Alueelliset tavoitteet ja toimenpiteet

Alueellisen hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosa kuvaa hyvinvointialueen tavoitteita, suunniteltuja toimia ja yhteistyötä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Sivun sisältö

Hyvinvointisuunnitelma esittelee tavoitteet ja toimenpiteet

Alueellisen hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosa kokoaa alueen hyvinvointi- ja terveystavoitteet sekä toimet, joilla tavoitteisiin päästään. Tavoitteiden toteutuminen vaatii monialaista yhteistyötä. 

Suunnitelmaosassa esitetään myös mittarit, joilla etenemistä voi seurata. 

Usein hyvinvointiin liittyvät ongelmat ovat niin suuria, että tarvitaan useiden toimijoiden työtä tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Alueellisen hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosassa voi olla tunnistettuja toimia sosiaali- ja terveyspalveluille, pelastustoimelle, ja esimerkiksi kunnille, kolmannelle ja neljännelle sektorille sekä muille toimijoille. 

Yksi alueellisen hyvinvointikertomuksen vahvuuksista on sen antama tuki alueen kunnille. Jos yksittäisen kunnan tunnistama huoli ei ole ratkaistavissa kunnan omilla toimilla, voi alueellinen monialainen toiminta olla ratkaisu.

Tavoitteiden ja monialaisten toimenpiteiden yhteyttä voi kuvata taulukkona, jossa kullekin painopistealueelle määritellään tavoitteet ja toimenpiteet. Näitä ovat hyvät ennaltaehkäisevät käytännöt ja varhaisen tuen mallit, aktiiviset vastuutahot ja arviointimittarit.

Esimerkki: Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä (sote-)alueella (Varsinais-Suomen alueellinen hyvinvointikertomus 2014)

Painopistealue ja kehittämiskohteet: Terveys- ja hyvinvointierot ja syrjäytyminen

Tavoitteet Toimenpiteet: Hyvät ennaltaehkäisevät käytännöt ja varhaisen tuen mallit Aktiivinen vastuutaho Arviointimittarit
Väestön     terveys- ja hyvinvointi-erojen kaventami- nen ja syrjäyty-misen ehkäisy

Lapset, nuoret ja lapsiperheet

A. Vanhemmuuden tukeminen ja varhainen puuttuminen perheiden huoliin lapsen omassa kehitysympäristössä, esimerkiksi seuraavia hyviä käytäntöjä:

1. Vanhemmuuden tukeminen varhaisen tuen muodoilla kuten Lapsiperheiden kotipalvelulla ja neuvolan ehkäisevällä perhetyöllä Rauma, Salo, Imatran malli, Voimaperheet-hoito-ohjelma, Neuvokas perhe -toimintamalli, Raision ehkäisevän perhetyön malli

2. Uudenlaiset rakenteet, monialaiset perhekeskukset, kuten…

3 Verkostomaiset työskentelytavat, esim…

B. Lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi esimerkiksi seuraavia hyviä käytäntöjä: …

1. Tuotantoalue (sote-palvelut)

2. Tuotantoalue (sote-palvelut)

3. Kunta ja tuotantoalue

Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet

 • Lapsiperheiden kotipalvelua saaneiden lapsiperheiden määrä
 • jne.

Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma osana alueen strategista suunnittelua

Alueellinen hyvinvointikertomus on osa alueen strategista suunnittelua, hyvinvointialueen strategiaa ja esimerkiksi maakuntastrategiaa.

Esimerkki: Keski-Pohjanmaalla hyvinvointityö on kytketty muuhun strategiatyöhön

Hyvinvointistrategiatyössä on huomioitu muu selkeästi hyvinvoinnin piiriin kuuluva maakunnallinen strategiatyö. Työ ja toimeentulo ovat hyvinvoinnin perusasioita. Keski-Pohjanmaan työllisyysstrategiassa on esitetty toimia työllisyyden pitkän tähtäimen edistämiseksi. Myös koulutuksen ja tutkimuksen alueilla on tehty ja tekeillä omia strategioita.

Hyvinvointistrategia ei esitä tavoitteita edellä mainittujen teemojen osalta, vaan tukeutuu tehtyihin strategioihin. Maakunnalliset päihdestrategia, turvallisuussuunnitelma sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma kattavat hyvinvoinnin oleellisia osa-alueita, ja niiden osalta hyvinvointistrategia tukeutuu mainittuihin suunnitelmiin. Maakunnallinen strategiaprosessi on alkamassa myös mielenterveystyössä. Kulttuurin ja liikunnan osalta maakunnallinen kulttuuri- ja liikuntastrategia tukee omalta osaltaan hyvinvointistrategiaa. (Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategia 2015)

Hyvinvointikertomus kokoaa ohjelmat ja tukee niiden toteutumista

Hyvinvointikertomustyö voi tukea kansallisten ohjelmien toimeenpanoa ja seurantaa. Alueellinen hyvinvointikertomus voi olla myös viesti valtionhallinnon eri sektoreille toimien ja resurssien kohdentamisesta.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma kokoaa muut hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät lakisääteiset ja vapaaehtoiset suunnitelmat. Esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seuranta, tavoitteet ja toimenpiteet voivat olla alueellisen hyvinvointisuunnitelman lapset ja nuoret -luvun sisältönä.

Esimerkki: Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus kokoaa alueelliset lakisääteiset ja muut suunnitelmat

Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma voi koota useita eri alueellisia suunnitelmia yhteen. Pirkanmaan esimerkin suunnitelmat on lueteltu tekstissä.

Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma kokoaa lakisääteiset

 • lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman
 • alueellisen neuvolasuunnitelman
 • alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman
 • alueellisen ehkäisevän päihdetyön suunnitelman sekä
 • alueellisen ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman.

Tämän lisäksi kertomustyössä on mukana Pirkanmaan alueellinen

 • terveysliikuntasuunnitelma
 • ravitsemussuunnitelma
 • kulttuurihyvinvointisuunnitelma sekä mahdollisesti
 • turvallisuussuunnitelma.

Esimerkki: Kainuun alueen keskeiset hyvinvointiin liittyvät asiakirjat ja ohjelmat, jotka ohjaavat toimintaa:

 • Kainuun maakuntasuunnitelma 2025
 • Kainuun maakuntaohjelma 2009–2014
 • Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2010–2011
 • Kainuun maakunta-kuntayhtymän strateginen suunnitelma 2007–2015
 • Kainuun maakunta-kuntayhtymän talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011–2014
 • Kainuun maakunnan turvallisuussuunnitelma
 • Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma
 • Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (2009–2013)
 • Mielenterveys- ja päihdestrategia (valmistuu 2011/syksy)
 • Maakunnallinen ikääntymispoliittinen strategia (valmistuu 2012)