Alueellinen hyvinvointikertomus

Alueellinen hyvinvointikertomus on asiakirja, joka kuvaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tietyllä hyvinvointialueella.

Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

 • kokoaa alueen kuntien vahvuudet ja huolenaiheet
 • kuvaa alueellisia ja väestöryhmittäisiä eroja hyvinvoinnissa ja terveydessä
 • kuvaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita alueella
 • asettaa ja kohdentaa tavoitteita, resursseja ja alueellista toimintaa
 • toimii hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokoavana strategisena asiakirjana
 • välittää tietoa valtionhallintoon. 

Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman tekee hyvinvointialueen nimeävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 7§). Käytännössä työn tekee erikseen nimetty työryhmä, esimerkiksi alueellinen hyte-työryhmä.

Alueellinen hyvinvointikertomus on kaksiosainen

Alueellinen hyvinvointikertomus koostuu kahdesta osasta: 

 1. kertomusosa kuvaa hyvinvoinnin nykytilaa ja olemassa olevia toimia ja rakenteita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi
  Hyvinvoinnin tila alueella
 2. suunnitelmaosa kuvaa hyvinvointialueen tavoitteita, suunniteltuja toimia ja yhteistyötä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. 
  Alueelliset tavoitteet ja toimenpiteet

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelua voi kutsua hyvinvointikertomustyöksi. Asiakirjat voivat valmistua eri aikoihin ja niillä voi olla erilaisia nimiä.

Alueellisia hyvinvointikertomuksia on tehty jo lähes kaikilla hyvinvointialueilla. Niitä on listattu tämän sivun oikeaan laitaan.

Alueellisen hyvinvointikertomustyön prosessi

Alueellisen hyvinvointikertomustyön voi vaiheistaa samalla tavalla kuin kunnan hyvinvointikertomuksen. 

Kunnan hyvinvointikertomusprosessin vaiheet 

Sovella kuntatyön vaiheita niin, että poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä tai vastaava toimija on alueellinen. Ota lisäksi kuntien edustajat mukaan kertomustyön valmisteluun.

Muista alueellisessa hyvinvointikertomustyössä

 1. Varmista valmistelun monialaisuus ja kokoa kuntien keskeiset johtopäätökset.
 2. Kuvaa hyvinvoinnin ja terveyden tila ja sen edistämisen rakenteet alueella.
 3. Aseta alueellisia monialaisia tavoitteita ja toimenpiteitä.

Esimerkki alueellisen hyvinvointisuunnitelman tekemisestä

Etelä-Karjalassa alueellinen hyvinvointisuunnitelma tehtiin neljässä osassa:

 1. Alueellinen hyte-työrukkanen työsti alustavan suunnitelman ja esitti siihen yhteiset nostot huhtikuussa 2020.
 2. Alueellinen hyte-työryhmä päätti alueen teemat ja määritteli kuntien, Eksoten ja järjestöjen tehtävät.
 3. Valituista teemoista järjestettiin työpajat. Teemoja olivat mielenterveys, elintavat ja työllisyys. 
 4. Alueellinen hyte-työryhmä käsitteli aineiston. Alustava suunnitelma oli valmis talvella 2021, jolloin työryhmä antoi ohjeet ja toiveet jatkosta.

Eksoten laajan hyvinvointisuunnitelman prosessi vuonna 2020. Kuvion sisältö on esitetty sivulla tekstimuodossa.

Ketkä osallistuvat alueellisen hyvinvointikertomuksen tekemiseen?

Monialaisessa hyvinvointikertomustyössä ovat mukana kaikki ne tahot, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti hyvinvointiin ja terveyteen ja niiden jakautumiseen.

Mukana ovat esimerkiksi ammattiryhmät, järjestöt, kulttuurihyvinvointi, kunnat, maakunnan liitto, neuvostojen edustajat, palo- ja pelastusala, poliisi, työvoimapalvelut, ympäristöterveys, yritykset.

Hyvinvointi ei synny vain erikoissairaanhoidossa tai sote-keskuksissa, vaan myös esimerkiksi perheissä, lenkkipoluilla, kulttuuripalveluissa, leikkipuistoissa ja pyöräteillä.

Toisaalta sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien on tärkeää tunnistaa oma roolinsa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 
Lue lisää sote-palveluiden hyvinvointityöstä STESONn standardeista

Sitoutuneet toimijat tunnistavat oman työnsä hyvinvointivaikutukset ja näkevät kertomuksessa tunnistettujen toimien välttämättömyyden ja hyödyn omalle toiminnalleen.

Esimerkki: Kainuussa hyvinvointikertomus on työstetty eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhteistyönä

Hyvinvointikertomus on eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdessä laatima tiivis katsaus väestön hyvinvointiin ja terveyteen sekä siihen vaikuttaviin tekijöihin, kuten väestön elinoloihin, kunnan ja alueen hyvinvointipolitiikkaan ja palvelujärjestelmän toimivuuteen. 

(Kainuun maakunta-kuntayhtymän hyvinvointikertomuksen luonnos)

Esimerkki: Strategia on tarkoitettu alueen päättäjille, työtä hyvinvoinnin edistämisessä tekeville yhteisöille ja ihmisille sekä alueen asukkaille. Laajan yhteistyön tuloksena syntyneen strategian toteuttamisessa tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä hyvinvoinnin kehittämisessä. (Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategia 2015)

Hyvinvointikertomuksen johtopäätökset

Alueelliseen hyvinvointikertomukseen kootaan merkittävimmät kuntien hyvinvointikertomuksista nousevat johtopäätökset. 

Monialaisen asiantuntemuksen avulla tunnistetaan koko hyvinvointialueen kannalta oleellisimmat asiat ja kuntien tai hyvinvointialueen osien erityispiirteet.

Esimerkki: Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen hyvinvointikertomus valmistellaan yhteistyössä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Valmistelu sisältää muun muassa kuntien julkaisemien hyvinvointikertomusten analysoinnin, jolla saadaan kokonaiskuva maakunnan kuntien hyvinvointihaasteista. (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin kuntakirje, huhtikuu 2017)

Esimerkki: Kuntien hyvinvointikertomusten painopisteet. TERVIS-hankkeen kuntakohtaiset painopisteet ja poimintoja maakunnan hyvinvointikertomuksesta kuntien ja TERVIS-hankkeen painopisteisiin liittyen (Pohjois-Karjalan hyvinvointikertomus 2013): "Pohjois-Karjalan kuntien hyvinvointikertomusten painopisteet: Ikäihmisten asumisen, elinympäristön ja osallisuuden kehittäminen:

 • Iäkkäiden kotona asumisen tukeminen
 • Iäkkäiden hoidon ja hoivan kehittäminen
 • Ikäihmisten palvelujen ja hoidon oikea-aikaisuus
 • Ikäihmisten palveluiden kehittäminen” 

Lue lisää

Rautio Aija (2020) HYTE @Esote ja @EteläKarjala. 13.11.2020 Alueellisten hyte-toimijoiden vertaisfoorumi (pdf 1 Mt)

THL on valmistellut ehdotukset kunnan ja alueellisen hyvinvointikertomuksen minimitietosisällöksi

Muualla verkossa

Alueelliset valtuustokausittaiset hyvinvointikertomukset ja -suunnitelmat

Etelä-Karjala

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri hyvinvointiraportti 2017-2021 ja laaja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2025 (Eksote, pdf 1,4 Mt)

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hyvinvointikertomus vuodesta 2019 (Sähköinen hyvinvointikertomus) 

Etelä-Karjalan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpideohjelma 2016–2020 

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikertomus 2021 ja hyvinvointisuunnitelma 2022–2025 (Sote-uudistus Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 

Etelä-Savo

Etelä-Savon hyvinvointikertomus 2022 ja hyvinvointisuunnitelma 2023-2025 6.10.2023

Etelä-Savon alueellinen hyvinvointikertomus 2020-2021 ja hyvinvointisuunnitelma 2022 (Essote)

Etelä-Savon alueellinen hyvinvointiraportti 2018-2019 (Essote, pdf 888 kt)

Etelä-Savon alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2018–2020 (ESSHP)

Helsinki

Helsingin hyvinvointikertomus Stadin HYTE-barometri 2023

Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 (Helsingin kaupunki, pdf 5,8 Mt)

Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2022-2025: Tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja keskeiset vastuutahot (Helsingin kaupunki, pdf 1,4 Mt)

HUS

HUS alueen hyvinvointikertomus 2016

Itä-Uusimaa

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2023–2025

Kainuu

Kainuun alueellinen hy­vin­voin­ti­ker­to­mus 2020 ja hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­ma valtuustokaudelle 2021-2024, strategiset linjaukset ja toimet (Kainuun sote, pdf 4,5 Mt)

Kanta-Häme

Kanta-Hämeen alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2024 (Hämeen liitto)

Häme-ohjelma 2018+ (Hämeen liitto, pdf 18,2 Mt)

Keski-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2022 ja hyvinvointisuunnitelma 2023-2025

Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan alueellinen hyvinvointikertomus 2019 ja hyvinvointisuunnitelma 2020-2024 (Soite, pdf 1,69 Mt)

Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategia 2015 

Keski-Suomi

Keski-Suomen hyvinvointiohjelma vuosille 2021 – 2024 (Keski-Suomen liitto, pdf 0,9  Mt)

Keski-Suomen hyvinvointistrategia 2020 (Keski-Suomen liitto, 12,4 Mt)

Lasten ja nuorten Keski-Suomi: Maakunnallinen hyvinvointiohjelma (Keski-Suomen liitto, pdf 400 kt)

Keski-Uusimaa

Alueellinen hyvinvointikertomus 2022

Keski-Uusimaan hyvinvointisuunnitelma 2020-2025 (Keski-Uudenmaan sote)

Kymenlaakso

Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja -suunnitelma 2020–2025: Voidaan hyvin yhdessä (Kymsote)

Lappi

Hyvinvointi- ja turvallisuusohjelmien toimeenpanosuunnitelma (Lapin liitto)

Lapin hyvinvointiohjelma 2025 (Lapin liitto)

Lappi antaa elämänvoimaa! Lapin hyvinvointiohjelma 2010-2015

Pirkanmaa

Pirkanmaan hyvinvointialueen hyvinvointikertomus ja -​suunnitelma 2023–2026 (luonnos)

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2024 (Tays)

Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma

Pohjanmaa

Pohjanmaan hyvinvointialuestrategia 2023-2026

Pohjanmaan hyvinvointistrategia 2014-2017 (Pohjanmaan liitto, pdf 3,8 Mt)

Pohjois-Karjala

Laaja hyvinvointikertomus (Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Yhtymävaltuusto 14.6.2022)

Pohjois-Karjalan hyvinvointistrategia 2020–2025 (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, pdf 1,5 Mt)

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelma: ”Arjen ykkösasiat” (Luonnos)

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018-2021 (Pohjois-Pohjanmaan liitto)

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2008-2017 (pdf  3,2 Mt)

Raahen seutukunnan laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 

Haapaveden–Siikalatvan seutukunnan sosiaali- ja terveyspiiri Helmen hyvinvointikertomus 2010 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hyvinvointikertomus 

Pohjois-Savo

Pohjois-Savon laaja hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma 2021-2025 (PSSHP) 

Pohjois-Savon hyvinvointiraportti 2012 (Pohjois-Savon liitto, pdf 4,7 Mt)

Päijät-Häme

Päijät-Hämeen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2025 (Päijät-Hämeen liitto)

Satakunta

Satakuntalaisten hyvinvointikertomus 2019 ja hyvinvointisuunnitelma 2020–2024. (Satasairaala)

Lounais-Suomen alueellinen hyvinvointikertomus 2015: Satakunta ja Varsinais-Suomi (Satasairaala, pdf 557 kt)

Vantaa-Kerava

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen
alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2023–2025
 

Varsinais-Suomi

Hyvinvointisuunnitelma ja -​kertomus

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma (Varsinais-Suomen hyvinvointialue, pdf 3,2 Mt)

Varsinais-Suomen hyvinvointikertomus 2017 (Turun kaupunki, pdf 1,7 Mt)

Lounais-Suomen alueellinen hyvinvointikertomus 2015: Satakunta ja Varsinais-Suomi (Satasairaala, pdf 557 kt)