Painokertoimet ja aineiston tilastolliset analyysit

Painokertoimien laadinnassa käytettiin seuraavia rekisteritietoja: ikä, sukupuoli, alue (yliopistosairaalapiiri ja asuuko tutkittava jossakin 15 suurimmasta kaupungista vuoden 2000 väkiluvun mukaan), kieli ja sairaalahoitorekisterin perusteella lasketut hoitopäivät ja -kerrat sekä kaikille että psykiatrisille syille erikseen 2017, 2018 ja 2019.

Painokertoimet laskettiin käänteistodennäköisyysmenetelmällä (Breiman ym. 1984, Robins ym. 1994). Painokertoimet kalibroitiin lopuksi iän, sukupuolen ja alueen (vuoden 2000 kuntajako) mukaisiin 25.8.2020 väkilukuihin. Lisätietoja otanta-asetelmasta löytyy esimerkiksi Terveys 2000 -menetelmäraportista (s. 15–17 ja 180–186) ja FinTerveys 2017 -menetelmäraportista (s. 42–49).
Terveys 2000 -menetelmäraportti (Julkari)
FinTerveys 2017 -menetelmäraportti (Julkari)

Vuosien 2017 ja 2020 välillä tapahtunutta muutosta analysoitiin jatkuvien muuttujien osalta lineaarisella regressiomallilla. Luokiteltujen dikotomisten muuttujien kohdalla rakennettiin ensin neliluokkainen muutosmuuttuja: tilanne ei muuttunut (edelleen hyvä tai huono), parempi tai huonompi kuin 2017.

Tätä moniluokkaista muuttujaa analysoitiin yleisellä logistisella regressiomallilla. Ikävakioidut keskiarvot ja prosenttiosuudet sekä niiden luottamusvälit tuotettiin käyttäen prediktiivisten marginaalien menetelmää. Muutosten tilastollista merkitsevyyttä alueiden, ikä- tai koulutusluokkien välillä arvioitiin Waldin testillä. Tulokset tuotettiin Stata-ohjelmiston versiolla 16 (Statacorp, Texas, USA).

Breiman, Leo; Friedman, J. H.; Olshen, R. A.; Stone, C. J. (1984). Classification and regression trees. Monterey, CA: Wadsworth & Brooks/Cole Advanced Books & Software. ISBN 978-0-412-04841-8.

Robins, J. M., Rotnitzky, A. & Zhao, L. P. (1994). Estimation of regression coefficients when some regressors are not always observed. J Am Stat Assoc. 89:846–66.

R Core Team (2020). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria