Tarja Heino

Tarja Heino, tutkimusprofessori, THL

Syntymävuosi: 1956
Virkanimike: Tutkimusprofessori (emerita)
Puh: 029 524 7245
Sähköposti: [email protected]

Ohjaan ja tuen sosiaalityöhön ja lastensuojeluun liittyviä tutkimushankkeita muun muassa valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto SosNetin tohtorikoulutusverkostossa. Pyrin vaikuttamaan siihen, että haavoittavissa oloissa elävien lasten tarpeet tunnistetaan ja niihin vastataan. Tässä fokuksena on sijoitettujen lasten hyvinvointikokemusten tutkiminen ja hyvinvoinnin seurannan vahvistaminen.

Olen tutkinut ja seurannut lastensuojelun kehitystä Suomessa, pohjoismaissa ja kansainvälisesti yli 30 vuoden ajan ja laatinut tilanneanalyysejä eri areenoille. Olen myös toiminut alan järjestökentällä, kuten Pesäpuu ry:n puheenjohtajana.

Merkittävimpiin saavutuksiini kuuluu, että olen nostanut esiin tietopohjan ja lastensuojelututkimuksen aukkoja sekä tiedon ja tutkimuksen tarpeita, ja myös vastannut niihin. 

Minua inspiroi työssäni lastensuojelun moniaineksisuus ja merkityksellisyys. Muutostyö edellyttää arvovalintaa ja sitoutumista. Pitkäjänteinen tutkimus tarvitsee edelleen vahvistusta.

Asiantuntemus

 • Sosiaalityö
 • Lastensuojelu ilmiönä ja instituutiona
 • Lasten asema palveluissa

Päätehtävät

 • Lastensuojelun tutkimus ja sen koordinointi
 • Asiantuntijatehtävät 

Koulutus

 • 2009 Sosiaalityön, erityisesti lastensuojelututkimuksen dosentti, Tampereen yliopisto 
 • 1997 Valtiotieteen tohtori, sosiaalityö, Helsingin yliopisto
 • 1994 Valtiotieteen lisensiaatti, sosiaalityö, Helsingin yliopisto
 • 1982 Yhteiskuntatieteen maisteri, sosiaalipolitiikka, sosiaalihuollon linja, Tampereen yliopisto

Työkokemus

 • 1984 sosiaalihallituksen tarkastajasta 2017 THL tutkimusprofessoriksi 
 • 2016 – 2019 Asiantuntijasihteeri Monitieteinen lastensuojelututkimuksen kansallinen ryhmä
 • 2014 – 2015 Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushankkeen (LaskeTut); HuosTa -tutkimushankkeen vastuullinen johtaja ja Tutkimuksen tuki -ryhmän puheenjohtaja
 • 2014 – 2018 Tiiminvetäjä lastensuojelu ja erityispalvelut –tiimi, HYVO/HYLA, THL
 • 2015 Tutkija, Tampereen yliopisto. Strategisen tutkimusneuvoston/Suomen akatemian rahoittama SKIDI-KIDS tutkimusohjelman tutkimusproekti Huostaanotto interventiona
 • 2010 – 2013 Tutkimusjohtaja Suomen akatemian SKIDI-Kids tutkimusohjelmaan kuuluvassa tutkimuksessa Pitkittäistutkimus huostaanotetuista lapsista Suomessa.
 • 2009 - 2010  Tutkimusjohtaja Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan Osaaminen, työ ja hyvinvointi -jaoksen tilaamassa tutkimuksessa.
 • 2008 - 2009 Tutkimuskoordinaattori, esiselvitys Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan Osaaminen, työ ja hyvinvointi -jaoksen tilaamasta Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret -teemasta. 
 • 2002 – 2007 Tutkimusjohtaja, Pohjoismainen tutkimus Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta.

