Kohdeväestö ja otos

Vuonna 2017 toteutettuun FinTerveys 2017 -tutkimukseen valittiin valtakunnallisesti edustava 10 305 henkilön otos Manner-Suomen yli 18-vuotiaasta väestöstä. Otos poimittiin kaksivaiheisena ositettuna ryväsotantana väestörekisterin Väestötietojärjestelmästä Terveys 2000 -tutkimuksen tutkimusalueilta, 50 tutkimuspaikkakunnalta. Otoksen poiminta on kuvattu tarkemmin FinTerveys 2017 -tutkimuksen menetelmäraportissa. Tutkimukseen osallistui 69 prosenttia otoksesta.  ks. FinTerveys 2017 -tutkimuksen menetelmäraportti (Julkari)

Elokuussa 2020 (26.8.2020) FinTerveys 2017 -tutkimuksen otosta koskevat tiedot päivitettiin Digi- ja väestötietovirastosta. Alkuperäisestä kohderyhmästä oli kuollut 480 henkilöä, 61 oli muuttanut ulkomaille, 80 henkilöä oli kieltäytynyt myöhemmistä yhteydenotoista (sisältäen myös jälkikäteen suostumuksen peruneet) ja 104 henkilön osoite oli tuntematon tai sitä ei voitu luovuttaa, koska henkilölle oli määritetty turvakielto henkilön oman tai perheen terveyden tai turvallisuuden ollessa uhattuna. Näiden otoksesta poistamisen jälkeen FinTerveys 2017 -seurantatutkimuksen otoskoko oli 9 580 ja heistä tutkimukseen osallistui helmikuun 2021 loppuun mennessä 5400 henkilöä (56,4 %) (taulukko1). Heistä 4881 henkilöä osallistui molempiin tutkimuksiin. Myös ne henkilöt, jotka eivät olleet osallistuneet FinTerveys 2017 -tutkimukseen (n=2339), kutsuttiin mukaan seurantatutkimukseen ja heistä 519 osallistui. 

Taulukossa 2 on ikäryhmittäin seurantatutkimuksen otos ja osallistuminen. Nuorimpien miesten osallistumisaktiivisuus oli kaikkein heikoin. Melkein kaikissa ikäryhmissä naiset osallistuivat tutkimukseen hieman miehiä paremmin, mutta 70 vuotta täyttäneiden miesten ja naisten osallistumisaktiivisuudessa ei ollut eroa. Yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden välillä ei ollut eroja osallistumisessa (taulukko 3). Äidinkielen mukaan tarkasteltuna (taulukko 4) paras osallistumisaktiivisuus (61,1 %) oli ruotsinkielisillä ja heikoin niillä, joiden äidinkieli oli jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame (34,3 %). Osallistumisaktiivisuus oli parempi myös niillä, joiden puhelinnumero oli tiedossa (64,3 %) kuin niillä, joiden puhelinnumeroa ei tiedetty (25,3 %).

Taulukko 1. FinTerveys 2017 -seurantatutkimuksen otos ja osallistuneet

 

otos
N

osallistunut
%

FinTerveys 2017 otos 10305  
Kuollut 480  
Muuttanut ulkomaille 61  
Osoite tuntematon/sitä ei voi luovuttaa 104  
Perunut suostumuksen 16  
Kieltäytynyt myöhemmistä yhteydenotosta 64  
FinTerveys -seurantatutkimuksen otos 9580  
osallistuneet 5400 56,4 %

 

Taulukko 2. FinTerveys -seurantatutkimuksen otos ja osallistuneet sukupuolittain ja ikäryhmittäin

sukupuoli/ikäryhmä otos
N
osallistunut
N
osallistunut
%
mies      
21-24 76 20 26,3 %
25-49 1908 730 38,3 %
50-69 1799 1034 57,5 %
70+ 969 662 68,3 %
yhteensä 4752 2446 51,5 %
nainen      
21-24 71 25 35,2 %
25-49 1775 900 50,7 %
50-69 1718 1167 67,9 %
70+ 1264 862 68,2 %
yhteensä 4828 2954 61,2 %


Taulukko 3. FinTerveys 2017 -seurantatutkimuksen otos ja osallistuneet erityisvastuualueittain

alue otos
N
osallistunut
N

osallistunut
%

HYKS (Helsinki) 3647 2043 56,0 %
TYKS (Turku) 1617 916 56,6 %
TAYS (Tampere) 1532 871 56,9 %
KYS (Kuopio) 1517 872 57,5 %
OYS (Oulu) 1264 697 55,1 %
yhteensä 95771 5399 56,4 %

kolme henkilöä muuttanut Ahvenanmaalle

Taulukko 4. FinTerveys 2017 -seurantatutkimuksen otos ja osallistuneet äidinkielen mukaan

äidinkieli otos
N
osallistunut
N
osallistunut
%
suomi 8573 4932 57,5 %
ruotsi 419 256 61,1 %
saame 69 34 49,3 %
muut 519 178 34,3 %
yhteensä 9580 5400 56,4 %

 

FinTerveys 2017 -seurantatutkimuksen raportointi keväällä 2021 koskee 25 vuotta täyttäneiden ensimmäisiä tutkimustuloksia. Kun muutostuloksia raportoidaan, ikä määräytyy vuoden 2017 mukaan. Ne julkaistaan erikseen eri aihealueista. Vuonna 2017 alle 25-vuotiaita poimittiin otokseen muita ikäryhmiä alhaisemmalla poimintatodennäköisyydellä. Lisäksi heidän osallistumisaktiivisuutensa oli heikoin myös seurantatutkimuksessa, joten heidät on jätetty pois perustulosraportoinnista, silloin kun on tutkittu yksilötason muutoksia.  25 vuotta täyttäneiden otoksesta (n=9433) 56,8 prosenttia osallistui tutkimukseen. Heistä miehiä oli 2426 ja naisia 2929.  

FinTerveys 2017 -seurantatutkimuksen aineistoa käytetään myös koko väestöä kuvaavana verrokkiaineistona MigCOVID -tutkimuksessa, johon kutsuttiin syksyllä 2020 aiemmin vuosina 2018–2019 Ulkomailla syntyneiden hyvinvointitutkimukseen (FinMonik) osallistuneet sekä lisäotos somalialaistaustaisesta väestöstä (thl.fi/migcovid). Näissä analyyseissa käytetään FinTerveys 2017 -seurantatutkimuksesta MigCOVID-tutkimusta vastaavaa ikäryhmää, 21–66-vuotiaat. Tässä ikäryhmässä osallistumisaktiivisuus oli 51 prosenttia (n= 3 490 henkilöä).