Mitä ehkäisevä päihdetyö on?

Ehkäisevä päihdetyö on hyvän elämän mahdollistamista, tiedonjakoa ja viestintää, päihteitä käyttävien ihmisten perusoikeuksien suojaamista.

Ehkäisevä päihdetyö on osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Sen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja niin päihteiden käyttäjille, heidän läheisilleen kuin yhteiskunnalle. Työn tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä päihteiden käytöstä ja niihin liittyvistä ilmiöistä sekä edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista päihteisiin liittyvissä asioissa. 

Lain mukaan ehkäisevä päihdetyö kattaa alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisyn. 

Päävastuu ehkäisevästä päihdetyöstä kuuluu kunnalle. Niin koululaiset, työssä käyvät, työttömät kuin seniorit ja vaikeasti päihderiippuvaiset ovat oikeutettuja laadukkaaseen ehkäisevään päihdetyöhön.

Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä

Toimintaohjelmasta painopistealueet työlle

Valtakunnallinen ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma vuosille 2015-2025 tukee ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain (523/2015) toimeenpanoa. Toimintaohjelma on käytännön työväline kuntien ja alueiden ehkäisevän päihdetyön tekijöille, työn johdolle sekä työtä kansallisesti tukeville toimijoille.

Tavoitteena on edistää terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa ja varmistaa ehkäisevän päihdetyön edellytykset kunnissa ja alueilla.

Toimintaohjelman kuusi painopistealuetta

Kuva, jossa kuuden pallon sisällä lukee painopistealueet, eli rakenteet, viestintä, varhainen tunnistaminen, Pakka-malli, perheet ja lähiyhteisöt, asiantuntijuus ja osaaminen.

Ehkäisevän päihdetyön valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset rakenteet ovat kunnossa

Tavoitteena on, että

 • kunnissa ja alueilla on toimivat ehkäisevän päihdetyön perusrakenteet 
 • kunnat ja alueet ehkäisevät alkoholin, tupakkatuotteiden, huumausaineiden ja rahapelaamisen haittoja toimiviksi todetuilla kysyntään ja saatavuuteen vaikuttavilla keinoilla 
 • yhteistyö toimii paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla eri hallinnonalojen toimijoiden, alkoholi- ja tupakkavalvonnan ja poliisin välillä 
 • paikallisella ja alueellisella tasolla työtä tehdään päihdehaittojen vähentämiseksi saatavuuden sääntelyn keinoin myös elinkeinotoimijoiden kanssa, ja kokonaisuudessa otetaan huomioon rahapelihaittojen ehkäisy.

Haitoista viestitään tutkittuun tietoon perustuen yksilöiden valintojen ja sosiaali- ja terveyspolitiikan tueksi 

Tavoitteena on, että 

 • väestön tietoisuus alkoholin, tupakkatuotteiden, huumausaineiden ja rahapelaamisen haitoista ja riskeistä sekä niiden ehkäisemisen keinoista lisääntyy 
 • viestintä tukee sosiaali- ja terveyspoliittista päätöksentekoa päihde-, tupakka- ja rahapelihaittojen vähentämiseksi 
 • viestinnällä osaltaan tuetaan alkoholin, tupakkatuotteiden, huumausaineiden ja rahapelien kysyntää ja saatavuutta sääteleviä toimia.

Riskikäyttö ja haitat tunnistetaan ja tukea tarjotaan varhaisessa vaiheessa

Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä soveltuen muissa palveluissa: 

 • tunnistetaan alkoholin, tupakkatuotteiden ja huumausaineiden käyttöön ja rahapelaamiseen liittyvät riskit ja osataan tukea asiakasta riittävän varhaisessa vaiheessa 
 • toteutetaan systemaattisesti lyhytneuvontaa alkoholin riskikäytön, huumausaineiden käytön ja haitallisen rahapelaamisen vähentämiseksi ja tarjotaan tupakkavieroitusta kaikille tupakoitsijoille 
 • tarjotaan muita varhaisen avun menetelmiä käyttäjille ja heidän läheisilleen 
 • lisätään etsivää työtä palvelujen ulkopuolelle jääneiden löytämiseksi.

Paikallista alkoholi-, tupakka- ja rahapelipolitiikkaa toteutetaan suunnitellusti ja laajassa yhteistyössä

Tavoitteena on, että 

 • alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetyn Pakkatoimintamallin mukaista työtä tekevien kuntien ja alueiden määrä lisääntyy 
 • viranomaisten, elinkeinon ja muiden toimijoiden yhteistyö laissa määriteltyjen ikärajojen ja päihtyneille anniskelun noudattamiseksi laajenee alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuus alaikäisille vähenee ja humalajuomisesta aiheutuvat haitat vähenevät.

Haittojen ehkäisyyn panostetaan lähiyhteisöissä

Tavoitteena on, että 

 • ehkäisevä päihdetyö on osa varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten perustyötä, toimintatapoja ja –kulttuuria
 • työpaikkojen päihdeohjelmat sisältävät yhteiset toimintatavat alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen ehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi sekä tupakkatuotteiden käytön vähentämiseksi ja vieroituksen järjestämiseksi 
 • työyhteisöissä johto ja esimiehet, työntekijät ja työterveyshuolto sitoutuvat yhteistyöhön päihdeohjelmaa hyödyntäen
 • ehkäisevän päihdetyön mahdollisuudet on hyödynnetty eri-ikäisten vapaa-ajan ympäristöissä 
 • yhteiset kirjalliset toimintakäytännöt on luotu vapaa-ajan ympäristöjen alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen ja tupakkatuotteiden käytön ehkäisyyn 
 • asukkaiden osallistuminen päihteettömän toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen paikallisesti on mahdollistettu.

Ammattilaisilla on riittävästi ehkäisevän päihdetyön osaamista

 • Tavoitteena on, että 
 • päihdehaittojen ehkäisyn menetelmät ovat osa keskeisten alojen ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutusta 
 • ammattilaiset osaavat hyödyntää tarjolla olevia ehkäisevän päihdetyön materiaaleja ja koulutuksia oman työnsä tueksi.