Nämnden för rättspsykiatriska ärenden

Institutet för hälsa och välfärds (THL) nämnd för rättspsykiatriska ärenden

  • behandlar och avgör utlåtanden om sinnestillstånd samt bedömningar av farlighet.
  • beslutar om psykiatrisk sjukhusvård eller om specialomsorg om person med utvecklingsstörning i de fall där en person efter avslutad sinnesundersökning bedömts behöva antingen psykiatrisk sjukhusvård oberoende av personens vilja eller, mot den vederbörandes egen vilja, specialomsorg om person med utvecklingsstörning. Nämnden beslutar också om avslutande av sådan vård.

Nämndens ledamöter och sammanträden

Ordförande för nämnden är en tjänsteman vid Institutet för hälsa och välfärd. Ledamöterna är experter på rättspsykiatri, kommunal psykiatri och rättsvetenskap. Dessutom ingår vid behov en ledamot med sakkunskap om utvecklingsstörning. Nämnden sammanträder varje vecka.