Päihdehoidon rakenteinen kirjaaminen potilas- ja asiakastietojärjestelmään

Päihdehoitoon liittyvää valtakunnallista rekisteritietoa saadaan kirjaamalla potilas- tai asiakaskertomukseen niitä tietoja, joita yksiköt lähettävät THL:n ylläpitämään valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä Hilmoon.
Kirjaamista koskevat tarkemmat ohjeet Hilmo-oppaassa

Hoitoilmoitusjärjestelmä Hilmo

Kun rekistereihin tallennettuja tietoja tarkastellaan, sairauskohtaisesti voidaan tarkastella esimerkiksi diagnooseja (ICD-10). Käynnin syytä voidaan kuvata myös käyntisyykoodilla (ICPC2). Tehdyt toimenpiteet voidaan kirjata THL-toimenpideluokituksen koodeilla. Lisäksi perusterveydenhuollon avohoidossa on käytössä oma toimintoluokituksensa. Perusterveydenhuollon avohoidossa on käytössä Palvelumuoto-luokitus, jolla voi täsmentää avohoitopalvelun muotoa, kuten päihdetyö (T73).

THL - Tautiluokitus ICD-10
ICPC Perusterveydenhuollon luokitus
THL - Toimenpideluokitus
PTHAVO - Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus
PTHAVO - Palvelumuoto

Alla olevasta taulukosta näet, miten erityyppisten sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden tulee käyttää diagnoosi-, käyntisyy- ja toimenpidekoodeja.

Diagnoosit, käyntisyyt ja toimenpiteet, joita käytetään erityyppisissä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä (Kyllä=käytetään, Ei=ei käytetä) 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluala, jossa kirjaamista toteutetaan

Kirjattava 
diagnoosi, käyntisyy 
tai toimenpide
Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito Erikoissairaanhoidon avohoito Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Perusterveydenhuollon avohoito Työterveyshuolto Sosiaalihuolto Kotihoito
Päädiagnoosi tai ensisijainen käyntisyy Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
Sivudiagnoosit tai muut käyntisyyt Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
Pitkäaikaisdiagnoosi Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Kyllä
Ensisijainen käyntisyy ICPC2 Ei Kyllä Ei Kyllä Kyllä Ei Kyllä
Muu käyntisyy ICPC2 Ei Kyllä Ei Kyllä Kyllä Ei Kyllä
Toimenpide Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Kyllä
Avohoidon toimenpide, SPAT Ei Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Kyllä

Psykiatrian, mielenterveyspalveluiden ja päihdetyön toimenpidekoodit perus- ja erityistasolle

Psykiatrian, mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidon toimenpidekoodeja on uudistettu vuoden 2022 alusta. I-ryhmän aiempi nimi ”Psykiatrian toimenpiteet” on nyt ” Psykiatrian, mielenterveyspalveluiden ja päihdetyön toimenpidekoodit”. Samanlainen toiminta saa saman toimenpidekoodin sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Tämän vuoksi aiemmin käytettyjen koodien numeroita ja nimiä on osin muutettu ja yhtenäistetty.
Lue lisää:
Toimenpidekoodit mielenterveys- ja päihdepalveluissa
Tiedä ja toimi: Päihteitä käyttävän ihmisen hyvä hoito: toimenpidekoodeilla työn sisältö näkyväksi
Tiedä ja toimi: Opioidikorvaushoidon toimenpidekoodien kirjauksilla työn sisältö näkyväksi
Päihteiden käytön strukturoiduista kartoituksista ja mini-interventioista sekä toimenpiteiden kirjaamisesta aiemmin julkaistut ohjeet

Opioidikorvaushoidon selvityksessä 2019 tarkasteltiin yksiköiden kirjaamiskäytännöistä opioidikorvaushoitoon liittyviä diagnooseja, käyntisyykoodeja ja toimenpiteitä. Lue lisää:

Opioidikorvaushoidon selvitys 2019
Opioidikorvaushoidon yhteydessä käytettäviä diagnooseja (ICD-10)
Opioidikorvaushoidon yhteydessä käytössä olevia käyntisyitä (ICPC2)
Opioidikorvaushoidon yhteydessä käytössä olevia toimenpideluokituksen koodeja