Kielitaito

 • suomi (äidinkieli)
 • englanti (hyvä)
 • ruotsi (hyvä)
 • saksa (uinuu)
 • ranska (uinuu)

Käynnissä olevat projektit

 • 2016 – 2019 Asiantuntijasihteeri Monitieteinen lastensuojelututkimuksen kansallinen ryhmä
 • SosNetin tohtorikoulutusverkoston teemaryhmän vetäjä 2014 alkaen. Tällä hetkellä (2018) teemaryhmässä on 9 väitöskirjan tekijää ohjauksessa.
 • 2019 – 2021 Kysy ja kuuntele! – sijoitettujen lasten hyvinvointi ja systemaattinen kuuleminen -tutkimus- ja kehittämishankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja
 • 2019 – 2021 Kysy ja kuuntele! – sijoitettujen lasten hyvinvointi ja systemaattinen kuuleminen -tutkimus- ja kehittämishankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja
 • 2019 – 2021 Lasteri –hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja

Edustukset

 • Lastensuojelun keskusliiton hallituksessa Stakesin/THL:n edustaja 1.1.1987 alkaen. 
 • Lastensuojelun erityisosaamisen kehittämiskeskus Pesäpuu ry:n hallituksen puheenjohtaja 2007 alkaen (en edusta THL:ää vaan luottamustehtävään valittuna ja sivutoimiluvalla).

Julkaisuja 

Väitöskirja/Lisensiaattityö

 • Lisensiaattityö: Kivinen, Tarja (1994) Valikoituminen lastensuojelun asiakkaaksi. Näkökulmia asiakkuuden määrittymiseen. Sosiaalityön lisensiaatin tutkimus. Tutkimuksia 45. Helsinki: Stakes
 • Valtiotieteen tohtori: Heino, Tarja (1997) Asiakkuuden hämäryys lastensuojelussa. Sosiaalityöntekijän tuottama määritys lastensuojelun asiakkaaksi. Sosiaalityön väitöskirja. Tutkimuksia 77. Helsinki: Stakes 

Tieteelliset artikkelit

 • Claire Cameron, Katie Hollingworth, Ingrid Schoon, Eric van Santen, Wolfgang Schröer, Tiina Ristikari, Tarja Heino, Elina Pekkarinen (2018) Care leavers in early adulthood: how do they fare in England, Finland and Germany? Children and Youth Services Review. Volume 87, April 2018, Pages 163-172.
 • Enroos, Rosi & Heino, Tarja & Helavirta, Susanna & Laakso, Riitra & Pösö, Tarja (2017) Vuosi huostassa. Lastensuojelun aikatietoista tarkastelua. Janus Vol 25, 4/2017. 297 – 311. 
 • Heino, Tarja (2017) Kamppailu lastensuojelututkimuksen paikasta ja puitteista. Artikkeli kirjassa Rosi Enroos, Satu Ranta-Tyrkkö, Mikko Mäntysaari: Mielekäs tutkimus. Tampere: Tampere University Press.
 • Heino, Tarja (2016) Lastensuojelusta tietäminen - julkisen vallan vastuu. Artikkeli teoksessa Rosi Enroos, Tarja Heino, Tarja Pösö: Huostaanotto. Lastensuojelun vaativin tehtävä. Vastapaino: Tampere. 72–102.
 • Kataja, Kati & Ristikari, Tiina & Paananen, Reija & Heino, Tarja & Gissler, Mika (2014) Hyvinvointiongelmien ylisukupolviset jatkumot. Yhteiskuntapolitiikka 1/2014. THL. (38 - 54)

