Lapsi vanhemman mukana vankilassa

Vankilan perheosasto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alainen lastensuojeluyksikkö, jonne voidaan sijoittaa pääsääntöisesti lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä alle 2-vuotias lapsi vankeusrangaistustaan suorittavan vanhempansa kanssa. Osastolle voidaan sijoittaa myös raskaana oleva vanki sosiaalihuoltolain mukaisena sijoituksena.
Lastensuojelulaki 13 a § (Finlex)
Sosiaalihuoltolaki 22 § ja 24 § (Finlex)

Vankeusvangeille tarkoitettu perheosasto sijaitsee Vanajan avovankilassa ja tutkintavankien osasto Hämeenlinnan suljetussa vankilassa. Palveluntuottajana toimii Kanta-Hämeen Perhetyö ry, jonka työtä ohjaavat ensikotityön laatukriteerit. 

Lapsen oltava alle kaksivuotias

Vankilan perheosastolle sijoitettavan lapsen tulee olla alle kaksivuotias. Jos lapsen etu sitä välttämättä vaatii, sijoitusta voidaan jatkaa siihen asti kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. 

Sijoituksen jatkamiselle tulee olla erityiset perusteet. Kolme vuotta täytettyään lapsi ei enää voi olla sijoitettuna vankilan perheosastolle. Lapsen pitäminen vankilassa yli kaksivuotiaana saattaa olla perusteltua esimerkiksi silloin, jos lapsen äiti on vapautumassa vankilasta pian tai melko pian sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt kaksi vuotta, eikä lapsen kotona ole turvallista aikuista. Ikärajat perustuvat yleiseen kehityspsykologiseen näkemykseen lapsen kehityksestä.
HE 225/2009 vp, s. 29 (Finlex)

Lapsen edun mukainen harkinta

Sijoituksen vankilanperheosastolle tulee aina perustua lapsen edun mukaiseen harkintaan samalla tavoin, kuin muidenkin lastensuojelun sijoitusten. Sijoitus ei vastasyntyneen lapsenkaan kohdalla voi perustua vanhemman oikeuteen tai haluun saada lapsi mukaan vankilaan, vaan lastensuojelulliseen tilanteen arviointiin ja laaja-alaiseen kokonaisharkintaan.

Vanhempi hoitaa lastaan aktiivisesti perheosastolla ja saa perheosaston henkilökunnalta tukea vanhemmuuteen. Yöaikaan osastolla ei ole lastensuojeluhenkilökuntaa paikalla, joten vanhemman tulee tällöin selviytyä lapsenhoidosta itsenäisesti.

Sijoituspäätöksen tekeminen

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee sijoituspäätöksen. Päätös lapsen sijoittamisesta vankilaan voi tapahtua vasta sen jälkeen, kun sosiaalityöntekijä on kuullut Rikosseuraamuslaitosta. Lastensuojelu saa Rikosseuraamuslaitoksen arviointikeskukselta tarvittavat tiedot vankeusrangaistustaan suorittavasta vanhemmasta (esimerkiksi vanhemman kyvystä huolehtia itsestään niin, että voi tulla perheosastolle), rangaistuksen syystä ja luonteesta sekä vankilan perheosaston paikkatilanteesta.

Kuuleminen suoritetaan joko niin, että Rikosseuraamuslaitos antaa lausunnon lastensuojeluviranomaisille tai kiireellisissä tilanteissa kuuleminen voidaan tehdä suullisesti (puhelimitse). Vankeinhoidolla voi olla tiedossa asioita, esimerkiksi turvallisuuskysymyksiä, jotka eivät mahdollista vanhemman sijoittamista perheosastolle.
HE 225/2009 vp, s. 22 ja 29 (Finlex)
Eri toimijoiden tehtävät perheosastojakson järjestämisessä

Muut sijoittamispäätökseen vaikuttavat asiat

Sijoitusta harkittaessa tulee arvioida sekä vanhemman kyky huolehtia lapsestaan vankilassaolon aikana lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden ja kyky ottaa vastaan perheosastolla tarjottavaa kuntoutusta. Jos lapsi on esimerkiksi erityisen vaikeahoitoinen, on sijoitusta perheosastolle harkittava huolellisesti.

Lapsen sijoittamista vankilan perheosastolle tulee harkita erityisen huolella silloin, kun vanhempi ei ole halukas ottamaan vastaan vanhemmuuden tukea ja kuntoutusta, eikä häntä saada siihen motivoitua sekä toisaalta tilanteissa, joissa vanhempi ei kykene huolehtimaan itsestään tai on karkaamisaltis. Yleensä on hyödyllistä käydä tutustumassa vankilan perheosaston oloihin ennen päätöksen tekemistä.

Tutkintavangin lapsen sijoittaminen vankilaan

Erityisen tarkkaan ja huolellisesti tulee harkita tutkintavangin lapsen sijoittamista vankilaan. Tutkintavanki voidaan ottaa vankilaan tuomioistuimen antaman vangitsemismääräyksen perusteella, eli hän on rikosepäilyn vuoksi vangittu, rangaistuslaitoksessa oleva henkilö. Rikoksen johdosta vangittu henkilö on tutkintavanki siihen saakka kunnes käräjäoikeuden tuomio saa lainvoiman tai hovioikeuden tuomio annetaan tai julistetaan ja vankila antaa tutkintavangille tästä tiedon.