Funktion och servicebehov hos äldre – RAI-jämförelsedata 2022

För klienter inom hemvården och dygnet runt boenden är kognitiv svikt vanligt och rehabiliterande verksamhet begränsad.

Funktionsförmågan hos äldre klienter bedöms enligt lag (980/2012) med hjälp av RAI-instrumentet  (Resident Assessment Instrument) inom den regelbundna servicen och klienthandledningen för äldre. En enhetlig bedömning skapar en grund för kundorienterade och systematiska tjänster samt för uppföljning och utveckling av tjänsterna.

Enligt RAI:s jämförelsedata hade kognitionen försämrats hos över hälften av hemvårdsklienterna (54 %) och nästan alla klienter inom boendeservice dygnet runt (88 %) år 2022. I ungefär hälften av fallen trodde klienten eller (närstående)vårdaren något oftare på möjligheterna till rehabilitering, inom hemvården (54 %) än på dygnet runt boenden (45 %). Det var dock bara ett fåtal som fick hjälp av rehabiliterings- och specialarbetare. Cirka två tredjedelar (72 %) av hemvårdens klienter deltog i bedömningen av funktionsförmågan och servicebehovet. Ungefär hälften (51 %) av kunderna inom boendeservice som erbjuder boende dygnet runt deltog i bedömningen.

År 2022 fanns det tydliga skillnader mellan de nuvarande välfärdsområdena i fråga om funktionsförmågan och tjänsterna hos de klienter som bedömdes i täckningen av RAI-bedömningsinformationen. Till exempel fanns det stora regionala variationer i fallfrekvensen och användningen av akut sjukhusvård. De anhörigas delaktighet och hur klientens mål för vården uttrycktes varierade också mycket mellan välfärdsområdena. Skillnaderna kan bero på olika verksamhetssätt, men också på skillnader i kundstrukturen och RAI-bedömningskompetensen, som måste beaktas vid tolkningen av resultaten.

I den här rapporten granskar vi situationen år 2022, då det fanns 48 815 klienter inom hemvården (43 procent av serviceanvändarna) och 47 629 (64 procent av serviceanvändarna) i boendetjänster som sköts dygnet runt.

Ladda ner hela statistikrapporten på finska

Statistiska uppgifter om kognition, att klara sig i vardagen, tro på rehabilitering och delaktighet hos klienter inom hemvården och dygnet runt boenden. Uppgifterna kan läsas i statistikrapporten.

Klienternas funktionsförmåga och delaktighet i hemvården och dygnet runt boendeservice år 2022.

Bakgrundsinformation

Statistisk beskrivning

RAI, eller Resident Assessment Instrument, är ett standardiserat verktyg för bedömning av funktionsförmåga och servicebehov. RAI-bedömningar görs inom den regelbundna servicen för äldre minst en gång i halvåret.

Uppföljningsdata som samlas in från klienten är till hjälp vid planeringen av vården, rehabiliteringen och servicen samt vid bedömningen av effekten. RAI-indikatorerna som bildas i RAI-bedömningen beskriver bland annat klientens hälsotillstånd, funktionsförmåga och resurser samt behovet av vård, service och rehabilitering. De indikatorer och variabler som ingår i statistikrapporten har valts ut på basis av uppgifternas relevans med tanke på kunskapsbaserad ledning.

Materialet innehåller RAI-bedömningsinformation för klienter som fyllt 65 år inom hemvården och boendeservicen dygnet runt, som hämtades ur THL:s RAI-datalager i november 2023. Endast klienternas helhetsbedömningar från 2022 inkluderades – inte partiella bedömningar. Uppgifterna rapporteras enligt välfärdsområde, inklusive Helsingfors och i fråga om boendeservice dygnet runt även på Åland.

Sedan april 2023 är det obligatoriskt att använda RAI-verktyget i Finland vid bedömning av äldres servicebehov i regelbunden service och i klienthandledning (Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre ). RAI-verktyget togs dock i bruk i Finland redan år 2000, så vissa regioner och organisationer har redan över tjugo års erfarenhet av att använda den. THL:s insamling av bedöminigsinformation grundar sig på lagen om Institutet för hälsa och välfärd. Innehållet i RAI-instrumenten upprätthålls, utvecklas och dess rättigheter ägs av interRAI, som är ett internationellt nätverk av forskare och experter.

Källa

Iäkkäiden toimintakyky ja palvelutarpeet – RAI-vertailutiedot 2022
Funktion och servicebehov hos äldre – RAI-jämförelsedata 2022
Functioning and service needs of older people – RAI benchmarking data 2022

Statistikrapport 3/2024, 31.1.2024. THL

Mer information

Mari Aaltonen
ledande forskare
tel. 029 524 8532
e-post: mari.s.aaltonen(at)thl.fi

Johanna Edgren
specialforskare
tel. 029 524 7317
e-post: [email protected]