Lapsiavioliitto

Lapsiavioliitolla tarkoitetaan avioliittoa, jonka toinen tai molemmat osapuolet ovat alle 18-vuotiaita. Useimmiten alaikäinen osapuoli on tyttö.

Lapsiavioliittojen yleisyys

Lapsiavioliitot ovat tavallisimpia Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa yli kolmasosa ja Etelä-Aasiassa melkein puolet tytöistä menee naimisiin alle 18-vuotiaana. (WHO, 2013)

Lapsiavioliitto loukkaa ihmisoikeuksia

Lapsiavioliitto loukkaa alaikäisen osapuolen oikeuksia. Se

  • estää lapselta koulutukseen pääsyn ja oppimisen
  • altistaa hänet raskauksille ja äitiyteen ennen kuin hän on fyysisestikään siihen valmis
  • lisää hänen riskiään lähisuhdeväkivaltaan ja hiv-infektioihin. (WHO, 2013)

Suomessa avioliittolaki ja rikoslaki suojaavat lapsia

Suomessa avioliiton voi solmia, kun täyttää 18 vuotta. Alaikäisten avioliittojen poikkeuslupamenettely, joka mahdollisti alle 18-vuotiaiden avioitumisen erityisestä syystä, kumottiin lakimuutoksella vuonna 2019.

Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu vieraan valtion viranomaisen edessä siinä valtiossa voimassa olevan lain mukaisesti. Ulkomailla solmittu avioliitto on Suomessa pätevä myös, jos avioliittoa solmittaessa toisella puolisoista oli kyseisessä maassa asuinpaikka tai maan kansalaisuus.

Avioliitto ei ole laillisesti pätevä Suomessa, jos se on Suomen oikeusjärjestyksen vastainen vaikka edellä mainitut ehdot täyttyisivät. Tällainen voi olla esimerkiksi avioliitto, jossa toinen osapuoli on selvästi alaikäinen ja jossa puolisoiden ikäero on huomattava.

Suomen rikoslain mukaan seksuaalinen kanssakäyminen alle 16-vuotiaan kanssa on lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä tai törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Suomessa 16-vuotiaan suojaikäraja tarkoittaa, että alle 16-vuotiaiden seksuaalista itsemääräämisoikeutta suojataan lailla myös silloin, kun seksuaalinen teko ei täytä esimerkiksi pakottamiseen perustuen raiskausrikoksen tunnusmerkistöä tai sitä ei ole kriminalisoitu muuna seksuaalirikoksena. Suomessa suojaikäraja koskee laajasti seksuaalista kanssakäymistä alkaen erilaisista seksuaalisista teoista, joita saatetaan muissa yhteyksissä pitää seksuaalisena häirintänä.

Ammattilaisten rikos- ja lastensuojeluilmoitusvelvollisuus

Osa turvapaikanhakijoista tulee maista, joissa lapsiavioliitot ovat yleisiä. Jos liiton toinen osapuoli on alaikäinen ja selvästi puolisoa nuorempi, seksuaalirikoksen tunnusmerkistö voi täyttyä, vaikka osapuolet olisivat avioliitossa.

Turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevien ammattilaisten velvollisuus on tehdä rikos- ja lastensuojeluilmoitus, jos

  • liiton toinen osapuoli on selvästi puolisoa nuorempi ja alle 16-vuotias ja on näyttöä, että liittoon kuuluu seksuaalista kanssakäymistä (esimerkiksi liitossa on lapsia tai tyttö on raskaana). Tällöin voi kyseessä Suomen rikoslain mukaan olla seksuaalirikos.
  • Asia tulee ottaa puheeksi pariskunnan kanssa ja kertoa, että Suomessa seksuaalinen kanssakäyminen alle 16-vuotiaan kanssa on lain vastaista. 

Rikoksena ei kuitenkaan pidetä tilannetta, joka ei loukkaa kohteen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja jonka osapuolten iässä sekä henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa (Rikoslaki 20 luku 7 a §).

Ilmoitusvelvollisuus ei siis koske nuorten keskinäisiä tasavertaisia ja vapaaehtoisia seksisuhteita. Jos tilanteeseen on liittynyt painostusta tai taivuttelua seksuaalisiin tekoihin tai esimerkiksi toisen osapuolen humalatilan hyväksikäyttöä, voivat rikoksen tunnusmerkit kuitenkin täyttyä ja ilmoitus pitää tehdä.
Rikoslaki 20 luku 7 a § (Finlex)

Epäselvissä tapauksissa turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevien ammattilaisten velvollisuus on konsultoida lastensuojelua lastensuojeluilmoituksen ja poliisia mahdollisen rikosilmoituksen tekemisestä.

Lähteet:

Avioliittolaki (Finlex)
Rikoslaki (Finlex)