Tutkimuksesta kieltäytyneet ja eri lomakeversioihin osallistuneet

Seurantatutkimuksesta kieltäytyi 455 henkilöä eli 4,8 % otokseen kuuluneista. Lisäksi 50 henkilöä kieltäytyi myöhemmistä yhteydenotoista FinTerveys-tutkimukseen liittyen. Tiedonkeruun aikana kuoli 28 henkilöä. Kutsun postittamisen jälkeen selvisi, että yksi tutkittava asui ulkomailla ja yhdellä osoite oli tuntematon.  Kieltäytymisen yhteydessä kysyttiin, halusiko tutkittava kertoa tähän perusteen ja enemmistöllä tähän kysymykseen vastanneista kieltäytymisen syy oli, ettei halua eikä ole kiinnostusta osallistua tai ei periaatteessa osallistu mihinkään tutkimukseen (n=163). Osa kieltäytyneistä (n=90) kertoi, ettei jaksa osallistua. Lisäksi sairaus tai toimintakyvyn rajoite oli yleinen kieltäytymisen syy (n=56).

Enemmistö vastanneista alle 70-vuotiaista täytti sähköisen lomakkeen ja 70 vuotta täyttäneistäkin kolmannes (taulukko 5). Puhelinhaastatteluja tehtiin yhteensä 86, joista suurin osa oli yli 70-vuotiaille.

Taulukko 5. FinTerveys 2017 -seurantatutkimuksen eri lomakeversioihin vastanneet

lomakeversio

alle 70-vuotiaat
N

%
osallistuneista
yli 70-vuotiaat
N
%
osallistuneista
yhteensä %
osallistuneista
sähköinen kysely 2660 68,6 % 511 33,5 % 3171 58,7 %
paperikysely 1199 30,9 % 944 61,9 % 2143 39,7 %
puhelinhaastattelu 17 0,4 % 69 4,5 % 86 1,6 %
yhteensä 3876 100,0 % 1524 100,0 % 5400 100,0 %