Kansainvälinen huumepolitiikka

Huumausaineiden kysynnän ja tarjonnan vähentämiseksi sekä niihin liittyvien riskien ja haittojen ehkäisemiseksi tehdään paljon kansainvälistä yhteistyötä.  Suomi toteuttaa huumausainepolitiikassaan Yhdistyneiden kansakuntien huumausaineiden vastaisia sopimuksia, tekee kansainvälistä yhteistyötä ja osallistuu aktiivisesti Euroopan unionin yhteisen huumausainepolitiikan suunnitteluun ja toteutukseen.

Yhdistyneet kansakunnat (YK)

Kansainvälinen huumausainevalvonta perustuu YK:n kolmeen yleissopimukseen: huumausaineyleissopimus 1961, psykotrooppisia aineita koskeva yleissopimus 1971 sekä yleissopimus huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan 1988. 

YK:n huumausainetoimikunta CND (Comission on Narcotic Drugs) analysoi maailman huumetilannetta ja tekee esityksiä kansainvälisen huumekontrollijärjestelmän vahvistamiseksi. Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksesta CND asettaa huumausaineita ja psykotrooppisia aineita kansainvälisen kontrollin piiriin. Kansainvälisen huumevalvontalautakunnan (INCB) suosituksesta kontrollin piiriin asetetaan huumeiden lähtöaineita. 

Euroopan unioni (EU)

Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt huumausainestrategian vuosille 2021–2025, jota toteutetaan vielä työn alla olevan toimenpideohjelman toimenpideohjelman mukaisesti. EU:n huumausainestrategia korostaa kontrollipoliittisesti ja kansanterveydellisesti tasapainoista lähestymistapaa sekä tieteelliseen näyttöön perustuvien keinojen käyttämistä.

Horisontaalinen huumausainetyöryhmä (HDG) on pääasiallinen päätöksentekofoorumi komission ja jäsenmaiden yhteisten aloitteiden eteenpäin viemiseksi. HDG koordinoi EU:n huumausainepoliittisia toimenpiteitä, EU:n yhteistyötä kansainvälisissä järjestöissä ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. EU:lla on oma järjestelmänsä, jolla EU:ssa voidaan asettaa valvontaan uusia muuntohuumeita.

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus  (EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) kerää huumausainepoliittisen päätöksenteon tueksi EU:n jäsenmaista vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa huumausaineiden käytöstä, haitoista sekä keinoista käytön ja niiden haittojen ehkäisemiseksi. EMCDDA julkaisee vuosittain raportin EU:n huumausainetilanteesta. 

Euroopan neuvosto

Euroopan neuvostossa huumeasioita käsitellään hallitusten välisessä Pompidou-ryhmässä. Pompidou-ryhmällä on pysyviä työryhmiä ja verkostoja. Lisäksi Pompidou-ryhmä järjestää aihealueittaisia teemakokouksia ja ylläpitää tutkimushankkeita. Aiheita ovat muun muassa lentokenttävalvonta, huumausaineiden lähtöaineet, ehkäisevä työ, hoito, vankilat, päihteet työpaikoilla ja sukupuolinäkökulma huumeisiin. Ryhmässä on mm. pyritty yhdenmukaistamaan huumeisiin liittyviä käsitteitä ja määritelmiä sekä hankkimaan vertailukelpoista epidemiologista tietoa Euroopan huumetilanteesta.