Naapurustotyö

Aluelähtöisen ympäristötyön taustaa ja tarve

Huumausaineiden käyttö ja siihen liittyvät haitat ovat lisääntyneet Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Huumeiden käyttö saattaa näkyä kaupunkitilassa esimerkiksi avoimesti näkyvänä huumausaineiden myyntinä ja käyttönä tai niistä aiheutuvina lieveilmiöinä, kuten esimerkiksi järjestyshäiriöinä, roskaamisena ja epäviihtyisänä tai sotkuisena ympäristönä. 

Päihteitä käyttävien ihmisten kerääntyminen esimerkiksi asumispalveluiden ja päihdepalveluiden tai matalakynnyksisten palvelujen läheisyyteen saattaa lisätä paikallisesti erilaisia lieveilmiöitä. Kuntalaiset kokevat usein turvattomuutta sellaisissa paikoissa, joissa päihteitä käyttävät ihmiset kokoontuvat ja viettävät aikaa.  Lisäksi päihteitä käyttäville ihmisille suunnatut palvelut ja uusien palveluiden perustaminen saattavat aiheuttaa huolta, vastustusta sekä pelkoja lähiseudun asukkaissa. Siksi on tärkeää, että naapuruston ja alueen kaikkien toimijoiden huolenaiheet kuullaan ja niihin vastataan. 

Päihteiden käytöstä aiheutuviin lieveilmiöihin ja kaupunkilaisten kokemiin turvallisuushuoliin vaikutetaan aktiivisella monitoimijaisella yhteistyöllä poliisin, jalkautuvan ja etsivän työn sekä päihde- ja asumispalveluntarjoajien, palveluja käyttävien henkilöiden ja koko naapuruston kanssa. Tätä yhteistyötä kutsutaan aluelähtöiseksi naapurustotyöksi tai ympäristötyöksi. 

Ympäristötyön tavoitteena on, että

 • ympäristö pysyy kaikille osapuolille viihtyisänä ja turvallisena.
 • päihteitä käyttäviin ihmisiin ja heidän palveluihinsa kohdistuva kielteinen leima (negatiiviset asenteet ja ennakkoluulot) vähenee.
 • päihteitä käyttävät ja päihteiden käytöstä toipuneet ihmiset sekä heidän palvelunsa hyväksytään alueille ja naapurustoon.
 • päihteitä käyttävät ihmiset ovat osa yhteisöä, osa naapurustoa.

Miten ympäristötyötä tehdään? 

Ympäristötyö keskittyy käytännön ratkaisuihin ja rakentuu aina alueellisten tarpeiden mukaan. Systemaattinen ja säännöllisesti toteutettava ympäristötyö olisi tärkeää sisällyttää säännölliseksi toimintamuodoksi tietyissä palveluissa. Näitä ovat erityisesti asumispalvelut (asunto ensin -yksiköt ja asunnottomien palvelut), opioidikorvaushoidon palvelut, -huumeiden käyttäjien terveysneuvonta ja muut matalakynnyksiset palvelut, kuten päiväkeskukset sekä tulevaisuudessa mahdolliset huumeiden käyttötilat. 

Menetelmät

Palautteisiin vastaaminen

Edellä mainittujen tiettyjen palvelujen tarjoajan kannattaa luoda kanava asukkaille, josta on hyvä tiedottaa alueella. Palautteenanto -kanavina voi toimia esimerkiksi palveluntarjoajan verkkosivuilta löytyvä yhteydenottolomake, puhelinnumero, sähköposti tai WhatsApp-numero.

Ympäristökierrokset

Päihde- tai asumispalveluiden työntekijät tekevät ympäristötyötä jalkautumalla säännöllisesti ja suunnitelmallisesti lähiympäristöön, kaduille, puistoihin ja niille alueille, joilla ilmenee päihteiden käytöstä aiheutuvia lieveilmiöitä.

Työ sisältää muun muassa naapureiden kohtaamisia ja naapureiden huolenaiheisiin vastaamista sekä mahdollisten ongelmien ja konfliktien ennalta ehkäisemistä, kuten päihteitä käyttävien ihmisten ohjaamista muita huomioivaan käyttäytymiseen. Häiritsevään käyttäytymiseen ja ongelmatilanteisiin puututaan sovittelevalla työotteella.

Ympäristöstä siivotaan esimerkiksi käyttövälineitä ja muita roskia. Työn tarkoitus ei kuitenkaan ole pelkästään roskien kerääminen, vaan tavoitteena on olla näkyvillä ja saatavilla, vastata naapureiden huolenaiheisiin, kysymyksiin sekä puuttua järjestyshäiriöihin ja ennaltaehkäistä läsnäololla konfliktitilanteita.

Ympäristötyöntekijät voivat kiertää myös alueen kaupoissa tai muissa liiketiloissa selvittelemässä mahdollisia ongelmia tai häiriöitä. Työmuodolla on voitu ehkäistä ja selvittää myös näpistyksiä.  

Ympäristötyön tekemisestä (eli esimerkiksi käytettyjen ruiskujen ja roskien kerääminen) päihteitä käyttäville maksettava pieni korvaus voi ennaltaehkäistä päihteitä käyttävien ihmisten tarvetta tehdä omaisuusrikoksia.

Yhteisölliset tapahtumat

 • Avoimien ovien päivät
 • Naapurustofoorumit: säännölliset, kaikille avoimet keskustelutilaisuudet, joihin kutsutaan mukaan alueen naapurustoa, yrittäjiä ja eri toimijoita
 • Palveluiden käyttäjien kanssa pidettävät asiakasfoorumit
 • Koulutustilaisuudet, kampanjat, viestintä
 • Talkoot, siivoustempaukset, pihatapahtumat ym.

Yhteistyökumppanit

Ympäristötyötä voidaan suunnitella, kehittää ja toteuttaa alueellisten tarpeiden mukaan kokoamalla yhteen verkosto, jonka jäseniä voivat olla esimerkiksi:

 • Poliisi
 • Jalkautuvan ja etsivän työn toimijat
 • Alueen muut päihde- tai asunnottomuustyön toimijat
 • Kokemusasiantuntijat, vertaiset
 • Asukasyhdistykset, taloyhtiöt, alueen asukkaat
 • Vanhempainyhdistykset, koulut, päiväkodit
 • Yrittäjät ja kauppiaat
 • Muut alueen toimijat
 • Kunnan ja alueen eri edustajat

Esimerkki paikallisesta yhteistyöstä

Helsingissä naapurustotyöstä kehitetyllä uudella monialaisella ja koordinoidulla työtavalla puretaan päihteitä käyttäviin ihmisiin kohdistuvia ennakkoluuloja sekä tuetaan heidän hakeutumistaan palveluiden piiriin. Ympäristötyön malli on kehitetty yhteistyössä päihde- ja muiden asiantuntijoiden, poliisin ja asukkaiden kanssa vuoden 2022 aikana. Mallia pilotoidaan parhaillaan Sörnäisten Kurvin alueella. Kurvin työryhmä tarjoaa alueen ihmisille mahdollisuuden olla yhteydessä, kysyä neuvoa, pyytää tukea ja osallistua alueen yhteisten asioiden hoitoon turvallisuuden ja viihtyisyyden hyväksi.