Miksi edistää yhdenvertaisuutta?

Yhdenvertaisuuden edistämisestä on hyötyä. Yhdenvertaisuustyö ei koske pelkästään vähemmistöjen aseman parantamista, vaan se tekee kunnasta paremman jokaiselle.  Yhdenvertaisempi kunta

  • edistää kuntalaisten hyvinvointia
  • parantaa palveluita
  • kaventaa terveyseroja
  • vähentää eriarvoisuutta
  • lisää osallisuutta.

Yhdenvertaisuus takaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet

Yhdenvertaisuus on yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, josta seuraa monenlaista hyvää. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa ihmisten asema ei määräydy esimerkiksi ihonvärin tai sukupuolen perusteella, vaan ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa elämäänsä ja yhteiskuntaan. Tämä edistää yhteiskuntarauhaa ja hyviä väestösuhteita samalla, kun se estää syrjäytymistä ja eriarvoistumista.

Yhteiskunnan rakenteet, kuten lainsäädäntö ja palvelut, saattavat sisältää piilevää syrjintää, joka asettaa jonkin ryhmän muita huonompaan asemaan. Yhteiskunnan hyväosaiset eivät havaitse rakenteellista syrjintää, koska se ei näy heidän arjessaan. Toisaalta syrjinnän kohteeksi joutuvan voi olla vaikeaa puuttua saamaansa huonoon palveluun, ja tästä syystä hän jatkossa voi pyrkiä välttämään kyseistä palvelua.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen kunnan palveluissa lisää oikeudenmukaisuuden ja osallisuuden kokemusta ja itsenäistä pärjäämistä. Usein tavoitteena on myös palvelutarpeen väheneminen. Palvelut on järkevää ja kustannustehokasta suunnitella siten, että ihmiset ohjautuvat oikeaan palveluun oikeaan aikaan.

Ihmisillä on erilaisia tiedollisia, taidollisia, taloudellisia, fyysisiä ja sosiaalisia mahdollisuuksia käyttää palveluita. Palvelut, jotka sopivat haavoittuvassa asemassa oleville, sopivat useimmille käyttäjille. 

Syrjintä puolestaan estää ja vaikeuttaa ihmisen hyvää elämää. Syrjinnästä seuraa turvattomuutta, ulkopuolisuuden tunnetta ja terveysongelmia. Ihmisen mahdollisuudet elää hyvää elämää ja toteuttaa itseään valuvat hukkaan. Hukatut mahdollisuudet ovat niin inhimillinen kuin yhteiskunnallinenkin murhe. 

Yhdenvertaisuus tuottaa myös taloudellista hyvinvointia. Syrjintä tulee kalliiksi muodossa tai toisessa. Elinvoimaisessa kunnassa ihmisten välinen luottamus eli sosiaalinen pääoma auttaa luomaan myös taloudellisia pääomia. Avoin ilmapiiri ja kaikkien yhdenvertaiset mahdollisuudet lisäävät kunnan vetovoimaa asukkaiden ja yritysten silmissä.

Aktiivinen yhdenvertaisuusajattelu lisää kunnan tarvetta hankkia tietoa väestöstä ja sen moninaisuudesta. Parasta on, jos palvelut ideoidaan ja suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa ottaen huomioon käyttäjien moninaiset tarpeet ja elämäntilanteet. Palveluiden laatu paranee ja kaikki käyttäjät hyötyvät.

Lisää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen hyödyistä Sukupuolten tasa-arvon aihesivulla. 
Miksi edistää tasa-arvoa (Sukupuolten tasa-arvo -sivusto) 

Yhdenvertaisuus perustuu lakiin

Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Perustuslaissa tunnustetaan jokaiselle oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. 

Yhdenvertaisuuslaissa säädetään yhdenvertaisuuden edistämisestä ja syrjinnän ehkäisemisestä.

Tasa-arvolaissa säädetään sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä.