Pienet onnistumistarinat -työkalu osallisuusvaikutusten arviointiin

Kaksi henkilöä, toisen kasvot ovat kameran suuntaan ja hän hymyilee.

Pienet onnistumistarinat on laadullinen arviointityökalu, joka on tarkoitettu osallisuutta edistävän toiminnan arviointiin. Arviointityökalun avulla voidaan selvittää vaikutusmekanismeja eli sitä, miten toiminta on onnistunut edistämään osallistujien osallisuuden kokemusta. Sitä voidaan käyttää myös kuvaamaan, mitä osallisuuden kokemuksen vahvistuminen osallistujille merkitsee. Kertyvä tieto on ensiarvoisen tärkeää, kun halutaan tietää, millaiset toimet ovat vaikuttavia.

Työkalun ideana on haastatella toimintaan osallistuneita eli niitä, joiden osallisuutta interventio pyrkii edistämään. Siinä tunnistetaan pieniä onnistumistarinoita eli yksittäisiä osallisuutta vahvistaneita kokemuksia. Haastateltavien kertomukset antavat ensi käden tietoa positiivisista vaikutuksista osallistujaan ja tuovat osallistujien oman äänen kuuluville. 

Haastattelut ovat puolistrukturoituja teemahaastatteluja, ja niitä voivat toteuttaa esimerkiksi hanketyöntekijä, opinnäytteen tekijä tai muu arviointia tekevä henkilö. Työkalun hyödyntäjällä tulee olla kykyä käyttää laadullista menetelmää ja tulkita tavoitteita, tuloksia ja vaikutuksia. Haastattelut tulisi toteuttaa haastateltavan ja haastattelijan yhteisellä kielellä, kahden kesken rauhallisessa tilassa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Ohjeet Pienet onnistumistarinat -arviointityökalun käyttöön

Pienet onnistumistarinat -työkalu täydentää osallisuusvaikutusten arvioinnin työkalupakkia

Työkalu on kehitetty heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistävien Euroopan sosiaalirahaston hankkeiden parissa. Hankkeiden lisäksi työkalu on sovellettavissa muuhunkin osallisuutta edistävään toimintaan. 

Työkalu perustuu THL:n Sokra-hankkeessa tehtyyn osallisuusvaikutuksia selvittävään arviointitutkimukseen (Nousiainen 2021). Sen perustana on narratiivinen tutkimusperinne ja erityisesti Georgakopuoloun (2015) pienten kertomusten lähestymistapa.

Työkalu perustuu osallisuuden viitekehykseen ja ymmärrykseen osallisuuden kokemuksesta, ja se on kehitetty täydentämään erityisesti osallisuusindikaattorilla saatavaa tietoa osallisuuden kokemuksesta. Pienet onnistumistarinat -työkalu ei ole kokonaisvaltainen arviointimalli, vaan tarinoiden lisäksi tietoa kannattaakin kerätä esimerkiksi kyselyin ja osallisuusindikaattorilla, havainnoimalla toimintaa tai osoittamalla tuloksellisuutta jotenkin muuten.

Lue lisää osallisuudesta, osallisuuden kokemuksesta ja sen mittaamisesta:

Esimerkki työkalulla saaduista tutkimustuloksista

Yhteisten keittiöiden arviointitutkimuksessa hyödynnettiin Pienet onnistumistarinat -työkalua. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti avoimien tilojen ja kohtaamispaikkojen osallisuutta lisääviin vaikutuksiin. Yhteiset keittiöt ovat seurakuntien, kuntien ja järjestöjen ylläpitämiä kaikille avoimia kohtaamispaikkoja, joissa syödään yhdessä ja järjestetään yhteistä toimintaa. Mukana voi olla vapaaehtoisia ja esimerkiksi työtoimintaan osallistuvia.

Tutkimuksessa haastateltiin Yhteisten keittiöiden toimintaan osallistuneita ja haastatteluista tunnistettiin pieniä onnistumistarinoita. Niiden perusteella havaittiin, että:

  • Kokemukset rennosta yhdessäolosta erilaisten ihmisten kesken lisäävät valmiuksia pärjätä sosiaalisissa tilanteissa.  Se voi auttaa suuntautumaan asiakaspalvelutehtäviin omalla työuralla tai vapaaehtoistoiminnassa.  
  • Muilta saatu positiivinen palaute tai kokemus hyödyllisyydestä auttavat tunnistamaan oman toiminnan mielekkyyttä ja perustelevat osallistumista esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan.
  • Kokemukset lisääntyneistä taidoista ja itseluottamuksesta rakentavat pystyvämpää käsitystä itsestä. 

Koronan jälkeen asukkaita kannattaa houkutella avoimiin kohtaamispaikkoihin, sillä ne lisäävät osallisuutta (THL-uutinen 16.4.2021)

Nousiainen, Marko: Pienet onnistumistarinat ja osallisuuden kokeminen Yhteisissä keittiöissä (Yhteiskuntapolitiikka-lehti 2/2021)

Miksi osallisuutta kannattaa arvioida laadullisilla haastatteluilla?

Pienet onnistumistarinat -työkalu on systemaattinen arviointitapa, joka hyödyntää asiakkaiden tai osallistujien kokemuksia. Pienissä onnistumistarinoissa hankkeen tai intervention kohderyhmä, asiakkaat tai osallistujat pääsevät ääneen. Tarinat kertovat, mitä osallisuuden kokemuksen vahvistuminen merkitsee käytännössä osallistujan kannalta ja kenen osallisuus on lisääntynyt. 

Pienet onnistumistarinat auttavat kehittämään toimintaa ja viestimään sen onnistumista muille, kuten vaikkapa rahoittajalle. Esimerkiksi toiminnan vaikuttavuutta esittelevissä arviointiraporteissa sitaatit osallistujien omista kokemuksista luovat tuntua autenttisuudesta ja havainnollistavat toiminnan vaikutuksia.

Ihmisen kokemuksia osallisuudesta tai niiden muutosta ei voi välttämättä suoraan havainnoida, koska ne eivät näy päällepäin. Ihmiset voivat kokea asiat eri tavoin, ja osallistujan kokemus samasta tilanteesta voi olla erilainen kuin työntekijän. Tilanteet voivat vaikuttaa eri osallistujiin eri tavoin. Myös hyvin pienet ja arkiset kokemukset, kuten kannustavat sanat tai rento yhdessäolo voivat olla tärkeitä muutoksen tuottajia. Niiden merkitystä voi kuitenkin olla vaikea havaita arjessa.

Osallisuuden kokemus rakentaa näköaloja valoisampaan tulevaisuuteen

Osallisuuden kokeminen on edellytys sille, että voi havaita uusia mahdollisuuksia, uskoa niiden olemassaoloon omassa elämässä ja voi hyödyntää niitä. Arvioinnissa on tärkeää kuvata, millaisia uusia toimintamahdollisuuksia vahvistuvan osallisuuden myötä avautuu.

Onko toiminta esimerkiksi vahvistanut ideoita pääsystä jatkopoluille kuten työnhakuun, palveluihin tai opiskeluun? Onko tullut uusia tulevaisuuden suunnitelmia, haaveita tai uskoa pärjäämiseen? Ovatko luottamus, yhteenkuuluvuuden tunteet tai kyky toimia yhdessä muiden kanssa lisääntyneet?

Lue lisää

Ohjeet Pienet onnistumistarinat -arviointityökalun käyttöön

Nousiainen, Marko: Pienet onnistumistarinat ja osallisuuden kokeminen Yhteisissä keittiöissä (Yhteiskuntapolitiikka-lehti 2/2021)

Osallisuusindikaattori

Osallisuuden osa-alueet

Mitä osallisuus on? (THL 2017)

Lisätietoja

Marko Nousiainen
arviointitutkija
p. 029 524 7225
[email protected]