Palvelujärjestelmän tutkimus

Päihdepalvelujärjestelmän tutkimuksen tavoitteena on tutkia palvelujärjestelmää päihdeongelmaisten tarvitsemien ja saamien palveluiden näkökulmasta. Päihdepalvelujärjestelmällä tarkoitetaan kaikkia päihdeongelmaisille tarkoitettuja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Palvelujärjestelmän tutkimuksessa tarkastellaan

  • palveluiden nykytilaa
  • palvelujen tilassa tapahtuvia muutoksia
  • palveluiden tarvetta, tavoittavuutta ja saatavuutta.

Erityyppisiä päihdepalvelujärjestelmiä vertaillaan keskenään ja selvitetään päihteiden ja muiden riippuvuuksien vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asioivien taustoja, elämäntilannetta, päihteiden käyttötapoja sekä heille annettuja palveluja.

Päihdepalveluiden saatavuus

Apua, hoitoa ja kuntoutusta päihdeongelmiin voi Suomessa saada monen tyyppisistä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköistä, joista kuitenkin vain pieni osa on erikoistunut päihdeongelmaisten hoitoon.

Päihdeongelmaisten hoitoon erikoistuneita yksiköitä on eniten suuremmissa kunnissa. Pienissä kunnissa päihdepalvelut annetaan osana muita sosiaali- ja terveyspalveluja. 
Päihdepalveluita koskevaa tietoa saadaan mm. palveluiden käyttöä kuvaavista tilastoista sekä erillistutkimuksista, joista eräänä tutkimuksen alueena on päihdepalvelujärjestelmän tutkimus.

Päihdetapauslaskenta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttamalla päihdetapauslaskennalla kerätään tietoja kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tapahtuvasta päihde-ehtoisesta asioinnista. 

Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa kuva päihteiden käyttäjien palvelujärjestelmästä, joka ulottuu terveydenhoitoon ja sosiaalitoimeen mutta jossa on mukana myös suuri joukko esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoita. Laskennat mahdollistavat palvelujärjestelmässä ja asiakaskunnassa tapahtuvien muutosten seuraamisen. 
Päihdetapauslaskentoja on tehty neljän vuoden välein vuodesta 1987 lähtien. 
Päihdetapauslaskenta 

Selvitykset hoidossa olevista päihteiden käyttäjistä

Hoidossa olevista päihteiden käyttäjistä saadaan tietoja päihdehuollon huumeasiakkaita koskevasta erillistiedonkeruusta, opioidikorvaushoidon poikkileikkausselvityksistä sekä huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteitä koskevasta tiedonkeruusta. Lisäksi koronapandemian aikana on kerätty laadullista tietoa päihdepalvelujen toteuttamisessa tapahtuneista muutoksista eri puolilla Suomea
Päihdehuollon huumeasiakkaat
Opioidikorvaushoidon selvitys 
Päihdepalveluiden muutosten seuranta koronaepidemian aikana

Palvelujen arviointi

Palveluja arvioidaan osana laajoja sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisia arviointeja. Arvioinnin kohteena ovat julkisesti järjestetyt sosiaali- ja terveyspalvelut, niiden yhdenvertainen saatavuus ja kustannustehokas toteutus.
Alueelliset sosiaali- ja terveyspalveluiden arvioinnit

Alueellisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän vaikuttavuus ja kustannukset alkoholiongelmien hoidossa

Alueellisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän vaikuttavuutta ja alkoholiongelmien hoidon kustannuksia tutkitaan Suomen Akatemian rahoittamassa IMPRO-tutkimuskonsortiossa. Tutkimushanke toteutetaan Siun soten alueella vuosina 2018-2023. Hankkeessa tutkitaan sähköisten potilas- ja asiakastietojärjestelmien tuottamien rekisteritietojen avulla alkoholia haitallisesti käyttävien ja alkoholiriippuvuuteen sairastuneiden työikäisten henkilöiden palvelunkäytön tapoja ja hoidon tuloksia sekä tarkastellaan hoidon kustannuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. 
IMPRO