Kirja-artikkelit

 • Heino, Tarja & Arnkil, Tom Erik (2015): Vallan käyttöä yhteisöllisyyden tueksi: tapaus läheisneuvonpito. Artikkeli kirjaan Sanna Väyrynen & Kaisa Kostamo-Pääkkö & Pekka Ojaniemi (toim.): Sosiaalityön yhteisöllisyyttä etsimässä. UnipressGlobal. Tallinna. 195 – 216
 • Arnkil, Tom Erik & Heino, Tarja (2014): Pirulliset ongelmat opettavat. Artikkeli kirjassa Marjo Kuronen, Tarja Pösö, Riitta Haverinen (Toim.) Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Vastapaino. 283 – 300.
 • Bardy, Marjatta & Heino, Tarja (2014) Lastensuojelu on räätälöityä eriarvon tasausta. Artikkeli Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjassa 2014. Lasten hyvinvointi kansallisten indikaattorien valossa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:3. 132 – 133.
 • Heino, Tarja (2014) Lastensuojelun pirullinen tehtävä. Artikkeli teoksessa Johanna Lammi-Taskula & Sakari Karvonen toim.: Lapsiperheiden hyvinvointi 2014. THL: Helsinki. 286 – 309.
 • Heino, Tarja & Eronen, Tuija & Kataja, Kati & Kestilä, Laura & Känkänen, Päivi & Paananen, Reija & Pösö, Tarja & Rainio, Anna Pauliina (2013) Suojassa, syrjässä, selvinneenä  -  huostaan otetut ja sijoitetut lapset Suomessa. Artikkeli kirjassa Jukka Reivinen ja Leena Vähäkylä (toim.) Ketä kiinnostaa. Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen. Gaudeamus Oy. Tallinna. 50 – 68
 • Bardy, Marjatta & Heino, Tarja (2013) Katsaus lastensuojelun toimintaympäristöihin. Paniikista toivoon ja näköalat auki. Marjatta Bardy (Toim) Lastensuojelun ytimissä. THL: Helsinki. 13 – 42.
 • Bardy, Marjatta & Heino, Tarja (2012) Lastensuojelun ytimissä: osattomuudesta osallisuuteen. Teoksessa Annlis Söderholm & Satu Kivitie-Kallio (toim.) Lapsen kaltoinkohtelu. Duodecim. Porvoo: Bookwell Oy.  62 – 73.
 • Heino, Tarja (2011) Sosiaalisesti kestävä kehitys sukupolvinäkökulmasta. Artikkeli kirjassa Anneli Pohjola & Riitta Särkelä (toim.) Sosiaalisesti kestävä kehitys. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry. Helsinki. 225 – 248.

Lehtiartikkelit

 • Heino, Tarja (2016) Harva lapsi sai tarvitsemaansa tukea. Pelastakaa lapset 5/2016. 21.
 • Heino, Tarja (2010) Miten huostassa olleet lapset pärjäävät aikuisina? Kelan sidosryhmälehti Sosiaalivakuutus 3/2010. 30.
 • Heino, Tarja (2000) Muutamia faktoja lastensuojelukeskustelun taustalle. Artikkeli Oikeus -lehdessä nro 2000:3 (29. vk) Lapsi perheessä ja prosessissa. Julkaisija: Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys.

Oppikirjat

 • Heino, Tarja & Sinkkonen, Jari (2016) Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot. Lastensuojelu. Artikkeli kirjassa Kirsti Kumpulainen, Eeva Aronen, Hanna Ebeling, Eila Laukkanen, Mauri Marttunen, Kaija Puura, Andre Sourander (Toim.) Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim: Helsinki. 460–463.  
 • Heino, Tarja & Tervo, Jaana (2016) Lastensuojelun tukitoimet. Lääkärin käsikirja. Duodecim: Helsinki.
 • Heino, Tarja (toim.) (2000) Läheisneuvonpito - uusi sosiaalityön menetelmä. Stakes Oppaita 40.
 • Heino, Tarja & Oranen, Mikko (2012) Lastensuojelun asiakkaiden koulunkäynti – erityistäkö? Teoksessa Markku Jahnukainen (toim.) lasten erityishuolto ja –opetus Suomessa. Tampere/Tallinna: Osuuskunta Vastapaino ja Lastensuojelun keskusliitto. 217 – 247. 
 • Kivinen, Tarja (1989) Viimeinen pari verkosta ulos. Selvitys lastensuojelun tilasta ja kehityksestä. Sosiaalihallituksen julkaisuja 11/1989.

Monografiat

 • Tarja Heino & Emilia Säles (2017) Lasten ja perheiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaava perhehoito. Kohti perhehoidon laadun vahvistamista. Työpaperi 20/2017. Helsinki: THL. 
 • Tarja Heino, Sylvia Hyry, Salla Ikäheimo, Mikko Kuronen ja Rika Rajala (2016): Lasten kodin ulkopuolelle sijoittamisen syyt, taustat, palvelut ja kustannukset. HuosTa-hankkeen (2014–2015) päätulokset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 3/2016, Helsinki: THL
 • Tarja Heino, Sylvia Hyry, Salla Ikäheimo, Ismo Linnosmaa, Mikko Kuronen ja Rika Rajala. Lastensuojelun kustannukset ja palvelujen hinnat. HuosTa-hankkeen (2014–2015) Raportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 11/2016. Helsinki: THL.
 • Heino, Tarja (2009) Family Group Conference from a child perspective. Nordic Research Report. National Institute for Health and Welfare, Report 9/2009.
 • Heino, Tarja (2007) Keitä ovat uudet lastensuojelun asiakkaat? Tutkimus lapsista ja perheistä tilastolukujen takana. Työpapereita 30/2007. Helsinki: Stakes. 

