Yhdenvertaisuuden arviointi

Yhdenvertaisuuden arvioiminen on tärkeä keino edistää yhdenvertaisuutta kunnan toiminnassa. Arvioinnin avulla tunnistetaan syrjintää ja keinoja, joiden avulla toiminnan yhdenvertaisuutta voidaan parantaa. 

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta on tärkeää arvioida

Nykytilan arviointi

Kunnan yhdenvertaisuuden nykytilan arviointi on ensimmäinen vaihe yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa.

Arvioinnin tarkoituksena on

  • tunnistaa syrjintää
  • tunnistaa toiminnan tai palvelun kehittämistarpeita
  • löytää keinoja, joiden avulla toiminnan yhdenvertaisuutta voidaan parantaa.

Arvioinnin pohjalta viranomaisen, koulutuksen järjestäjän tai työnantajan on mahdollista toteuttaa tehokkaita toimenpiteitä syrjinnän ehkäisemiseksi, siihen puuttumiseksi ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Ohjeita arviointiin löytyy Oikeusministeriön laatimasta työkalusta toiminnan yhdenvertaisuuden nykytilan arvioimiselle: 
Yhdenvertaisuuden arviointi (Finlex)

Vaikutusten ennakkoarviointi

Kunnissa tehtävät päätökset, toimenpiteet ja palvelut eivät kohdistu samalla tavalla eri ihmisryhmiin. Ihmisten moninaisuuden ymmärtäminen ja erilaisten tarpeiden huomioiminen jo palvelujen ja toiminnan suunnitteluvaiheessa lisäävät vaikuttavuutta.

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA) on osa ennakkovaikutusten arviointia (EVA). Ennakkoarviointi toimii päätöksenteon ja toiminnan suunnitteun työkaluna ja sen avulla voidaan vaikuttaa aktiivisesti tulevaisuuteen. Arviointi lisää tietoisia päätöksiä, joilla voi vahvistaa positiivisia vaikutuksia sekä vähentää ei-toivottuja vaikutuksia. Arviointi on tärkeä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen työkalu.  

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarvioinnin tarkoitus on vastata seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten suunnitteilla oleva päätös, toimenpide tai hanke vaikuttaa eri väestöryhmiin? 
  • Millaisia myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia päätöksellä on eri väestöryhmiin? 
  • Miten näitä vaikutuksia tulisi huomioida päätösesityksessä tai hankkeen tai toimenpiteen suunnittelussa ja toimeenpanossa, jotta velvoite yhdenvertaisuuden edistämisestä ja syrjimättömyydestä toteutuu?

Vaikutusten arvioinnissa on tärkeää huomioida, että ihmisillä on yhtä aikaa monia ominaisuuksia kuten sukupuoli, alkuperä ja toimintakyky ja ikä, jotka yhdessä vaikuttavat siihen, miten kunnan päätös tai toimenpide vaikuttaa hänen elämäänsä. Yhdessä jotkin tekijät voivat lisätä ennestään syrjityksi tulemisen riskiä.

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointia tehtäessä on mahdollisuuksien mukaan huomioitava näitä risteäviä tekijöitä. Tilastokeskiarvot voivat peittää alleen eroja ryhmien sisällä. Esimerkiksi jos tarkastellaan asunnottomuutta, se voi näyttää ikääntyneiden naisten osalta tarkasteltuna erilaiselta, kuin ikääntyneiden romaninaisten osalta. 

Tällaista eri tekijöiden risteävää tarkastelua kutsutaan usein intersektionaaliseksi tarkasteluksi. Se on tärkeää, jotta päätöksellä tai toimenpiteellä ei ainakaan heikennettäisi jo valmiiksi heikossa asemassa olevien tilannetta. Risteävien erojen näkökulmaa tarvitaan tunnistamaan päätöksen mahdollisia erilaisia vaikutuksia väestö- ja vähemmistöryhmien sisällä. 
Intersektionaalisuus ja sukupuoli

Oppaita ja ohjeita vaikutusten ennakkoarviointiin

Arvioinnin tietolähteet