Päihde- ja muiden riippuvuuksien ehkäisy, hoito ja kuntoutus

Päihteistä ja riippuvuuksista aiheutuviin ongelmiin ja sairauksiin apua ja hoitoa tarvitsevia ihmisiä ja heidän läheisiään voidaan kohdata monenlaisissa sosiaali- ja terveys-, varhaiskasvatus-, koulutus- tai työvoimapalveluissa.

Vaikuttavien hoitopalveluiden lähtökohta on helppo saatavuus ja saavutettavuus. Päihteisiin tai riippuvuuksiin liittyvien ongelmien tunnistaminen ja puheeksiottaminen voi käynnistää hoitoprosessin missä tahansa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteessä tai muissa palveluissa. Hoitoonohjausprosessit eri palveluista on tärkeää miettiä valmiiksi.

Hyvä hoitosuhde on yhteydessä hyviin hoitotuloksiin

Päihde- ja riippuvuusongelmien hoito ja siihen liittyvät palvelut voidaan jakaa

 • varhaisvaiheen palveluihin
 • haittojen vähentämiseen
 • hoitoon ja kuntoutukseen
 • asumisen tukemiseen sekä
 • arjessa selviytymistä ja toipumista tukeviin palveluihin.

Hoito ja kuntoutus suunnitellaan asiakkaan/potilaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Erilaisissa tilanteissa voidaan tarvita erilaisia hoito- ja kuntoutuspalveluja.

 • Selviämishoitoa tarvitaan akuutissa päihtymystilanteessa. Sitä voidaan toteuttaa päivystysyksiköiden lisäksi katkaisu- ja vieroitushoitoyksiköissä. Selviämisyksiköitä saattaa olla myös poliisin säilytyssuojien välittömässä läheisyydessä.
 • Katkaisu- ja vieroitushoidolla pyritään pysäyttämään päihteiden käyttökierre ja luomaan edellytyksiä toipumiselle.
 • Pidempiaikaisen päihdekuntoutuksen avulla autetaan toipumaan päihderiippuvuudesta ja selviytymään päihteiden aiheuttamista pidempiaikaisista elämäntilanteen ongelmista. Avomuotoisen kuntoutuksen tukena voidaan käyttää ympärivuorokautisia kuntoutuksen jaksoja.
 • Jälkikuntoutuksen tehtävänä on helpottaa toipujan itsenäisen elämän ja uuden arjen rakentamista siinä vaiheessa, kun päihteiden käyttö on jo loppunut. Tähän voi sisältyä myös ammatillista kuntoutusta
 • Päihteistä aiheutuvia sairauksia – kuten maksa- ja haimasairauksia, elimellisiä aivo-oireyhtymiä, päihtymystä, alkoholiriippuvuutta tai myrkytyksiä hoidetaan sairaaloiden poliklinikoilla ja terveyskeskusten ja sairaaloiden vuodeosastoilla.
 • Tarkemmin rajatulle kohderyhmälle olevia päihdepalveluja ovat esimerkiksi päihteitä käyttäville raskaana oleville naisille tarkoitetut palvelut tai muut naisille tarkoitetut palvelut.

Kaikissa psykososiaalisissa hoito- ja kuntoutusmuodoissa tärkeää on hoidon jatkuvuus sekä hyvä yhteistyö. Vaikuttavien hoitomenetelmien lisäksi merkityksellistä on hoitosuhteen laatu.

Laadukkaat päihdepalvelut

 • kunnioittavat asiakkaan oikeuksia
 • lisäävät osallisuutta
 • tarjoavat toipumista ja kuntoutumista tukevia mahdollisuuksia sekä
 • vähentävät eriarvoisuutta.

Psykososiaalisten hoitomenetelmien lisäksi päihdehoidossa voidaan käyttää lääkehoitoa. Päihde- ja riippuvuusongelmiin liittyy myös monia psykiatrisia ja somaattisia sairauksia sekä sosiaalisia ongelmia. Vaikeiden päihdeongelmien hoito vaatiikin monialaista yhteistyötä.

Lääkäriseura Duodecimin julkaisemat Käypä hoito -suositukset ja terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) suositukset:

Kuvaukset eri palveluista