Monialaisuus ja kuntien johtopäätökset

Hyvinvointikertomuksessa ovat mukana kaikki, jotka vaikuttavat hyvinvointiin

Monialaisessa hyvinvointikertomustyössä ovat mukana kaikki ne, jotka toimillaan vaikuttavat suoraan tai välillisesti hyvinvointiin ja terveyteen ja niiden jakautumiseen.

Hyvinvointi ei synny vain erikoissairaanhoidossa tai sote-keskuksissa, vaan myös lenkkipoluilla, perheissä ja pyöräteillä.

Alueelliset toimijat ovat mukana hyvinvoinnin osatekijöiden tunnistamisessa, tiedonkeruussa, tavoitteiden asettamisessa sekä toimenpiteiden kuvaamisessa ja toteutuksessa. Sitoutuneet toimijat tunnistavat oman työnsä hyvinvointivaikutukset ja näkevät kertomuksessa tunnistettujen toimien välttämättömyyden ja hyödyn omalle toiminnalleen.

Esimerkki: Hyvinvointikertomus on eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdessä laatima tiivis katsaus väestön hyvinvointiin ja terveyteen sekä siihen vaikuttaviin tekijöihin, kuten väestön elinoloihin, kunnan ja alueen hyvinvointipolitiikkaan ja palvelujärjestelmän toimivuuteen. (Kainuun maakunta-kuntayhtymän hyvinvointikertomus_luonnos 291111)

Esimerkki: Strategia on tarkoitettu alueen päättäjille, työtä hyvinvoinnin edistämisessä tekeville yhteisöille ja ihmisille sekä alueen asukkaille. Laajan yhteistyön tuloksena syntyneen strategian toteuttamisessa tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä hyvinvoinnin kehittämisessä. (Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategia 2015)

Alueelliseen hyvinvointikertomukseen kootaan kuntien keskeiset johtopäätökset

Alueelliseen hyvinvointikertomukseen kootaan merkittävimmät kuntien hyvinvointikertomuksista nousevat johtopäätökset. Monialaisen asiantuntemuksen avulla tunnistetaan koko alueen kannalta oleellisimmat asiat ja kuntien erityispiirteet.

Esimerkki: Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen hyvinvointikertomus valmistellaan yhteistyössä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Valmistelu sisältää mm. kuntien julkaisemien hyvinvointikertomusten analysoinnin, jolla saadaan kokonaiskuva maakunnan kuntien hyvinvointihaasteista. (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin kuntakirje, huhtikuu 2017)

Esimerkki: Kuntien hyvinvointikertomusten painopisteet. TERVIS-hankkeen kuntakohtaiset painopisteet ja poimintoja maakunnan hyvinvointikertomuksesta kuntien ja TERVIS-hankkeen painopisteisiin liittyen (Pohjois-Karjalan hyvinvointikertomus 2013): "Pohjois-Karjalan kuntien hyvinvointikertomusten painopisteet: Ikäihmisten asumisen, elinympäristön ja osallisuuden kehittäminen:

  • Iäkkäiden kotona asumisen tukeminen
  • Iäkkäiden hoidon ja hoivan kehittäminen
  • Ikäihmisten palvelujen ja hoidon oikea-aikaisuus
  • Ikäihmisten palveluiden kehittäminen”