Yhdenvertaisuussuunnittelu

Yhdenvertaisuussuunnitelma on keskeinen työkalu, jolla kunta edistää toimintansa ja palveluidensa yhdenvertaisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnitelma kuvaa, kuinka kunta omassa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjintää. Kunnan täytyy laatia yhdenvertaisuussuunnitelma viranomaisena, työnantajana ja koulutuksen järjestäjänä.

Yhdenvertaisuussuunnittelun vaiheet

 1. Kootkaa yhdenvertaisuussuunitelman tekemiseen työryhmä. Jäsenten on hyvä edustaa eri henkilöstöryhmiä, ikäryhmiä ja sukupuolia.
 2. Tiedottakaa suunnitelman teosta, osallistumisen mahdollisuuksista ja prosessin etenemisestä jo varhaisessa vaiheessa henkilöstölle, kuntalaisille ja sidosryhmille. Tiedottaminen ja osallistaminen tukee tiedonkeruuta ja sitouttaa sekä henkilöstön että kuntalaiset mukaan prosessiin.
 3. Käynnistäkää yhdenvertaisuuden nykytilan arviointi, jossa kunnan toimintojen ja palvelujen yhdenvertaisuutta tarkastellaan. Arvioinnissa keskeistä on, miten yhdenvertaisia palvelut ja toiminta on eri ryhmien näkökulmasta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää haavoittuvassa asemassa olevien kuntalaisten tilanteeseen. 
 4. Laatikaa nykytilan arvioinnin tulosten pohjalta konkreettiset toimenpiteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Määritelkää samalla toimenpiteiden tavoitteet, vastuut, rahoitus, aikataulu ja seuranta.
 5. Kootkaa ja kirjatkaa yhteen kuvaus suunnitelman tekemisestä, arvioinnista ja sen tuloksista ja laadituista kehittämistoimenpiteistä. Kuvauksesta syntyy valmis yhdenvertaisuussuunnitelma.
 6. Käynnistäkää yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ja suunnitelmasta tiedottaminen. 
 7. Seuratkaa toimenpiteiden toteutumista säännöllisin väliajoin. 
 8. Yhdenvertaisuussuunnitelman on tarkoitus olla määräaikainen. Päivittäkää suunnitelma vähintään valtuustokausittain.

Suunnittelun tulee ehkäistä moniperustaista syrjintää

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelussa on tärkeää, että otetaan huomioon eri syrjintäperusteet ja niiden risteävyydet ja täten ehkäistään moniperusteista syrjintää. Tällä tarkoitetaan syrjintää, jossa monien tekijöiden, esimerkiksi perhetaustan, sukupuolen, asuinpaikan tai alkuperän, katsotaan vaikuttavan samanaikaisesti yksilön identiteettiin, kokemuksiin ja asemoitumiseen yhteiskunnassa. Usein arvioinnissa ja suunnittelussa keskitytään vain yhteen syrjintäperusteeseen kerralla, vaikka ihmisillä on monia ominaisuuksia yhtä aikaa. 

Suunnittelua tehdessä on varmistettava, että kaikkia syrjinnän vaarassa olevia henkilöitä kuullaan, esimerkiksi heitä edustavien järjestöjen ja muiden sidosryhmien avulla. Suunnitelman laatiminen edellyttää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-osaamista. Tarvittaessa osaamista voi vahvistaa ulkopuolisella asiantuntemuksella ja koulutuksin.

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus  

Yhdenvertaisuussuunnittelussa on tärkeää muistaa, että kaikkien ihmisten samanlainen kohtelu ei aina riitä tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttamiseen. Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutuminen voi edellyttää syrjinnälle erityisen alttiin ryhmän erityistarpeiden huomioon ottamista. Tällöin kyseeseen voi tulla positiivinen erityiskohtelu.

Positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa erityistoimenpiteitä, joilla parannetaan tiettyyn ryhmään kuuluvien henkilöiden asemaa ja olosuhteita.

Esimerkkejä positiivisesta erityiskohtelusta:

 • Maahanmuuttajille järjestettyjä kielikoulutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan kotouttamisen helpottamiseksi
 • Kiintiöt oppilaitokseen syrjinnälle alttiille tai yhteiskunnassa heikommassa asemassa oleville ryhmille tai tietyille vähemmistöryhmiin kuuluville
 • Vammaisille henkilöille tarjotut apuvälineet
 • Viittomakielisille tulkkaus palvelussa
 • Kohdennettujen palvelujen tarjoaminen, kuten erityistä tukea tarvitsevien perheiden li-säkäynnit neuvolaan

Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta yhdenvertaisuussuunitelmaa ladittaessa on aina pohdittava:

 • Miten saavutettavia kunnan palvelut ovat? 
 • Täytyykö kuntalaisen osata tai tietää jotain erityistä päästäkseen palvelun käyttäjäksi?
 • Mitä voidaan tehdä, että esteet poistetaan? 

Kunnallisessa työssä toteutetaan paljon tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toimenpiteitä muun muassa erityispalveluilla, hinnoitteluilla ja tukitoimilla.

Esimerkkejä kuntien toiminnallisista yhdenvertaisuussuunnitelmista

Haluatko oman kaupunkisi tai kuntasi toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman esimerkkilistaukseen? Laita s-postia tasa-arvotieto(at)thl.fi

Lisää tietoa ja työkaluja yhdenvertaisuussuunnitteluun