Tietosuojailmoitus: RAI-tietovaranto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. THL noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtii, että tietoturva on asianmukaisella tasolla.

Lisätietoa tietosuojasta

Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin, kuinka THL käsittelee RAI-tietovarantoon (RAI=Resident Assessment Instrument) tallennettuja henkilötietojasi.

1.    Rekisterinpitäjä

THL päättää ja vastaa henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa kerrottua tarkoitusta varten eli THL on näiden tietojen rekisterinpitäjä.

Yhteystietomme ovat:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
PL 30
00271 Helsinki
puh. 029 524 6000

Yhteyshenkilöt RAI-tietovarantoon tallennettujen henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa:

 • Janne Asikainen, erityisasiantuntija, puh. 029 524 7542
 • Johanna Edgren, erikoistutkija, puh. 029 524 7317

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muodossa [email protected]

THL:n tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on [email protected]

2.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

THL:n tehtäviin kuuluu muun muassa tutkia, seurata, arvioida ja kehittää sekä ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. THL:n vastuulla on myös ylläpitää tarvittavia alan rekistereitä. Näitä lakisääteisiä tehtäviään varten THL kerää RAI-tietovarantoon THL:n ylläpitämillä RAI-arviointivälineillä Suomessa kerätyt tiedot.

THL käyttää RAI-tietovarantoon tallennettuja henkilötietoja tilastointi- ja tutkimustoiminnassaan, tuottaessaan tietoa vanhus-, vammais- ja mielenterveyspalvelujen johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi.

3.    Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu aina voimassa olevaan lainsäädäntöön. THL:n tehtävät on määritelty laissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008).

Tässä ilmoituksessa kuvatun henkilötietojen käsittelyn lainmukainen käsittelyperuste on:

 • Yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta ja tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 2 kohta)

Lisäksi erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittely perustuu seuraavaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan tai tietosuojalain (1050/2018) 6 §:n mukaiseen erityisehtoon:

 • Käsittely on tarpeen tärkeän yleisen edun vuoksi

4.    Käsiteltävät henkilötiedot

THL:n RAI-tietovarantoon kerätään Suomessa RAI-arviointivälineistöllä kirjatut terveydenhuollon potilasasiakirjatiedot ja sosiaalihuollon asiakastiedot.

Yksilöiviä tietoja ovat:

 • Henkilötunnus
 • Nimi
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Ammatti
 • Kotikunta
 • Postinumero
 • Palveluntuottaja ja toimintayksikkö
 • Arviointipäivä

RAI-arviointivälineillä kartoitetaan asiakkaan palveluihin ja hoitoon liittyviä osa-alueita, jotka vaihtelevat RAI-arviointivälineestä riippuen:

 • Terveydentila
 • Toimintakyky ja voimavarat
  • Kognitio
  • Arkisuoriutuminen ja fyysinen toimintakyky
  • Psyykkinen tila, mieliala ja käyttäytyminen
  • Osallisuus ja aktiivisuus
 • Kommunikaatio
 • Aistitoiminnot
 • Sairaudet ja diagnoosit
 • Lääkitys
 • Ravitsemustila
 • Päihteidenkäyttö ja muut riippuvuudet
 • Muistitoiminnot
 • Kuntoutus ja erityishoidot
 • Palvelujen käyttö
 • Hoito- ja muut toimenpiteet
 • Ympäristö ja asumisjärjestelyt
 • Sosiaaliset suhteet 
 • Omaisten ja läheisten tuki
 • Rajoitustoimet
 • Vastuusuhteet
 • Harrastukset

Tarkempi kuvaus RAI-tietovarantoon tallennettavista tiedoista löytyy Aineistokatalogi.fi-palvelusta 

5.    Mistä lähteistä henkilötiedot on kerätty?

RAI-tietovaranto sisältää kaikkien Suomessa toimivien sosiaali- ja terveydenhuoltoa järjestävien viranomaisten sekä yksityisesti sosiaali- ja terveysalan palveluja järjestävien ja tuottavien organisaatioiden RAI-arviointivälineistöllä keräämät tiedot. Tiedot kerätään suoraan näiltä palvelua järjestäviltä ja tuottavilta organisaatioilta.

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012) 15 a § 1 momentin perusteella hyvinvointialueilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä. Muiden kuin vanhuspalvelujen osalta RAI-arviointivälineistön käyttö on vapaaehtoista, mutta kaikki THL:n ylläpitoon kuuluvalla RAI-arviointivälineistöllä tehdyt arviointitiedot kerätään RAI-tietovarantoon. 

6.    Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti THL:n ulkopuolelle.

Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999), sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain (552/2019) tai muun velvoittavan lainsäädännön mukaisesti.

7.    Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille organisaatioille

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

8.    Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

THL ei tee automaattista päätöksentekoa perustuen mm. henkilöiden profilointiin.

9.    Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojen säilyttämisajat määräytyvät arkistolain (831/1994) ja THL:n tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.

THL säilyttää voimassa olevan lainsäädännön perusteella tässä ilmoituksessa tarkoitettuja henkilötietoja toistaiseksi.

10.    Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyjä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, toimi näiden ohjeiden mukaisesti: https://thl.fi/fi/thl/tietosuoja tai vaihtoehtoisesti ota yhteyttä THL:n kirjaamoon (kirjaamo(at)thl.fi).

Tietyissä tapauksissa oikeuksiasi voidaan rajoittaa esimerkiksi THL:n lakisääteisen velvoitteen vuoksi tai jos käsittely tapahtuu tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai arkistointia varten. Jos oikeuksiasi on rajoitettu, THL toteuttaa lainsäädännön edellyttämät asianmukaiset ja tarpeelliset suojatoimenpiteet.

Jos THL ei pysty tunnistamaan sinua aineistosta, oikeutta mm. tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon ja käsittelyn rajoittamiseen ei sovelleta.

10.1.    Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Jos käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa tällainen antamasi suostumus. 

Huomaa, että lähtökohtaisesti muuhun kuin tieteelliseen tutkimukseen liittyvä tietojen käsittely perustuu lainsäädäntöön eikä antamaasi suostumukseen.

10.2.    Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot

Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö THL sinuun liittyviä henkilötietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään ja kuinka niitä käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista siltä osin kuin jäljennöksen antamisella ei ole haitallisia vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin tai jos THL:llä ei ole lakiin perustuvaa perustetta kieltäytyä tietojen luovuttamisesta.

10.3.    Oikeus tietojen oikaisuun

Lähtökohtaisesti sinulla on oikeus epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisuun. 

10.4.    Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla voi olla oikeus tietojesi poistamiseen THL:n rekistereistä. Jos tietojen käsittely perustuu THL:n lakisääteisen tehtävän hoitamiseen tai tietojen säilyttämiselle on jokin muu lakiin perustuva velvoite, oikeuttasi tietojen poistamiseen on todennäköisesti rajoitettu.

10.5.    Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Rajoittamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos sinua koskevat henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa voimme käsitellä henkilötietojasi vain suostumuksellasi, oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen vuoksi, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

10.6.    Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla voi olla oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Vastustamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos tietoja käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin.

10.7.    Oikeus saattaa asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi

Sinulla on oikeus saattaa THL:n toiminnan lainmukaisuus tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi