Lait ja linjaukset

Huumausainelaki (373/2008)

Huumausainelain tavoitteena on huumausaineiden laittoman Suomeen tuonnin, Suomesta viennin, valmistuksen, levittämisen ja käytön ehkäiseminen.
Huumausainelaki (Finlex)

Asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista (543/2008)

Asetus sisältää listan huumausaineina pidettävistä aineista ja valmisteista ja niiden kemiallisesta kaavasta sekä listan huumausaineina pidettävistä kasveista.
Asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista (Finlex)

Kuluttajamarkkinoilta kielletyt psykoaktiiviset aineet (1130/2014)

Asetus sisältää listan kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista. 
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista.

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015)

Valtiolla ja kunnilla on lakiin perustuva velvollisuus tuottaa rakenteet, jotka mahdollistavat ehkäisevän päihdetyön tekemisen. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä ohjaa päihdehaittojen vähentämiseksi tehtävää työtä. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma tukee kunnissa ja alueilla tehtävää lakisäästeistä työtä.
Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (Finlex)

Muuntohuumeesta KKP-aineeksi

Muuntohuume muuttuu kuluttajamarkkinoilta kielletyksi psykoaktiiviseksi aineeksi, eli lyhyemmin KKP-aineeksi, kun se lisätään KKP-listalle, eli valtioneuvoston asetukseen kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista (1130/2014). Liitteeseen listattavat aineet eivät siis ole huumausaineita. KKP-aineisiin sovelletaan rikoslain 44 lukua terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista. 

Kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen ovat kiellettyjä, ja kiellon rikkomisesta voidaan tuomita rikoslain nojalla sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Aineiden mahdollinen maahantuonti, varastointi ja käyttö tutkimus- ja teollisessa toiminnassa on kuitenkin sallittua ilmoituksen tekemisen jälkeen, eikä aineiden käyttö tai hallussapito ole kielletty. Koska aineet eivät ole huumausaineita, niitä ei myöskään koske liikenteen nollatoleranssi.

Liikennejuopumustapauksissa on näiden aineiden kohdalla osoitettava, että kuljettajan suorituskyky on heikentynyt.