Toimitetut teokset

 • Rosi Enroos, Tarja Heino, Tarja Pösö (Toim.) (2016): Huostaanotto. Lastensuojelun vaativin tehtävä. Vastapaino: Tampere.
 • Aalto, Emma & Alasuutari, Maarit & Heino, Tarja & Lamponen, Tuuli & Rutanen, Niina (2011) Suojeltu lapsuus? Raportti IV Lapsuudentutkimuksen päiviltä. THL Raportteja
 • Heino, Tarja & Kekkonen, Marjatta & Känkänen, Päivi (2005) (toim.) Lapsuuden kudelmia. Helsinki: Stakes.
 • Heino, Tarja (toim.) (2004) Verkostoituvat erityispalvelut (VEP) hankkeen loppuraportti. Veppi on tehnyt tehtävänsä, Veppi saa mennä. Julkaisuja 15. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.
 • Bardy, Marjatta & Salmi, Minna & Heino, Tarja (2001) Mikä lapsiamme uhkaa? Suuntaviivoja 2000-luvun lapsipoliittiseen keskusteluun. Raportteja 263. Helsinki: Stakes. 

Konferenssiesitelmät

 • 16.9.2016 Availability of preventive measures before the out-of-home placement. The 13th European Scientific Association on Residential & Foster Care for Children and Adolescents (EUSARF),  Oviedo, Espanja.
 • 11.6.2015 Child welfare research – locating tensions and possibilities of collective knowledge formation. Tarja Heino & Päivi Petrelius & Rika Rajala & Salla Ikäheimo. 2nd joint Nordic Conference in Social Work. Theme: Courage in Social Work. Helsinki, Finland 
 • 5.9.2014 From Risks to Resilience. Transitions out of care: challenges and opportunities. The 12th European Scientific Association on Residential & Foster Care for Children and Adolescents (EUSARF), Köpenhamina. 
 • Kati Kataja & Tarja Heino: Does the out-of-home placement of children prevent the effects of intergenerational marginalisation? – A Finnish perspective. ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse & Neglect, 15-18 September 2013, Dublin, Ireland.
 • 5.2.2012 Adolescence in the 21st century: Current debates in Finland and the UK: Polarization among young adults and among those who have been in care in Finland. The Finnish Institute in London/Finnish Academy 
 • Longitudinal studies in child care and protection - outcomes and measures. Kansainvälinen ISPCAN -konferenssi, workshop 6.-9.9.2011, Tampere. 

Kirja-arvostelut

 • Tarja Heino (2012): Child Protection Systems. International Trends and Orientations, Nordic Social Work Research, 2:2, 155-15 

Tilastojulkaisut

Blogit

Huomionosoitukset 

 • Ensi- ja turvakotien liiton myöntämä vuoden Hyvä teko lapselle -palkinto vuonna 1999 ja 2016.

Kansainvälinen osallistuminen, järjestettyjä tieteellisiä konferensseja

 • 21.6. 2017 Yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa Children in Care – Messages from European research. EUSAFR seminar.
 • Järjestetty yhdessä tieteellisten seurojen ja alan toimijoiden kanssa kolmet Monitieteelliset lastensuojelututkimuksen päivät:
  • 17 – 19.9.2014 Piiritetyt lapset? –monitieteiset lastensuojelun tutkimuspäivät 
  • 8. – 9.10.2015 Lastensuojelutiedon jännitteet - monitieteinen tutkimus lastensuojelun kehittämisessä? 
  • 30.11.-1.12.2017 Mitä mieltä!? – lastensuojelun ja lastenpsykiatrian yhteistyöpinnat
  • 23. - 24.8.2013 tieteellinen Pohjoismaiden jälkihuoltotutkijoiden seminaari ,THL
  • 29. - 30.8.2013 yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa Pohjoismainen läheisneuvonpitokonferenssi