10 procent jämfört med år 2021.

Ladda ner hela statistikrapporten (på finska)

Antal patienter inom den psykiatriska specialiserade sjukvården 2012–2022.

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken över specialiserad somatisk och psykiatrisk sjukvård innehåller uppgifter om den specialiserade sjukvårdens verksamhet som baserar sig på uppgifter i vårdanmälningsregistret. Statistiken innehåller uppgifter om serviceproducenten, patientens hemkommun, ankomsten till vård, vården och avslutandet av vården samt uppgifter om åtgärderna och den fortsatta vården.  

Utöver dessa uppgifter samlas i fråga om krävande hjärtpatienter inom den specialiserade somatiska sjukvården in uppgifter om åtgärder, komplikationer och hur brådskande vården är. Statistiken över den psykiatriska specialiserade sjukvården innehåller dessutom uppgifter om tvångsåtgärder.

Ett system för utskrivnings-/vårdanmälan har använts vid hälso- och sjukvårdsinrättningar i Finland sedan 1969. Utskrivningsanmälan (meddelande om att vården avslutats) omvandlades till vårdanmälan i början av 1994.

Datainnehållet utvidgades mest 1986, då man började samla in uppgifter om åtgärder, samt 1994, då man började samla in tilläggsuppgifter om krävande hjärtpatienter.

Statistiken publiceras i slutet av varje år. Av statistiken över den specialiserade sjukvården sammanställs årligen statistikrapporter över den specialiserade somatiska och psykiatriska sjukvården, i vilka uppgifter presenteras på sjukvårdsdistrikts- och kommunnivå.

Statistiken publiceras i form av förhandsuppgifter varje månad. Statistikrapporterna publiceras i slutet av varje år. Av statistiken över den specialiserade sjukvården sammanställs årligen statistikrapporter över den specialiserade somatiska och psykiatriska sjukvården, i vilka uppgifter presenteras på sjukvårdsdistrikts- och kommunnivå.

Källa

Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2022
Psykiatriska specialiserade sjukvården 2022
Psychiatric specialised health care 2022

Statistikrapport 66/2023, 29.11.2023.
Finlands officiella statistik, Psykiatriska specialiserade sjukvården. THL. FOS-logo

Ytterligare information

Atte Kyrölä
tel. 029 524 7832

Jutta Järvelin
tel. 029 524 7254

e-post: [email protected]